Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 10.8.2021 (δια περιφοράς)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς (ο τρόπος ψήφισης των θεμάτων θα γίνεται τηλεφωνικά και τα μέλη θα ενημερώνονται για τα θέματα μέσω της πλατφόρμας e-meeting) για λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας, ύστερα από την ΠΝΠ της 11.3.2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την αριθμ.πρωτ: 18318/18.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και την αριθμ.πρωτ: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο 426 του ΥΠΕΣ, την 10η Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 11:00 και λήξης 11:30 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 όπως αντικαταστάθηκε με το αρ.40 του ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α) και 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα αρ. 3 ν.4623/19 και 77 ν.4555/18, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 1Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων
 2Σύσταση πάγιας προκαταβολής και ορισμός του Προέδρου της Κοινότητας Γανόχωρας Σουλή Ελευθερίου ως υπολόγου διαχείρισης ποσού πάγιας προκαταβολής έτους 2021
 3Έγκριση πρακτικών και κήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του παραδοσιακού κέντρου εστίασης «Παλιό Σχολιό» στον οικισμό Παλαιού Ελατοχωρίου της Κοινότητας Ελατοχωρίου του Δήμου Κατερίνης, ως άγονη
 4Καταρτισμός όρων φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων στην κοινότητα Ρητίνης του Δήμου Κατερίνης
 5Έγκριση της 40/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΠΑΠ με τίτλο «Έγκριση απολογισμού του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας Δήμου Κατερίνης για το  χρονικό διάστημα από 1/01/2020 έως 31/12/2020»
6Εξειδίκευση πιστώσεων, που θα βαρύνουν τον Κ.Α.00.6731.001 με τίτλο «Επιχορήγηση της Ιεράς Μητρόπολης Κίτρους – Κατερίνης για το κοινωνικό της έργο»
 7Αποδοχή ποσού ύψους 9.000,00 ευρώ για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Δ.ΙΕΚ και τα ΣΔΕ
 8Αποδοχή  ποσού 7.517.091,81 € από επιχορήγηση για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
 9Αποδοχή  ποσού 7.500,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, προς κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών»
 10Αποδοχή  ποσού 3.765,00 ευρώ στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος ERASMUS+
 11Λήψη απόφασης για ρύθμιση αποπληρωμής δικαστικής απόφασης 2794/2020 του Διοικητικού Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης
 12Λήψη απόφασης: α) αποδοχής της επιχορήγησης του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια μηχανήματων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» του Δήμου Κατερίνης και β) για εισήγηση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού για την εγκεκριμένη Πράξη ένταξης στο ΔΣ
 13Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου, εντύπων, χαρτιού εκτύπωσης, φωτοαντιγραφικού υλικού, υλικών και αναλωσίμων μηχανογράφησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης»
 14Κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας (χαρτικά, απορρυπαντικά, σακούλες απορριμμάτων, εργαλεία και υλικά καθαριότητας) για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων»
 15Εξειδίκευση πιστώσεων, που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 15.6471.002 με τίτλο «Έξοδα οργάνωσης, συνδιοργάνωσης, συμμετοχής και διεξαγωγής πολιτιστικών δραστηριοτήτων» στα πλαίσια συνδιοργάνωσης μουσικής εκδήλωσης με το Μορφωτικό Αθλητικό Σύλλογο Μοσχοχωρίου «Δόξα Δέκα» στο Μοσχοχώρι το Σάββατο 21 Αυγούστου 2021
 16Καθορισμός θέσεων προσωπικού πλήρους και μερικής απασχόλησης που θα προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 2021-2022, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων του Δήμου Κατερίνης
 17Eξώδικος (συμβιβαστικός) καθορισμός τιμής μονάδας ανά τ.μ. για την μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα για την αρχική ιδιοκτησία με  κ.κ. 013705Α στο Ο.Τ. 456Β σύμφωνα με την 318ηΔ διορθωτική πράξη της 4/1999 Π.Ε. Σιδ. Σταθμού (ύστερα από αίτηση του Κων/νίδη Ηλία του Κων/νου)
 18Έγκριση του αποτελέσματος ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων   (για τις ΟΜΑΔΕΣ Δ+Ε+Ζ) στο πλαίσιο του ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Κατερίνης για το έτος 2020
 19Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών  απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του Δήμου
 20Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για  διάφορες ανάγκες του Δήμου
 21Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

O Πρόεδρος

Γεώργιος Κυριακίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

  1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Κωνσταντίνος Γραμματικόπουλος1.Μαρία Τερζίδου
2.Ευστάθιος Κεραμιδιώτης2.Αστέριος Μπουσνάκης
3.Σταύρος Χριστοφορίδης3.Ιωάννης Νταντάμης
4.Γεώργιος Τσιαλός4.Αθανάσιος Αναγνώστου
5.Αθανάσιος Γκούνας5.Χρήστος Λεμονόπουλος
6.Λάζος Ντόντης6.Γεώργιος Ίτσιος
7.Δημήτριος Βαϊνάς7.Αθανάσιος Λιακόπουλος
8.Απόστολος Λιακόπουλος  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γενικό Γραμματέα
  3. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  4. Πρόεδρο ΔΣ
Back to top