Εκτύπωση

«Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πλην Θεσσαλονίκης»

on

map-poda.jpg

O Δήμος Κατερίνης στο πλαίσιο της πρόσκλησης του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014 – 2020, με τίτλο «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πλην Θεσσαλονίκης», ξεκίνησε εσωτερική Διαβούλευση, καθώς και Διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να συντάξει την τελική πρόταση Στρατηγικής Αστικής Ανάπτυξης που θα καταθέσει.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης παρατηρήσεων ή προτάσεων ορίζεται η 7η Νοεμβρίου 2016. 

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης και της προτεινόμενης Στρατηγικής Αστικής Ανάπτυξης θα γίνει στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα έπεται της 7ης-11-2016.

Ο Γ. Γραμματέας του Δήμου
Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου

Από το πρακτικό της αρ. 27/2016 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης Αριθμός απόφασης 528/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή Στρατηγικής Αστικής Ανάπτυξης στην πόλη της Κατερίνης, στο πλαίσιο της πρόσκλησης του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014 – 2020, με τίτλο «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πλην Θεσσαλονίκης»