Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ο Δήμος Κατερίνης, στο πλαίσιο ενίσχυσης της διαφάνειας και της ανοιχτής και δημόσιας δράσης της δημοτικής διοίκησης, δημιουργεί στον ιστότοπο του Δήμου Κατερίνης, στην αρχική σελίδα, μόνιμο «παράθυρο» με τον τίτλο «ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ». Στο «παράθυρο» αυτό μπορείτε να πληροφορηθείτε για τον θεσμό του Συμπαραστάτη, τις αρμοδιότητες του, για τις αρχές που διέπουν τη δράση του και για την ακολουθούμενη ενώπιόν του διαδικασία. Επίσης υπάρχει υπόδειγμα έγγραφης καταγγελίας, για την περίπτωση που επιθυμείτε να αναφέρετε κάποιο πρόβλημα κακοδιοίκησης. Παρακάτω, εκτίθενται συνοπτικά πληροφορίες σε σχέση με τον θεσμό αυτό.     

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης αποτελεί θεσμό εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών μεταξύ άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων και υπηρεσιών/νομικών προσώπων/επιχειρήσεων του οικείου Δήμου και προβλέπεται από το άρθρο 77 του Ν.3852/2010.

Η ίδρυσή του αποτελεί ανταπόκριση του Έλληνα νομοθέτη σε συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης για την λειτουργία θεσμών “Συνηγόρου του Πολίτη” (Ombudsman) σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Πρόκειται λοιπόν για έναν δημόσιο θεσμό που λειτουργεί στο πλαίσιο του δημοκρατικού πολιτεύματος και συγκεκριμένα για ένα διοικητικό όργανο της τοπικής αυτοδιοίκησης που συμβάλλει στην εμβάθυνση του κράτους δικαίου και την εμπέδωση των αρχών της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της ίσης μεταχείρισης και της δίκαιης επίλυσης διαφορών.

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης αποτελεί ανεξάρτητο θεσμό του Δήμου με αποστολή τη διαμεσολαβητική επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν άμεσα θιγόμενοι πολίτες και επιχειρήσεις από κακοδιοίκηση των υπηρεσιών, των νομικών προσώπων ή των επιχειρήσεων του Δήμου. Η λειτουργία του αποσκοπεί στη βελτίωση της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με τους δημότες και διέπεται από τις αρχές της νομιμότητας, της αμεροληψίας, της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του Δήμου.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ

1.- Διερεύνηση καταγγελιών / Διαμεσολάβηση

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010).

Η καταγγελία υποβάλλεται με τη συμπλήρωση σχετικού Εντύπου Υποβολής Καταγγελίας και την κατάθεσή του στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου (στο ισόγειο του Δημαρχείου), ή την αποστολή του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) (Άρθρο 5 Ν.3979/2011).

Προϋποθέσεις εγκυρότητας των καταγγελιών / Διαδικασία εξέτασης των καταγγελιών / Διαμεσολάβηση.

Η καταγγελία είναι παραδεκτή όταν έχει υποβληθεί από άμεσα θιγόμενο πολίτη ή επιχείρηση και αφορά πρόβλημα κακοδιοίκησης που προκλήθηκε από υπηρεσία, νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση του Δήμου.

Αν η καταγγελία κριθεί απαράδεκτη, τίθεται στο αρχείο και ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών, σχετική ενημέρωση.

Εφόσον η καταγγελία κριθεί παραδεκτή, ελέγχεται η νομική και ουσιαστική βασιμότητά της. Στο στάδιο αυτό του ελέγχου, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, δύναται να επικοινωνήσει με τον καταγγέλλοντα και την καταγγελλόμενη πλευρά, ζητώντας πρόσθετες σχετικές πληροφορίες.

Σε περίπτωση που η καταγγελία κριθεί νομικά ή ουσιαστικά αβάσιμη, τίθεται στο αρχείο και ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών, σχετική ενημέρωση (άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010).

Σε περίπτωση που η καταγγελία κριθεί παραδεκτή και βάσιμη, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης εκκινεί τη διαδικασία της διαμεσολάβησης και αποστέλλει, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών, στον καταγγέλλοντα και την καταγγελλόμενη πλευρά σχετική έγγραφη ενημέρωση, όπου εκτίθεται το αντικείμενο της καταγγελίας και προτείνονται τρόποι επίλυσης του προβλήματος κακοδιοίκησης, καλώντας την καταγγελλόμενη πλευρά να απαντήσει γραπτώς και τεκμηριωμένα σχετικά με τις απόψεις και τις ενέργειές της όσον αφορά το καταγγελλόμενο πρόβλημα. Σε περίπτωση πρόσκλησης σε κοινή συνάντηση, η σχετική κλήση κοινοποιείται στα μέρη πέντε (5) μέρες πριν από τη συνάντηση.

Η συζήτηση για την επιδίωξη της διαμεσολαβητικής επίλυσης της διαφοράς διέπεται από την αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης και τη σχετική διαδικασία διευθύνει ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης.

2.- Ειδικές προτάσεις

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με τους δημότες, τόσο στο πλαίσιο της

ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι Ειδικές Προτάσεις υποβάλλονται στον Δήμαρχο και κοινοποιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου. Οι Ειδικές Προτάσεις αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών (Άρθρο 77 παρ. 5 του Ν.3852/2010). Πριν τη διατύπωση Ειδικής Πρότασης, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης έχει την δυνατότητα να διερευνήσει κατά πόσον υφίσταται σημαντικό πρόβλημα κακοδιοίκησης. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορεί να αποστέλλει σχετικό έγγραφο σε φορέα του Δήμου, ο οποίος, στο πλαίσιο της διοικητικής υποστήριξης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, οφείλει να παράσχει κάθε σχετική πληροφορία (Άρθρο 2 Ν.2690/1999, άρθρο 77 παρ. 3 εδ. α’ Ν.3852/2010).

3. Ετήσια Έκθεση

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της. Στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης διατυπώνονται και προτάσεις βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό. Η ετήσια έκθεση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης με φροντίδα των υπηρεσιών (Άρθρο 77 παρ. 5 Ν.3852/2010).

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Με την υπ’ αριθμ. 72/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κατερίνης, επιλέχθηκε Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Κατερίνης ο Ιωάννης Καπέτας του Αντωνίου, δικηγόρος. Η θητεία του ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2351350561

Email : sioumi@katerini.gr

Διά ζώσης, στο τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου, που λειτουργεί στο ισόγειο του Δημαρχείου.

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Back to top