Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ Δ.Κ. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Αριθ. Πρωτ. Οικ.: 36712/2020

ΜΕΤΡΟ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2, ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.1
Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. ύδρευση , αποχέτευση , οδοποιία εντός οικισμού κ.λ.π) συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια έργα.

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
της πράξης:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ Δ.Κ. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ»


Ο Δήμος Κατερίνης διακηρύττει ότι την 9η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 π.μ. (λήξη υποβολής των προσφορών), θα διεξαχθεί με ανοιχτό διαγωνισμό Δημοπρασία [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)]σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Βελτίωση υφισταμένων οδικών υποδομών εντός των ΔΚ. Περίστασης και Καλλιθέας της Δ.Ε. Παραλίας».
Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0011336440 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «Βελτίωση υφισταμένων οδικών υποδομών εντός των ΔΚ. Περίστασης και Καλλιθέας της Δ.Ε. Παραλίας».
Ο Κωδικός Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ) του έργου είναι: 93784
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι: 23/11/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ
Το έργο «Βελτίωση υφισταμένων οδικών υποδομών εντός των ΔΚ. Περίστασης και Καλλιθέας της Δ.Ε. Παραλίας» συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία Οδοποιίας , με προϋπολογισμό € 278.674,44 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου «Βελτίωση υφισταμένων οδικών υποδομών εντός των ΔΚ. Περίστασης και Καλλιθέας της Δ.Ε. Παραλίας», με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 110 /2018 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κατερίνης , ανέρχεται στο ποσό των 278.684,24 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 345.568,46ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).
Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται ελεύθερα και δωρεάν στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 93784 www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του δήμου www.katerini.gr.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ υπόδειγμα τύπου Β΄.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία:

1 .Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία των έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2.Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. ,
3.Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή € 5.574,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο Δήμο Κατερίνης ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 210 (180 + 30) ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι για διάστημα κατ’ ελάχιστο 6 μηνών (180 ημέρες).
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και από τα άρθρα της διακήρυξης.
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι (365) Τριακόσιες Εξήντα Πέντε ημερολογιακές ημέρες.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD LEADER” με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.
Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κατερίνης
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο Δήμο Κατερίνης, αρμόδιος υπάλληλος A. Καραγιαννίδης (τηλ 2351350525 ) και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κατερίνης (Π. Καραΐσκου τηλ: 2351350508 Φαξ: 2351350470) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Κατερίνη, 16-11-2020

Ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας

Γεώργιος Παλαιοσελίτης

Σχετικά έγραφα

Back to top