Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Προϊστάμενος

Αντωνοπούλου Μαρία

Τηλέφωνο

2351350458

Προσωπικό

Μηχανολόγοι – Ηλεκτρολόγοι
Καγιάς Παναγιώτης2351350457panoskagias@katerini.gr
Αναστασιάδης Βενιαμίν2351350497anastasiadis@katerini.gr
Μέγας Γεώργιος2351350451megas.g@katerini.gr
Δαμαλής Βασιλείος2351350511damalis@katerini.gr
Τοπογράφοι Έργων
Ιωαννίδου Αγγέλα2351350464ioannidou@katerini.gr
Μπακράτσας Κωνσταντίνος2351350464bakratsas@katerini.gr
Ξανθόπουλος Δημήτριος2351350467xanthopoulos@katerini.gr
Μαυρίδης Ευστάθιος2351350467mauridis.e@katerini.gr

Αρμοδιότητες

(Αρµοδιότητες µελέτης και εκτέλεσης έργων) 

1) Μελετά και εκτελεί έργα που αφορούν: 

(α) Στην επέκταση, συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισµού των οδών και γενικά των υπαιθρίων χώρων του Δήµου, καθώς και του φωτισµού για την ανάδειξη των δηµοτικών κτιρίων, µνηµείων και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής. 

(β) Στην επέκταση, συντήρηση και επισκευή του δικτύου φωτεινής σηµατοδότησης για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας στην περιοχή του Δήµου. 

(γ) Στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδους πληροφοριακών πινακίδων στην περιοχή του Δήµου (πινακίδες ονοµασίας οδών και πλατειών, αρίθµησης κτιρίων, παροχής πληροφοριών σε οδηγούς και διερχοµένους, πινακίδες στάσεων συγκοινωνιακών µέσων κλπ). 

(δ) Στην εκτέλεση εργασιών αποµάκρυνσης παράνοµων διαφηµιστικών πινακίδων. 

(ε) Στην εκτέλεση εργασιών σήµανσης και διαγράµµισης οδών, καθώς και τοποθέτησης και συντήρησης προστατευτικών µέσων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών. 

(στ) Στη συντήρηση, επισκευή ή βελτίωση του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και των κάθε είδους Η/Μ εγκαταστάσεων των Δήµου. 

Για τα ανωτέρω έργα οι αρµοδιότητες του Τμήματος είναι ανάλογες µε εκείνες του Τμήματος Τεχνικών Έργων. 

(Αρµοδιότητες σε θέµατα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας) 

2) Μεριµνά για την εξασφάλιση ικανοποιητικού δικτύου αστικών συγκοινωνιών στο Δήµο και τη ρύθµιση σχετικών θεµάτων . Στο πλαίσιο αυτό: 

(α) Μεριµνά για την άσκηση, µε δυνατότητα επιβολής κοµίστρου, συγκοινωνιακού έργου για την εξυπηρέτηση της µετακίνησης των κατοίκων της περιοχής, εφόσον το έργο αυτό δεν εξυπηρετείται από υφιστάµενη γραµµή. Η άσκηση συγκοινωνιακού έργου είναι δυνατόν να γίνεται είτε µε ιδιόκτητα µέσα, είτε µε τη χρήση µισθωµένων µέσων και υπηρεσιών. 

(β) Μεριµνά για τη διενέργεια µεταφορών για τη µετακίνηση κατοίκων που ανήκουν σε κοινωνικές οµάδες (άτοµα µε αναπηρία, ηλικιωµένοι, παιδιά), είναι εργαζόµενοι στο Δήµο και τα νοµικά του πρόσωπα, ή είναι µαθητές που µετακινούνται στον τόπο που λειτουργεί το σχολείο. 

(γ) Καθορίζει τις αστικές γραµµές λεωφορείων, καθώς και την αφετηρία, τη διαδροµή, τις στάσεις και το τέρµα των αντίστοιχων γραµµών. 

(δ) Εισηγείται τον καθορισµό κοµίστρων των αστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου. 

(ε) Καθορίζει τις προδιαγραφές των στάσεων και των στεγάστρων αναµονής επιβατών των αστικών και υπεραστικών γραµµών. 

(στ) Εισηγείται την ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου, από τον κύκλο εργασίας, εντός του ιδίου ηµερολογιακού έτους. 

3) Μεριµνά και εισηγείται τη λήψη µέτρων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των µετακινήσεων. Στο πλαίσιο αυτό : 

(α) Μεριµνά για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας, τον καθορισµό πεζοδρόµων, µονοδροµήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας. 

(β) Μεριµνά για την αποµάκρυνση εγκαταλελειµµένων οχηµάτων, 

(γ) Ρυθµίζει τα θέµατα στάθµευσης των αυτοκινήτων και µεριµνά για τη δηµιουργία χώρων στάθµευσης τροχοφόρων και µε δυνατότητα µίσθωσης ακινήτων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

(δ) Λαµβάνει µέτρα για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινοχρήστους χώρους,

(ε) Μεριµνά για την ονοµασία οδών και πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων, αρίθµηση κτισµάτων κλπ. 

(στ) Μεριµνά για την εκπόνηση κυκλοφοριακών µελετών. 

(ζ) Απαγορεύει τη δηµιουργία θέσεων στάθµευσης σε συγκεκριµένους χώρους. 

(η) Μεριµνά για την παραλαβή των αποσυροµένων δικύκλων, µοτοσυκλετών και µοτοποδηλάτων, όπου δεν υπάρχουν υποκαταστήµατα του ΟΔΔΥ. 

(θ) Καθορίζει το εξωτερικού χρώµατος των ΤΑΞΙ. 

4) Μεριµνά και λαµβάνει µέτρα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων από δραστηριότητες που εγκυµονούν κινδύνους, σε συνεργασία και µε τη Δηµοτική Αστυνοµία. Στο πλαίσιο αυτό: 

(α) Ελέγχει τη σήµανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς, 

(β) Ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς, 

(γ) Λαµβάνει και ελέγχει την εφαρµογή µέτρων για την προστασία από επικίνδυνες οικοδομές και από την έλλειψη μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και ελέγχει τα υφιστάμενα μέτρα ασφαλείας σε εργασίες που εκτελούνται.

(Αρµοδιότητες σε θέµατα εγκαταστάσεων και αδειοδοτήσεων) 

1) Ρυθμίζει κάθε θέμα το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς και στη χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγγελµατικών αδειών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας. 

2) Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και τις άδειες λειτουργίας φωτοβόλων σωλήνων, φωτεινών επιγραφών και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών µηχανηµάτων και ελέγχει τη λειτουργία τους. 

3) Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων ρούχων, σιδηρωτηρίων ρούχων και ταπητοκαθαριστηρίων. 

4) Μεριµνά για την αδειοδότηση επιχειρήσεων και επαγγελµάτων στον τοµέα των µεταφορών. Στο πλαίσιο αυτό: 

(α) Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλµατος τεχνιτών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων. 

(β) Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα επιβατών και εµπορευµάτων. 

(γ) Χορηγεί, ανανεώνει, ανακαλεί και αφαιρεί τις άδειες εκγυµναστών, καθώς και ίδρυσης και λειτουργίας σχολών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και µοτοσικλετών. 

(δ) Εκδίδει τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων, και διενεργεί επιθεωρήσεις και ηλεκτρολογικούς ελέγχους. 

(ε) Χορηγεί εξουσιοδοτήσεις σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για διάθεση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ), και παρακολουθεί και ελέγχει τα Κέντρα Ελέγχου Καυσαερίων. 

(στ) Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για τοποθέτηση συστηµάτων περιορισµού ταχυτήτων. 

(ζ) Θεωρεί τις Κάρτες Επιθεώρησης και Επισκευών των ενοικιαζόµενων οχηµάτων. 

Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο