Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: HORIZON 2020

Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020) είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Έρευνα και την Καινοτομία που καλύπτει την περίοδο 2014-2020, με προϋπολογισμό περίπου 80 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» που αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για την έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων.

Οι τρεις κύριοι βασικοί άξονες του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» είναι: 

  • Επιστημονική Αριστεία (Εxcellent Science): Επιστημονική έρευνα παγκόσμιου επιπέδου με στόχο την προσέλκυση στην ΕΕ των καλύτερων επιστημόνων. 
  • Βιομηχανική Υπεροχή (Ιndustrial Leadership): Στρατηγική επένδυση σε τεχνολογίες-κλειδιά, όπως νανοτεχνολογία-μικροηλεκτρονική, συμμετοχή ιδιωτικού τομέα, δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων.
  • Κοινωνικές Προκλήσεις (Societal Challenges): Αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων, όπως η γήρανση πληθυσμού, εξάντληση ενεργειακών πόρων, αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Μετασχηματιστικός αντίκτυπος των Τεχνολογιών BlocKchain στις Δημόσιες Υπηρεσίες (Transformative Impact Of BlocKchain tEchnologies iN Public Services)

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΕΡΓΟΥ: ΤΟΚΕΝ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Καινοτομία στο δημόσιο τομέα, συμπεριφορικές επιστήμες, Internet of Things, Blockchain Τεχνολογίες

Το έργο TOKEN έχει επιτυχώς επιλεχθεί να υλοποιηθεί μέσω του προγράμματος «HORIZON 2020».

Ειδικότερα, ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου TOKEN είναι 3.774.363,75€ και η διάρκεια υλοποίησής του είναι 36 μήνες. 

Ο προϋπολογισμός του έργου TOKEN που αφορά το Δήμο Κατερίνης είναι 126.000,00€ (100% Χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα«HORIZON 2020»).  

Η Σύμβαση Επιχορήγησης (Grant Agreement – NUMBER 870603, αριθμ. πρωτ. 49291/26.11.2019) έχει συναφθεί μεταξύ των ακόλουθων μερών: αφενός του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας (Research Executive Agency (REA)) κατόπιν εξουσιοδοτήσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και αφετέρου από το εταιρικό σχήμα:

1. του συντονιστή FIWARE FOUNDATION EV (FIWARE), από τη Γερμανία

2. FUNDINGBOX RESEARCH APS (FBR), από τη Δανία

3. INTERUNIVERSITAIR MICRO-ELECTRONICA CENTRUM (IMEC), από το Βέλγιο

4. VLAAMS INSTITUUT VOOR DE LOGISTIEK VZW (VIL), από το Βέλγιο

5. ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS (CERTH), από την Ελλάδα

6. DEMOS RESEARCH INSTITUTE OY (Demos), από τη Φιλανδία

7. INFRACHAIN ASBL (INF), από το Λουξεμβούργο

8. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (UC), από την Ισπανία

9. AYUNTAMIENTO DE SANTANDER (AYTOSDR), από την Ισπανία

10. FUNDINGBOX ACCELERATOR SP ZOO (FBA), από την Πολωνία

11. DIMOS KATERINIS (MUKA), από την Ελλάδα.

Από Ελληνικής πλευράς συμμετέχουν ο Δήμος Κατερίνης και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής, ενώ οι υπόλοιποι εταίροι προέρχονται από την Πολωνία, τη Δανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, την Ισπανία, τη Γερμανία και τη Φινλανδία.

Το TOKEN στοχεύει στην ανάπτυξη ενός πειραματικού οικοσυστήματος που θα επιτρέψει την υιοθέτηση των Τεχνολογιών Κατανεμημένων Καθολικών (Distributed Ledger Technologies – DLTs) ως οδηγού για τη μετατροπή των δημόσιων υπηρεσιών προς μια ανοικτή και συνεργατική κυβερνητική προσέγγιση.

Κατά τη διάρκεια των 36 μηνών της υλοποίησης του έργου, μια πολυεπιστημονική κοινοπραξία 11 εταίρων που περιλαμβάνει α) εταιρίες πληροφορικής με εμπειρία στην ανάπτυξη τεχνολογιών blockchain, β) ενώσεις φορέων με εξειδίκευση στις τεχνολογίες blockchain, γ) δημόσιους φορείς, δ) εμπειρογνώμονες στη δημόσια διοίκηση και ε) ομάδες ανάπτυξης δεξιοτήτων ειδικευμένες στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη χάραξη πολιτικής θα αναπτύξει μια πλατφόρμα Blockchain ως Λειτουργική Λύση (BCPaaS – Blockchain Platform as a Service) που θα δοκιμαστεί σε τέσσερις τομείς, οι οποίοι είναι κοινοί σε πολλές δημόσιες διοικήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη: κατανομή της δημόσιας χρηματοδότησης, διαχείριση δημόσιων λογαριασμών, αστική εφοδιαστική αλυσίδα, αξιοποίηση των δεδομένων της δημόσιας διοίκησης.

Η εφαρμογή της Λειτουργικής Λύσης (BCPaaS) θα αξιολογηθεί μέσα από μια πολυδιάστατη οπτική (τεχνολογική, πολιτιστική, κοινωνικοοικονομική και νομική), δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις στάσεις και συμπεριφορές των δημοσίων υπαλλήλων ως βασικών παραγόντων στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών.

Η πιλοτική δράση που θα αναπτυχθεί από τον Δήμο Κατερίνης αναφέρεται στη Διαφανή Διαχείριση των Δημόσιων Λογαριασμών.

Σκοπός της Δράσης αυτής είναι η υλοποίηση μιας πιλοτικής υπόθεσης εργασίας (Pilot Use Case) που θα επικεντρώνεται στην εξοικονόμηση κόστους και χρόνου, στην αύξηση της εμπιστοσύνης και στην εναρμόνιση των οικονομικών στοιχείων που συλλέγονται από τις διάφορες οργανικές μονάδες στο σύνολο του δήμου.

Το αποτέλεσμα των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν θα δημιουργήσει ένα μηχανισμό συγχρονισμού, σε πραγματικό χρόνο, των βάσεων δεδομένων (με την υποστήριξη των τεχνολογιών Blockchain), κάτι το οποίο θα επιτρέψει στους δημόσιους υπαλλήλους που είναι επιφορτισμένοι με το δημοσιονομικό έλεγχο και τη λογιστική να γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο το ύψος των δαπανών.

Επιπλέον, το σύστημα θα φέρει δοκιμές ελέγχου που θα βοηθήσουν τόσο τους πολίτες όσο και τους κοινωνικούς εταίρους φορείς χάραξης πολιτικής να γνωρίζουν πώς δαπανάται το δημόσιο χρήμα σε επίπεδο Δήμου.

Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο