Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Καθορισμός αριθμού και θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, των απαραίτητων διαδικασιών και του ύψους του καταβαλλόμενου τέλους ανά θέση άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για την παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων κατά την καλοκαιρινή περίοδο έτους 2024

     Στην Κατερίνη, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, στις 10 Απριλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, συνήλθε το δημοτικό συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 και ύστερα από την αριθμ. πρωτ. οικ. 11839/5.4.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που στάλθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και σε όλους τους προέδρους των Κοινοτήτων.

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος Κατερίνης Ιωάννης Ντούμος που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με εκείνες του άρθρου 6 του ν. 5056/2023.     

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι από τα τριάντα πέντε (35) μέλη, βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ (28): 

    ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1Μπρουσκέλης  Χαράλαμπος15Μπουσνάκης Αστέριος
2Αναστασιάδης Θωμάς16Μυστρίδης Ανέστης
3Γεωργιάδης Μιχαήλ17Νταντάμης Ιωάννης
4Διαμαντοπούλου Ευαγγελία18Οφείδης Σάββας
5Ιορδανίδης Παναγιώτης19Οφίδης Χαράλαμπος
6Καλαμάτας Γεώργιος20Παγωνίδης Ελευθέριος
7Καρυπίδης Σάββας21Σκούμπας Δημήτριος
8Κεραμιδιώτης Ευστάθιος22Τάπρας Ηλίας
9Κοκαβίδης Γεώργιος23Τριανταφύλλου Σωτήριος
10Κυριακίδης Γεώργιος24Τσιαμπέρας Νικόλαος
11Λάζος Χρήστος25Τσιουκάνης Κωνσταντίνος
12Μετενίδης Ραφαήλ26Τσίρκος Ευθύμιος
13Μπαλαούρας Γεώργιος27Τσουπέης Νικόλαος
14Μπογιατζής Χρήστος28Φώτης Ορέστης

   ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1Γραμματικόπουλος Κωνσταντίνος5Μορφακίδης Δημήτριος
2Γραμματικός Γεώργιος6Συμεωνίδης Ιωάννης
3Κουκοδήμος Κωνσταντίνος7Χελιδονόπουλος Γεώργιος
4Μαυρόπουλος Κωνσταντίνος  

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1Αλμπάνης Σταύρος  Κοιν. Γανόχωρας9Λάϊος Ιωάννης Κοιν. Ρητίνης
2Γεροντίδης Παρασκευάς Κοιν. Περιστάσεως10Μαυρομάτης Παρασκευάς Κοιν. Καλλιθέας
3Γεωρογλίδης Αναστάσιος Κοιν. Τριλόφου11Παπανικολάου Καλλιόπη Κοιν. Φωτεινών
4Ζαπουνίδης Ιωάννης Κοιν. Εξοχής12Παρλαπάνης Ιάσων -Αναστάσιος Κοιν. Νεοκαισάρειας
5Καραπαναγιωτίδης Νικόλαος Κοιν. Αρωνά13Περιστερόπουλος Γεώργιος Κοιν. Ελάφου
6Κατσαντώνης Ευθύμιος Κοιν.  Μοσχοχωρίου14Σιδηρόπουλος Κυριάκος Κοιν.  Άνω Αγίου Ιωάννη
7Κορίτσα Ελευθερία Κοιν. Κατερίνης15Τσαουσίδης Αλέξης -Ερμής Κοιν. Παραλίας
8Κόσιφας Βασίλειος Κοιν. Σβορώνου  

   ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1Γαλάνης Γεώργιος  Κοιν. Καταλωνίων8Μακρίδης Ιωάννης Κοιν. Κούκου
2Γκούτζας Δημήτριος  Κοιν. Λαγοράχης9Μουρατίδης Αριστείδης Κοιν. Π. Κεραμιδίου
3Γκουτζιούλης Βασίλειος Κοιν. Ελατοχωρίου10Μπιτόπουλος Γεώργιος Κοιν. Βρίας
4Ευαγγελοπούλου Ελένη  Κοιν.  Λόφου11Παπαδόπουλος Δημήτριος Κοιν. Κορινού
5Κουκοδήμος Χρήστου Ευάγγελος Κοιν. Αγ. Δημητρίου12Παπατόλιος Γεώργιος Κοιν. Μηλιάς
6Κωνσταντινίδης Κυριάκος Κοιν. Σεβαστής13Σαπλαχίδου Ετέρη Κοιν. Νέας Τραπεζούντας
7Λαζίδης Στυλιανός Κοιν. Κάτω Αγ. Ιωάννη 14Τζιάτζιος Διονύσιος Κοιν.  Μοσχοποτάμου

     Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το …1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο, Νικόλαο Τσιαμπέρα, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Έχοντας υπόψη

1. Το ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α’) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».

2. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

3. Το άρθρο 51 του ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α΄/5-11-2021)  «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις»  

4. Τον κανονισμό στάσιμου εμπορίου του Δ. Κατερίνης (η με αριθμ. 96/2022 απόφαση Δ.Σ.)

5. Τις με αριθμ. 2/2024, 8/2024, 1/2024 και 3/2024 ομόφωνες αποφάσεις  των Κοινοτήτων Καλλιθέας, Κατερίνης, Κορινού και Περίστασης αντίστοιχα.

6. Το με αριθμ. πρωτ. οικ.8045/11.3.2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Κατερίνης με το οποίο χωροθετούνται οι θέσεις βραχυχρόνιου εμπορίου.

7. Το με αριθμ. πρωτ. 1010/2/21-α/11.3.2024 έγγραφο του τμήματος Τροχαίας Κατερίνης

8. Την 174/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής

Εισηγούμαστε την λήψη κανονιστικής απόφασης που θα ρυθμίζει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες χορήγησης προσωρινών θέσεων δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο για το έτος 2024, σύμφωνα με την 174/2024 απόφαση Δ.Ε.

     Ακολούθησε συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας διατυπώθηκαν ερωτήσεις και απόψεις των δημοτικών συμβούλων, όπως αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία και δήλωσε ότι μετέχουν σ’ αυτήν και οι πρόεδροι των Κοινοτήτων: Κατερίνης, Καλλιθέας, Κορινού και Περίστασης.

   Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

επί των καταμετρηθεισών ψήφων

Καθορίζει τον αριθμό και τις θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, τις απαραίτητες διαδικασίες και το ύψος του καταβαλλόμενου τέλους ανά θέση άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για την παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων κατά την καλοκαιρινή περίοδο έτους 2024, ως εξής:

Έχοντας υπόψη

1. Το ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α’) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».

2. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

3. Το άρθρο 51 του ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α΄/5-11-2021)  «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις»  

4. Τον κανονισμό στάσιμου εμπορίου του Δ. Κατερίνης (η με αριθμ. 96/2022 απόφαση Δ.Σ.)

5. Τις με αριθμ. 2/2024, 8/2024, 1/2024 και 3/2024 ομόφωνες αποφάσεις  των Κοινοτήτων Καλλιθέας, Κατερίνης, Κορινού και Περίστασης αντίστοιχα.

6. Το με αριθμ. πρωτ. οικ.8045/11.3.2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Κατερίνης με το οποίο χωροθετούνται οι θέσεις βραχυχρόνιου εμπορίου.

7. Το με αριθμ. πρωτ. 1010/2/21-α/11.3.2024 έγγραφο του τμήματος Τροχαίας Κατερίνης

Άρθρο 1ο: Ορισμοί

1. «Υπαίθριο εμπόριο»: Εμπορική δραστηριότητα που ασκείται σε υπαίθριο χώρο, δημόσιο ή ιδιωτικό, ιδιόκτητο ή μισθωμένο, και διακρίνεται σε εμπόριο σε οργανωμένες υπαίθριες αγορές, στάσιμο εμπόριο και πλανόδιο εμπόριο.

2. «Στάσιμο εμπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που δεν μετακινείται από το καθορισμένο από την αρμόδια αρχή σταθερό σημείο.

3.  «Φορέας λειτουργίας»: Ο δήμος ή η περιφέρεια που οργανώνει υπαίθριες αγορές και είναι αρμόδιος/α για την εύρυθμη λειτουργία τους, την αντιμετώπιση κάθε σχετικού ζητήματος που ανακύπτει όσον αφορά στην εν γένει λειτουργία τους και στη δραστηριοποίηση των πωλητών σε αυτές.

4. «Πωλητής»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια, προκειμένου να δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο, από αρμόδια αρχή.

5. Ο.Π.Σ.Α.Α.»: Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοιχτή Αγορά», του άρθρου 56, στο οποίο καταχωρούνται όλα τα στοιχεία που αφορούν στη σύννομη λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου και τηρείται σχετική βάση δεδομένων. Το Ο.Π.Σ.Α.Α. μπορεί να αξιοποιείται, μεταξύ άλλων, κατά τη διενέργεια ελέγχων από τα αρμόδια όργανα ελέγχου για το υπαίθριο εμπόριο.

Άρθρο 2ο: Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας απόφασης είναι  ο καθορισμός και ο αριθμός των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για χορήγηση βραχυχρόνιων αδειών  παροχής πρόχειρων γευμάτων κατά την καλοκαιρινή περίοδο, από το μήνα Μάιο έως και τον μήνα Σεπτέμβριο, τα πωλούμενα είδη, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων, τα καταβαλλόμενα τέλη και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

Άρθρο 3ο: Θέσεις & είδη πώλησης

Οι θέσεις για τις οποίες θα χορηγηθούν άδειες παροχής γευμάτων κατά την καλοκαιρινή περίοδο από τον μήνα Μάιο έως και τον μήνα Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την ακριβή  χωροθέτηση που έγινε από την Τεχνική Υπηρεσία, καθώς επίσης και τα πωλούμενα είδη είναι:

Κοινότητα Καλλιθέας  τρεις (3) θέσεις για ανέργους, (απόφαση 2/2024)

1. Μεταξύ των αναψυκτήριων ‘Coccus’ και ‘Aloha’, για πώληση οποιουδήποτε επιτρεπόμενου είδους και εμβαδό καταλαμβανόμενου χώρου έξι (6) τ.μ.

2. Μεταξύ των αναψυκτήριων ‘Aloha’ και ‘Mandala’, για πώληση οποιουδήποτε επιτρεπόμενου είδους και εμβαδό καταλαμβανόμενου χώρου έξι (6) τ.μ.

3. Μεταξύ των αναψυκτήριων ‘Mandala’ και ‘Almira, για πώληση οποιουδήποτε επιτρεπόμενου είδους και εμβαδό καταλαμβανόμενου χώρου έξι (6) τ.μ.

Κοινότητα Κατερίνης δύο (2) θέσεις για ανέργους, (απόφαση   8/2024)

1. Δημοτικό πάρκο Κατερίνης (δεξιά πλευρά της οδού του θεάτρου – από την πλευρά της οδού Γυμναστηρίου), για πώληση οποιουδήποτε επιτρεπόμενου είδους και εμβαδό καταλαμβανόμενου χώρου τέσσερα (4) τ.μ.

2. Οικισμός Ολυμπιακής Ακτής επί της οδού Π. Λεμονόπουλου 10-12, για πώληση οποιουδήποτε επιτρεπόμενου είδους και εμβαδό καταλαμβανόμενου χώρου τέσσερα (4) τ.μ.

Κοινότητα Κορινού μία (1) θέση για ανέργους (απόφαση 1/2024)

1. Στην παραλία Κορινού (50 μέτρα στον ασφαλτοστρωμένο χώρο στάθμευσης – έναντι καταστήματος ‘SIEL’), με αντικείμενο δραστηριότητας «ποπ κόρν, λουκουμάδες»  όπως σημειώνεται στο συνημμένο διάγραμμα, εμβαδού τεσσάρων (4) τ.μ..

Κοινότητα Περίστασης τρεις (3) θέσεις για ανέργους, (απόφαση 3/2024)

1. 60 μ. νοτίως του συνόρου Κοινοτήτων Παραλίας – Περίστασης , για πώληση οποιοδήποτε επιτρεπόμενου είδους και εμβαδό καταλαμβανόμενου χώρου έξι (6) τ.μ.

2. 70μ. νοτίως του ‘Aperio’ , για πώληση οποιοδήποτε επιτρεπόμενου είδους και εμβαδό καταλαμβανόμενου χώρου έξι  (6) τ.μ.

3. 110μ. νοτίως της διασταύρωσης της παραλιακής οδού – ‘HOTEL MEDITERRANEAN PRINCESS”, για πώληση οποιοδήποτε επιτρεπόμενου είδους και εμβαδό καταλαμβανόμενου χώρου έξι  (6) τ.μ.

Επισημαίνεται ότι,  εφόσον υπάρχει  κατάστημα συναφών προϊόντων για το οποίο δεν τηρείται ο κανόνας της ελάχιστης απόστασης, νοείται ότι για αυτή τη θέση το αιτούμενο είδος είναι μη επιτρεπόμενο και η αίτηση δε θα λαμβάνεται υπόψη.

Άρθρο 4ο: Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά άνεργα πρόσωπα, κάτοχοι ισχύουσας κάρτας ανεργίας κατά την χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης.

Άρθρο 5ο: Τρόπος υποβολής αιτήσεων , προθεσμίες, δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων θα κατατίθενται ύστερα από δημόσια πρόσκληση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης  Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης η οποία θα αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Στην πρόσκληση θα αναφέρονται: Ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων, η ελάχιστη προθεσμία υποβολής που δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών, οι θέσεις με τα πωλούμενα ήδη και οι λεπτομέρειες της διαδικασίας χορήγηση αυτών.

Στις αιτήσεις υποβολής θα δηλώνεται το είδος, ο επιθυμητός χώρος άσκησης της υπαίθριας βραχυχρόνιας δραστηριότητας σύμφωνα με τα καθορισμένα σημεία που αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης, τα πωλούμενα είδη καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.

Με την αίτηση θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι/νες να υποβάλλουν:

α) Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (για Έλληνες πολίτες) ή κάρτα διαμονής (για πολίτες αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε.) ή κάρτας ευρωπαίου πολίτη (για πολίτες της Ε.Ε).

β) Κάρτα ανεργίας σε ισχύ τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης

γ) Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα

δ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνουν ότι θα εξασφαλίζουν την ασφαλή παραγωγή και διάθεση των τροφίμων, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία.

ε) Πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ.

στ) Βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας.

ζ) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις χωρίς να συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά που θα αναγράφονται στην ανωτέρω δημόσια πρόσκληση.

Άρθρο 6ο: Κριτήρια και διαδικασία επιλογής / παροχή εξουσιοδότησης στην Δημοτική Επιτροπή

Οι αιτήσεις των ανέργων φυσικών προσώπων θα αναφέρουν τη θέση ή τις θέσεις  για τις οποίες ενδιαφέρονται.

Η επιλογή θα γίνεται για κάθε θέση χωριστά.

Σε περίπτωση που μία θέση ζητείται από περισσότερους του/της ενός/μίας αιτούντα/σας, η επιλογή θα γίνεται με βάση το οικογενειακό εισόδημα όπως εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΑΑΔΕ φορολογικού έτους 2022 (εισοδήματα 1.1.2022 – 31.12.2022). Ο/Η υποψήφιος/α με το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα προηγείται, ενώ οι λοιποί θα είναι επιλαχόντες/ούσες. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση.

Η κλήρωση θα γίνεται από την Δημοτική Επιτροπή, παρουσία των ενδιαφερομένων.

Σε περίπτωση που για κάποια θέση δεν υποβληθεί αίτηση, δύναται να επιλεγεί σε αυτή αιτών / αιτούσα που δεν το έχει ζητήσει με την αίτησή του εφόσον αυτός συμφωνεί.

Όλες οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά θα διαβιβάζονται στην Δημοτική Επιτροπή η οποία εξουσιοδοτείται για την λήψη απόφασης χορήγησης των αδειών, τη διενέργεια των απαραίτητων κληρώσεων καθώς και λοιπών για τον σκοπό αυτό διαδικασιών  (δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010).

Σε περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και πριν τη λήψη της παρούσης απόφασης, θα γίνονται δεκτές και εκπρόθεσμες αιτήσεις για τις θέσεις αυτές.

Επίσης, αν μετά τη  χορήγηση των αδειών από την Δημοτική Επιτροπή υπάρχει κενή θέση, δύναται να υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση της άδειας για τη συγκεκριμένη θέση οποτεδήποτε μέσα στο χρονικό διάστημα πριν την 30.9.2024, με την προϋπόθεση καταβολής ολόκληρου του τέλους για τη συγκεκριμένη θέση.

Άρθρο 7ο Καθορισμός  ύψους και τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση

α)  Το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση καθορίζονται με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου μετά από πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής (άρθρο 13 παρ.1 του Β.Δ 24-9/20-10-1958), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 (ΦΕΚ 246/Α/1980) και (ΥΠΕΣΔΔΑ εγκ.41/12243/14.06.2007), αποτελεί δε αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Κατερίνης.

β) Καθορίζεται τέλος υπέρ του Δήμου ανά άδεια και θέση σε 300,00 ευρώ για όλες τις θέσεις.

γ) Η καταβολή του τέλους θα γίνεται εφάπαξ στο δημοτικό ταμείο, κατά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης για την κάθε άδεια και πριν την εγκατάσταση των  αδειούχων.

Άρθρο 8ο Έκδοση άδειας

Η άδεια εκδίδεται για συγκεκριμένη Θέση. Για τη χορήγησή της  εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον αρμόδιο εκάστοτε Αντιδήμαρχο, ύστερα από την απόφαση  της Δημοτικής Επιτροπής του άρθρου 6 της παρούσας και αφού καταβληθεί το αναλογούν τέλος του άρθρου 7.

Άρθρο 9ο  Δημοσίευση

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου ενώ περίληψη αυτής  θα δημοσιευθεί με δαπάνες του Δήμου σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα.

     Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τα περαιτέρω.

     Ο ΔΣ Νικόλαος Τσουπέης δήλωσε παρών.

     Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 141/2024

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα ημερήσιας διάταξης, συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος  Τα Μέλη

Ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Κατερίνη 11.4.2024

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Χαράλαμπος Χρ. Μπρουσκέλης                     

Back to top