Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ FOOD FESTIVAL

Άρθρο 1ο

Η Δημοπρασία θα γίνει στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου την 10-04-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 πρωινή.

Η Δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού, όπως αυτή ορίστηκε με την με αριθμό 40/3-4-2023 απόφαση του Δ.Σ. της αναθέτουσας εταιρείας. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας εφ΄ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές, με απόφαση της επιτροπής που καταχωρείται στα πρακτικά. Τα πρακτικά συντάσσονται εφ’ απλού χάρτου. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει αποτέλεσμα για όλους ή κάποιους από τους προς διάθεση χώρους η δημοπρασία θα επαναληφθεί την 12η Απριλίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ. στον ίδιο χώρο και με τους ίδιους όρους, χωρίς να απαιτείται άλλη δημοσίευση. Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία. Αν και η δεύτερη δημοπρασία αποβεί άγονη, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, οι όροι της οποίας θα καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της αναθέτουσας εταιρείας. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί μεταξύ όσων δηλώσουν νόμιμα και εμπρόθεσμα συμμετοχή σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και θα καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά τους στην αρμόδια Επιτροπή, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την ημέρα της δημοπρασίας και ώρα 9 π.μ., ήτοι μία (1) ώρα πριν την έναρξη της διαδικασίας. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε θα γίνουν δεκτές. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.

Η Επιτροπή τηρεί πρακτικά για όλη τη διαδικασία που διεξάγεται ενώπιόν της, στα οποία ενσωματώνει και καταχωρεί όλα όσα προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και την παρούσα καθώς και κάθε τι που η ίδια θεωρεί σημαντικό ή ότι εξυπηρετεί την κατοχύρωση του αδιάβλητου της διαδικασίας.

Η Επιτροπή δικαιούται να αποκλείσει οποιονδήποτε από τη δημοπρασία, εφόσον κρίνει ότι δεν πληροί τις τασσόμενες προϋποθέσεις. Η απόφαση της Επιτροπής για τον αποκλεισμό οποιουδήποτε ενδιαφερομένου από την δημοπρασία αναγράφεται στα τηρούμενα πρακτικά. Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από τους τελικούς πλειοδότες και από την Επιτροπή.

Άρθρο 2ο

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι από 12 έως 21 Μαΐου 2023. Οι αντίστοιχοι χώροι θα παραδοθούν προς διαμόρφωση και προετοιμασία στους πλειοδότες την 10η Μαΐου. Όλες οι δαπάνες που θα απαιτηθούν για την άρτια διαμόρφωση των περιπτέρων βαραίνουν αποκλειστικά τον εκάστοτε πλειοδότη. Η ΠΟΛΙΣ ΑΕ ΟΤΑ υποχρεούται να παράσχει σύνδεση με ηλεκτρικό ρεύμα και νερό από την 11η Μαΐου έως το τέλος της εκδήλωσης.

Οι διαθέσιμοι χώροι είναι αριθμημένοι με αριθμούς από το 1 έως και το νούμερο 40 και προσδιορίζονται αναλυτικά σε σχεδιάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας.

Άρθρο 3ο

Το ελάχιστο μίσθωμα εκκίνησης χωρίζεται ανά ζώνες και ορίζεται για εκάστη εκ των ζωνών ως εξής :

Ζώνη Α όπου βρίσκονται τα με αριθμούς 14 , 15 και 17 περίπτερα με τιμή εκκίνησης ανά χώρο το ποσό των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ.

Ζώνη Β όπου βρίσκονται τα με αριθμούς 1 , 6 , 7 και 12 περίπτερα με τιμή εκκίνησης ανά χώρο το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ.

Ζώνη Γ όπου βρίσκονται τα με αριθμούς 2 , 3 , 4 , 5 , 8 , 9 , 10 , 11 , 13 , 16 και 18 περίπτερα με τιμή εκκίνησης ανά χώρο το ποσό των εννιακοσίων (900) ευρώ.

Ζώνη Δ όπου βρίσκονται τα με αριθμούς 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 και 40 περίπτερα με τιμή εκκίνησης ανά χώρο το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.

Στα ανωτέρω ποσά προστίθεται ποσό 24% ως ΦΠΑ με την έκδοση του σχετικού παραστατικού παροχής υπηρεσιών από την εταιρεία.

Για τον προσδιορισμό των παραπάνω αναφερόμενων μισθωμάτων ελήφθησαν  υπόψη οι κανόνες και συνθήκες της αγοράς, της εθνικής οικονομίας και η δυνατότητα των μισθωτών για την αποπληρωμή των μισθωμάτων καθώς και οι τιμές σε προηγούμενες ίδιες ή παρόμοιες εκδηλώσεις στο Δήμο Κατερίνης και σε άλλους Δήμους.

Πλειοδότης ανακηρύσσεται όποιος διαγωνιζόμενος προσφέρει το υψηλότερο τίμημα. Η αύξηση της πλειοδοτούσας προσφοράς θα κλιμακώνεται ανά τριάντα (30,00) ευρώ για τη ζώνη Δ και ανά πενήντα (50,00) ευρώ για τις ζώνες Α , Β και Γ. Είναι περιττή και με απόφαση της Επιτροπής, δεν θα επακολουθήσει η διαδικασία της δεύτερης φάσης (πλειοδοσίας), εάν μόνον ένας εκ των ενδιαφερομένων ανακηρυχθεί να συμμετάσχει στην ανοιχτή πλειοδοτική δημοπρασία, εφόσον δίνει προσφορά οπωσδήποτε ανώτερη από τα αρχικά όρια, οπότε αυτός ανακηρύσσεται πλειοδότης.

Άρθρο 4ο

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου ενώ τα νομικά πρόσωπα παρίστανται διά των νομίμων εκπροσώπων τους κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό τους. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, πριν την έναρξη της διαδικασίας, και θα πρέπει να παρουσιάσει για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο. Σε άλλη περίπτωση θα θεωρηθεί ότι πλειοδοτεί για δικό του λογαριασμό. Τόσο τα φυσικά πρόσωπα όσο και οι εταιρείες προκειμένου να γίνουν δεκτοί στη δημοπρασία απαιτείται να προσκομίσουν τα κατωτέρω δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται όλα σε ισχύ κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας, άλλως θεωρείται ότι δεν προσκομίστηκαν. Η μη προσκόμιση έστω και ενός εξ αυτών ή η προσκόμιση δικαιολογητικού που δεν πληροί τους όρους της παρούσας ή του Νόμου συνεπάγεται αποκλεισμό του ενδιαφερομένου από τη δημοπρασία. Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία επειδή δεν πληροί τους όρους που προβλέπονται στη διακήρυξη, αναγράφεται στα πρακτικά.

Κάθε ενδιαφερόμενος προκειμένου να συμμετέχει στον πλειοδοτικό διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίζει

  1. Βεβαίωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας με τους σχετικούς ΚΑΔ,
  2. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας,
  3. Εξουσιοδότηση ή καταστατικό όπου ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας

Ο εκάστοτε πλειοδότης ενός εκάστου των περιπτέρων όπως ανωτέρω ορίζονται θα καταβάλλει την ημέρα της δημοπρασίας ποσό ίσο με το 35% της τελικής τιμής κατακύρωσης είτε σε μετρητά είτε με χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας και κατά την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης θα καταβάλλει το υπόλοιπο ποσό προς πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος. 

Σε περίπτωση υπαναχώρησής του πριν την υπογραφή ή κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης τότε καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας εταιρείας όποιο ποσό μέχρι τότε έχει καταβληθεί. 

Άρθρο 5ο

            Ρητά διευκρινίζεται ότι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται αυστηρά και καθολικά η χρήση κάρβουνου από οποιονδήποτε πλειοδότη.

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω ζώνες Α , Β και Γ προορίζονται για θέσεις εστίασης και μεταπώλησης βρώσιμων προϊόντων.

            Η ζώνη Δ ορίζεται ως εξής : οι θέσεις 37 , 38 , 39 και 40 προορίζονται για πώληση ποπ κορν και μαλλί της γριάς , οι υπόλοιπες θέσεις 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 και 36 προορίζονται για πώληση τυποποιημένων προϊόντων.

Άρθρο 6ο

Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση ή η με οποιονδήποτε τρόπο ολική ή μερική παραχώρηση του σε άλλο πρόσωπο.

Άρθρο 7ο

Ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί επακριβώς την ισχύουσα νομοθεσία , τους υγειονομικούς και αγορανομικούς κανόνες και να συμμορφώνεται στις υποδείξεις της αναθέτουσας εταιρείας.

Απαγορεύεται ρητά η ανάπτυξη ιδιωτικών τραπεζοκαθισμάτων από τους μισθωτές καθώς ο Δήμος θα παρέχει τραπεζοκαθίσματα.

Το ωράριο λειτουργίας του φεστιβάλ ορίζεται υποχρεωτικά και κατ’ελάχιστο ως προς την έναρξη λειτουργίας των χώρων , η δεκάτη πρωινή (10 π.μ.) και ως προς τη λήξη η ενδεκάτη νυχτερινή (23:00).

Σε ότι αφορά την ανάπτυξη και την χρήση των θέσεων από τους πλειοδότες ορίζονται τα εξής :

Α) δεδομένης της ύπαρξης χορηγού στο φεστιβάλ απαγορεύεται η χρήση διαφημιστικών ομπρελών και τεντών.

Β) για τις θέσεις όπου ΔΕΝ χρησιμοποιούνται τροχήλατα οχήματα (Ζώνες Α , Β και Γ) ορίζεται υποχρεωτική η χρήση τέντας ή κιόσκι λευκού ή μαύρου ή γκρι χρώματος.

Γ) Απαγορεύεται ρητά η στάθμευση όλων των ειδών των βοηθητικών οχημάτων των πλειοδοτών στο χώρο του φεστιβάλ.

Δ) Σημειώνεται ότι για την διασφάλιση της αισθητικής αρτιότητας της διοργάνωσης , η διοργανώτρια αρχή διατηρεί το δικαίωμα της τελικής έγκρισης ή απόρριψης της αισθητικής εικόνας των περιπτέρων/θέσεων των πλειοδοτών. Στην περίπτωση αυτή ο εκάστοτε πλειοδότης υποχρεούται να συμμορφωθεί στις αισθητικές παρεμβάσεις της διοργανώτριας εταιρείας.

Άρθρο 8ο

            Οι επί της διεξαγωγής της δημοπρασίας ενστάσεις κατατίθενται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν στη διενεργήσασα το διαγωνισμό Επιτροπή προκειμένου να αποφανθεί.
Ενστάσεις δύνανται να υποβληθούν μόνο από συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ή από υποψηφίους, οι οποίοι αποκλείστηκαν με απόφαση της επιτροπής από το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή η ένσταση πρέπει να αφορά λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας γνωμοδοτεί επί των ενστάσεων, η δε γνώμη της αυτή καταγράφεται στο πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας. Πριν από την έγκριση ή μη του πρακτικού για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, η Επιτροπή αποφασίζει σχετικά με τις υποβληθείσες ενστάσεις.

Άρθρο 9ο

Δημοσιότητα Δημοπρασίας : Η διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευτεί τρεις ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας, θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Κατερίνης. Θα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης (www.katerini.gr).

Άρθρο 10ο

Πληροφόρηση Ενδιαφερομένων : Πληροφορίες παρέχονται από τον κύριο Βασίλειο Κοντοκώστα στο τηλ. 6977022647 και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Γραφείο της Εταιρείας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τον αρμόδιο υπάλληλο, Σιδέρη Μιχαηλίδη (τηλ. 2351033697).
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην εταιρεία μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

Η Επιτροπή της Δημοπρασίας

Back to top