Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022

Με την  136/2022 απόφαση δημοτικού συμβουλίου Δ. Κατερίνης (ΑΔΑ: 6ΩΘΔΩΕΤ-ΤΩ6),  καθορίστηκαν οι θέσεις και η διαδικασία για τη χορήγηση άδειας άσκησης βραχυχρόνιου υπαίθριου στάσιμου εμπορίου παροχής πρόχειρων γευμάτων (όπως καλαμπόκια, μαλλί της γριάς, ποκ κόρν κλπ) κατά την καλοκαιρινή περίοδο, όπως και ο καθορισμός  ύψους και τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση.

 Για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι για να αποκτήσουν την ανωτέρω άδεια καλούνται να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, συνοδευόμενες από τα κάτωθι  αναφερόμενα δικαιολογητικά, στο  Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης  Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ή   να τις αποστείλουν μέσω των υπηρεσιών του δήμου από τα λοιπά δημοτικά καταστήματα του Δ. Κατερίνης έως και την Τρίτη 14/06/2022.

Η μέγιστη χρονική περίοδος διάθεσης των πρόχειρων γευμάτων θα είναι από την έκδοσή της έως 30 Σεπτεμβρίου  2022.

Τα μέγιστα τετραγωνικά μέτρα κατάληψης κοινόχρηστου χώρου θα είναι τρία (3) για όλες τις θέσεις εκτός από την Κοινότητα Καλλιθέας που θα είναι τέσσερα (4).

Διαδικασία 

1)Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης.

2) Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αίτησή  στην οποία δηλώνεται το είδος του πρόχειρου γεύματος, ο επιθυμητός χώρος άσκησης της υπαίθριας βραχυχρόνιας δραστηριότητας σύμφωνα με τα καθορισμένα σημεία στην απόφαση Δ.Σ. Δ. Κατερίνης καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.

3) Μαζί με την αίτηση τους υποβάλλουν:

κάρτα ανεργίας σε ισχύ τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης (υποβάλλεται συνημμένα το αποδεικτικό ανανέωσης αυτής από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.)

τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα

φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (για έλληνες πολίτες) ή κάρτας διαμονής (για πολίτες αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε.) ή κάρτας ευρωπαίου πολίτη (για πολίτες της Ε.Ε.)

υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνουν ότι θα  εξασφαλίζουν την ασφαλή παραγωγή και διάθεση τροφίμων, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία,

πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ,

δύο πρόσφατες φωτογραφίες τους,

βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας.

Επιπλέον των ανωτέρω και υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση της αριθ.

136/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (μπορεί να συμπεριληφθεί

 στην  ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση).

           4) Οι αιτήσεις των ανέργων φυσικών προσώπων θα αναφέρουν τη θέση ή τις θέσεις  για τις οποίες ενδιαφέρονται.

Η επιλογή θα γίνεται για κάθε θέση χωριστά.

Σε περίπτωση  που μία θέση ζητείται από περισσότερους του ενός αιτούντες, η επιλογή θα γίνεται με βάση το οικογενειακό εισόδημα όπως εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΓΓΔΕ του τελευταίου οικονομικού έτους. Ο υποψήφιος με το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα προηγείται  ενώ οι λοιποί θα είναι επιλαχόντες. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση.

Η κλήρωση θα γίνεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, παρουσία των ενδιαφερομένων.

 Σε περίπτωση που για κάποια θέση δεν υποβληθεί αίτηση, δύναται να επιλεγεί σε αυτή  αιτούντας που δεν το έχει ζητήσει με την αίτησή του, εφόσον αυτός συμφωνεί.

5) Οι τυχόν κληρώσεις που προκύψουν θα διενεργηθούν ενώπιον της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ. Κατερίνης κατόπιν πρόσκλησης και των ενδιαφερομένων.  

6) Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δ. Κατερίνης είναι αρμόδια για τη λήψη απόφασης χορήγησης των παραπάνω αδειών.

             7) Κατόπιν της απόφασης της Ε.Π.Ζ. εκδίδεται διαπιστωτική πράξη για την κάθε άδεια από τον εκάστοτε αρμόδιο ορισμένο αντιδήμαρχο, για την έκδοση της οποίας προαπαιτούμενο είναι η καταβολή των αναλογούντων τελών όπως αυτά αποφασίστηκαν με την αριθ. 363/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής και της αριθ. 136/2022 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου, Δ. Κατερίνης. 

Οι θέσεις όπως αυτές καθορίστηκαν με την αρ. 136/2022 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Δ. Κατερίνης έχουν ως εξής :

Α) Κοινότητα Κατερίνης

α) μία (1) θέση στο Δημοτικό Πάρκο της Κοινότητας Κατερίνης με είδος δραστηριότητας πώληση «ψητό/βραστό καλαμπόκι, ποπ κόρν, μαλλί της γριάς», (στην δεξιά πλευρά της εισόδου του θεάτρου από την πλευρά της οδού Γυμναστηρίου)   β) μία (1) θέση στον Οικισμό Ολυμπιακή Ακτή επί της οδού Π. Λεμονοπούλου      10-12,  με είδος δραστηριότητας πώληση «ψητό/βραστό καλαμπόκι, ποπ κορν, μαλλί της γριάς».  

Β) Κοινότητα Καλλιθέας

  α) μία (1) θέση στο μέσον της απόστασης μεταξύ των καταστημάτων  “Aloha” και  “Madala” με αντικείμενο πώληση λουκουμάδων. β) μία (1) θέση στη διασταύρωση της παραλιακής οδού Παραλίας-Κορινού και της οδού Παραλίας-Οικισμού Γρέβενης  με αντικείμενο πώλησης «πόπ κόρν και μαλλί της γριάς».

Γ) Κοινότητα Περίστασης

α) μία (1) θέση (1η) έναντι πρώην καταστήματος «HAVANA»¨,   με  αντικείμενο δραστηριότητας «λουκουμάδες». β) μία (1) θέση (2η)  έναντι οικισμού «ΚΕΣΑΝΛΗ»,  με αντικείμενο δραστηριότητας «ποπ κορν». γ) μία (1) θέση (3η ) έναντι οικισμού «ΚΕΣΑΝΛΗ», με αντικείμενο δραστηριότητας  «μαλλί της γριάς».  

              Δ) Κοινότητα  Κορινού

 α) μία (1) θέση στάσιμου εμπορίου στην παραλία Κορινού     (50 μέτρα στο ασφαλτοστρωμένο πάρκινγ έναντι καταστήματος SIEL), με    αντικείμενο δραστηριότητας «ποπ κόρν, Λουκουμάδες» 

      Η παρούσα αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου μαζί με τα σχετικά διαγράμματα που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία.

  Ο Αντιδήμαρχος

                                                                         Χριστοφορίδης Σταύρος

Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο