Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021

Με την  152/2021 απόφαση δημοτικού συμβουλίου Δ. Κατερίνης (ΑΔΑ: 6ΤΓ3ΩΕΤ-36Β),  καθορίστηκαν οι θέσεις και η διαδικασία για τη χορήγηση άδειας άσκησης βραχυχρόνιου υπαίθριου στάσιμου εμπορίου παροχής πρόχειρων γευμάτων (όπως καλαμπόκια, «μαλλί της γριάς» κλπ) κατά την καλοκαιρινή περίοδο, όπως και ο καθορισμός  ύψους και τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση.

 Για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι για να αποκτήσουν την ανωτέρω άδεια καλούνται να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, συνοδευόμενες από τα κάτωθι  αναφερόμενα δικαιολογητικά, στο  Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης  Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ή   να τις αποστείλουν μέσω των υπηρεσιών του δήμου από τα λοιπά δημοτικά καταστήματα του Δ. Κατερίνης έως και την Πέμπτη 08/07/2021.

Η μέγιστη χρονική περίοδος διάθεσης των πρόχειρων γευμάτων θα είναι έως τέσσερις μήνες και συγκεκριμένα έως και την 25η Σεπτεμβρίου 2021.

Τα μέγιστα τετραγωνικά μέτρα κατάληψης κοινόχρηστου χώρου θα είναι τρία (3) για όλες τις θέσεις.

Διαδικασία 

1)Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης.

2) Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αίτησή  στην οποία δηλώνεται το είδος του πρόχειρου γεύματος, ο επιθυμητός χώρος άσκησης της υπαίθριας βραχυχρόνιας δραστηριότητας σύμφωνα με τα καθορισμένα σημεία στην απόφαση Δ.Σ. Δ. Κατερίνης καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.

3) Μαζί με την αίτηση τους υποβάλλουν:

κάρτα ανεργίας σε ισχύ τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης (υποβάλλεται συνημμένα το αποδεικτικό ανανέωσης αυτής από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.)

τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα

φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (για έλληνες πολίτες) ή κάρτας διαμονής (για πολίτες αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε.) ή κάρτας ευρωπαίου πολίτη (για πολίτες της Ε.Ε.)

υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνουν ότι θα  εξασφαλίζουν την ασφαλή παραγωγή και διάθεση τροφίμων, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία,

πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ,

δύο πρόσφατες φωτογραφίες τους,

βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας.

Επιπλέον των ανωτέρω και υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση της αριθ.

152/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (μπορεί να συμπεριληφθεί

 στην  ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση).

4) Εάν ο αριθμός των αιτήσεων των ενδιαφερομένων ανέργων φυσικών προσώπων είναι μικρότερος ή ίσος του αριθμού των προς διάθεση θέσεων και εάν οι επιθυμητοί χώροι δραστηριοποίησης δεν συμπίπτουν μεταξύ τους, τότε δίδεται άδεια σε όλους τους ενδιαφερόμενους με βάση τους επιθυμητούς χώρους δραστηριοποίησης. Εάν συμπίπτουν τα σημεία δραστηριοποίησης τότε θα προηγείται ο ενδιαφερόμενος με το χαμηλότερο τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα και οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι θα καταλαμβάνουν τις εναπομένουσες θέσεις ανάλογα με τα εκκαθαριστικά τους σημειώματα σε αύξουσα σειρά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση.

5) Εάν ο αριθμός των αιτήσεων των ενδιαφερομένων ανέργων φυσικών προσώπων είναι μεγαλύτερος του αριθμού των προς διάθεση θέσεων τότε, για την επιλογή των υποψηφίων πωλητών θα χρησιμοποιείται ως κριτήριο το οικογενειακό εισόδημα, όπως αυτό εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της Γ.Γ.Δ.Ε. του τελευταίου οικονομικού έτους. Ο υποψήφιος με το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα θα προηγείται. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση. Εάν συμπίπτουν τα σημεία δραστηριοποίησης τότε θα προηγείται ο ενδιαφερόμενος με το χαμηλότερο τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα και οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι θα καταλαμβάνουν τις εναπομένουσες θέσεις ανάλογα με τα εκκαθαριστικά τους σημειώματα σε αύξουσα σειρά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα διενεργείται κλήρωση.

6) Οι τυχόν κληρώσεις που προκύψουν θα διενεργηθούν ενώπιον της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ. Κατερίνης κατόπιν πρόσκλησης και των ενδιαφερομένων.  

7) Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δ. Κατερίνης είναι αρμόδια για τη λήψη απόφασης χορήγησης των παραπάνω αδειών.

             8) Κατόπιν της απόφασης της Ε.Π.Ζ. εκδίδεται διαπιστωτική πράξη για την κάθε άδεια από τον εκάστοτε αρμόδιο ορισμένο αντιδήμαρχο, για την έκδοση της οποίας προαπαιτούμενο είναι η καταβολή των αναλογούντων τελών όπως αυτά αποφασίστηκαν με την αριθ. 352/2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής και της αριθ. 152/2021 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου, Δ. Κατερίνης. 

Οι θέσεις όπως αυτές καθορίστηκαν με την αρ. 152/2021 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Δ. Κατερίνης έχουν ως εξής :

Α) Κοινότητα Κατερίνης

α) μία (1) θέση στο Δημοτικό Πάρκο της Κοινότητας Κατερίνης με είδος δραστηριότητας πώληση «ψητό καλαμπόκι, ποπ κόρν, μαλλί της γριάς», ανάμεσα στο μνημείο και στο συντριβάνι β) μία (1) θέση στην πλατεία Μακεδονίας της Κοινότητας Κατερίνης με είδος δραστηριότητας πώληση «ψητό καλαμπόκι, ποπ κόρν, μαλλί της γριάς» στο χώρο  της πλατείας επί της 25ης Μαρτίου γ) μία (1) θέση στον Οικισμό Ολυμπιακή Ακτή επί της οδού Π. Λεμονοπούλου  έναντι καταστήματος Χατζηχρίστου. με είδος δραστηριότητας πώληση «ψητό καλαμπόκι, ποπ κόρν, μαλλί της γριάς»  

Β) Κοινότητα Καλλιθέας

  α) μία (1) θέση στο μέσον της απόστασης μεταξύ των αναψυκτηρίων “Cocus” και “Alora” με αντικείμενο πώληση ποπ κορν. β) μία (1) θέση στο μέσον της απόστασης μεταξύ των αναψυκτηρίων “Alora” και πρώην “Wet” με αντικείμενο πώληση λουκουμάδων. γ) μία (1) θέση στο μέσον της απόστασης μεταξύ των αναψυκτηρίων πρώην “Wet” και “Almira” με αντικείμενο πώλησης «μαλλί της γριάς».  

Γ) Κοινότητα Περίστασης

α) μία (1) θέση 100μ. πριν ή μετά το ξενοδοχείο Aperio με αντικείμενο δραστηριότητας «λουκουμάδες». β) μία (1) θέση 100μ. πριν ή μετά το ξενοδοχείο Γιαννούλη με αντικείμενο δραστηριότητας «ποπ κορν». γ) μία (1) θέση στο ύψος του Camping Kristi με αντικείμενο δραστηριότητας πώλησης «μαλλί της γριάς».  

              Δ) Κοινότητα  Κορινού

α) μία (1) θέση στάσιμου εμπορίου στην παραλία Κορινού έναντι καταστήματος SIEL.  

  Ο Αντιδήμαρχος

                                                               Χριστοφορίδης Σταύρος

Back to top