Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Έγκριση Κανονισμού Περιπτέρων Δήμου Κατερίνης  

ΑΔΑ: ΨΒΕΜΩΕΤ-ΕΑΓ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αρ. 9/2021

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης

Αριθμ. Απόφασης 105/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Κανονισμού Περιπτέρων του Δήμου Κατερίνης  

Στην Κατερίνη, 26 Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα, ώρα 18:00, συνήλθε  σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη για λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας, το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης, σύμφωνα με την ΠΝΠ της 11-3-2020 (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», την αριθμ πρωτ: 18318/18.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, και την αριθμ. πρωτ: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο 426 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤ6-ΥΔ4), ύστερα από την αριθμ. οικ. 11184/22.42021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που στάλθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και σε όλους τους προέδρους των Κοινοτήτων.

Στη συνεδρίαση παρέστη ο αναπληρωτής Δημάρχου, που ορίστηκε με την αριθμ. οικ. 35277/2.9.2019 απόφαση Δημάρχου, Γεώργιος Νταντάμης. Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Κουκοδήμος που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με εκείνες της παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 4555/2018, απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους.

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι από τα σαράντα ένα (41) μέλη, βρέθηκαν παρόντα τριάντα οκτώ (38):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1Αναγνώστου Αθανάσιος20Μπεϊνάς Ιωάννης
2Αναστασιάδης Θωμάς21Μπουσνάκης Αστέριος
3Βαϊνάς Δημήτριος22Νταντάμης Γεώργιος
4Γεωργιάδης Μιχαήλ23Νταντάμης Ιωάννης
5Γκούνας Αθανάσιος24Ντόντης Λάζος
6Γραμματικόπουλος Κωνσταντίνος25Παπαγεωργίου Ουρανία
7Δρούγκας Φώτιος26Παπαδόπουλος Ευγένιος
8Ίτσιος Γεώργιος27Παπαζιώγας Νικόλαος
9Κατανάς Νικόλαος28Πούλιου  Ασημίνα
10Κεραμιδιώτης Ευστάθιος29Συμεωνίδης Ιωάννης
11Κήπου Ευάγγελος30Τερζίδου Μαρία
12Κυριακίδης Γεώργιος31Τερζόπουλος Θεοφάνης
13Λεμονόπουλος Χρήστος32Τσιαλός Γεώργιος
14Λιακόπουλος Αθανάσιος33Τσιαμπέρας Νικόλαος
15Λιακόπουλος Απόστολος34Τσουπέης Νικόλαος
16Μακρίδης Νικόλαος35Φιλοκώστας Κωνσταντίνος
17Μακρίδου  Παρθένα36Χαρισσοπούλου Στεργιανή
18Μορφακίδης Δημήτριος37Χιονίδης Σάββας
19Μπαρμπαγεωργόπουλος Αθανάσιος38Χριστοφορίδης Σταύρος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1Καρυπίδης Σάββας
2Τσιουκάνης Κωνσταντίνος
3Φώτης Ορέστης

Από τους προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου Κατερίνης που όλοι κλήθηκαν νόμιμα, δεν συμμετείχε κανείς.

Το 4ο θέμα αποσύρθηκε.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το …5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Ι. Την αριθ 82/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Ανάκληση της αριθμ. 66/2021 απόφασης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και λήψη νέας με θέμα: «Εισήγηση στο Δημοτικό συμβούλιο για τον Κανονισμό Περιπτέρων Δήμου Κατερίνης  2021», με την οποία η ΕΠΖ ανακαλεί την αριθ 66/2021 απόφαση της, διότι δεν συμπεριλαμβάνει την αριθ. 21/2021 απόφαση της Κοινότητας Κατερίνης η οποία λήφθηκε μεταγενέστερα και προχωρά στη λήψη νέας απόφασης στην οποία προστίθεται και η ανωτέρω απόφαση της Κοινότητας Κατερίνης.

ΙΙ. Την  αριθ 66/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Εισήγηση στο Δημοτικό συμβούλιο για τον Κανονισμό Περιπτέρων Δήμου Κατερίνης 2021»

III. Τις αποφάσεις των Κοινοτήτων Κατερίνης (21/2021), Καλλιθέας (3/2021), Παραλίας (2/2021), Περίστασης (3/2021)  και Φωτεινών (3/2021).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από εκείνες του    άρθρου 72 του ν. 4555/2018,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον Κανονισμό Περιπτέρων του Δήμου Κατερίνης  ως ακολούθως::

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ


    Τα περίπτερα είναι λειτουργικά και εξυπηρετικά στοιχεία του δημόσιου χώρου, αποτελώντας μία μακρόχρονη ελληνική ιδιαιτερότητα. Με αυτή την έννοια θα πρέπει να κρατήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και στο Δήμο μας, χωρίς να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας τους μετατρέποντάς τα σε “πολυκαταστήματα”, όπως γίνεται σήμερα, διασκορπίζοντας περιμετρικά εμπορεύματα, έντυπα, ψυγεία και κατασκευές. Αρκετά από τα περίπτερα που λειτουργούν στο  Δήμο μας, αυθαιρετούν υπερβαίνοντας τον χώρο που τους αναλογεί, επεκτείνοντας στους  εξωτερικούς χώρους πολλά ψυγεία ή δημιουργώντας μόνιμες κατασκευές, θέτοντας ζήτημα αισθητικής σε σημεία της πόλης της Κατερίνης, όπως πλατείες και πεζοδρόμια. Έτσι κρίνεται επιτακτική η ανάγκη εφαρμογής κανονισμού παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων  για τα περίπτερα του Δήμου Κατερίνης, ο οποίος θέτει τους συγκεκριμένους όρους, κανόνες και   περιορισμούς που αφορούν την ανάπτυξη της λειτουργίας των περιπτέρων. Ο παρών κανονισμός συνοδεύει και αποτελεί κάθε αναπόσπαστο τμήμα κάθε απόφασης Δημάρχου περί χορήγησης, μεταβίβασης και εκμίσθωσης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου.

ΆΡΘΡΟ 1ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Κα

1. Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι η θέσπιση προϋποθέσεων, προδιαγραφών και κανόνων, για την κατασκευή των περιπτέρων και την χρήση των κοινόχρηστων χώρων που δύναται να εκμεταλλευτούν τα περίπτερα  και η λειτουργία τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κατερίνης, κατά δημοτική/τοπική κοινότητα, ο οποίος θα δεσμεύει τις δημοτικές υπηρεσίες και τους χρήστες και εκμεταλλευτές αυτών.

2. Σκοπός του κανονισμού αυτού είναι:

α. Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών του Δήμου Κατερίνης.

β. Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας.

γ. Η ασφάλεια και προστασία της κίνησης πεζών στους κοινόχρηστους χώρους, των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), αλλά και των οχημάτων που κινούνται πλησίον αυτών.

δ.  Να ρυθμίσει τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των περιπτέρων

ε. Ο προσδιορισμός με σαφήνεια των επιτρεπόμενων διαστάσεων των περιπτέρων και των στοιχείων τους.

στ. Ο ορισμός των τετραγωνικών μέτρων παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου των περιπτέρων διευκολύνοντας τους διαχειριστές τους.

ζ. Να γνωστοποιήσει στους δικαιούχους του δικαιώματος εκμετάλλευσης (εκμισθωτές-μισθωτές) τους κανόνες λειτουργίας τους, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η νομιμότητα της λειτουργίας τους.

η. Ο καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης των αδειών εκμετάλλευσης των περιπτέρων στους δικαιούχους

θ. Ο καθορισμός των επιβαλλόμενων κυρώσεων των παραβατών.

στ. Η προφύλαξη των μνημείων και των χώρων πρασίνου, του Δήμου μας.

ΆΡΘΡΟ 2ο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο παρών κανονισμός στηρίζεται στις εξής διατάξεις:

1. Του Ν. 3463/2006, άρθρα 75 και 79 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

 2. Του Ν. 3852/2010, άρθρα 73, 94 και 95 «Καλλικράτης»

 3. Του Αστικού Κώδικα, άρθρα 970 και 971

 4. Του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κατερίνης

 5. Του Ν.Δ. 1044/1971 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και αντικαταστάθηκε από τις  διατάξεις του Ν. 1043/1980, του Ν. 1416/1984 άρθρο 10, Ν. 3421/2005 άρθρο 86, Ν.  3648/2008, του Ν. 3883/2010 άρθρο 82.

 6. Του Ν. 4093/2012 του άρθρου 1, παρ. ΣΤ, υποπαρ. ΣΤ2 «Ρυθμίσεις για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης των κοινοχρήστων χώρων και κτιρίων των ΟΤΑ και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών έναντι ανταλλάγματος»,όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 4257/2014, άρθρο 76 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»

 7. Του Ν. 4254/2014 του άρθρου 1, παρ. ΣΤ, υποπαρ. ΣΤ3 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης  της  ελληνικής οικονομίας ….».

 8. Της υπ’ αριθμ. 38 με αρ. πρωτ. 23463/06-06-2014 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών,   η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του Ν. 4257/2014

 9. Του Ν, 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» όπως ισχύει, Υ.Α. 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59Δ/1989) «Κτιριοδομικός Κανονισμός», Β.Δ. 24-9/20-10-1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/1980 και τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 1416/1984, του άρθρου 26 του Ν. 1828/1989 και του άρθρου 16 του Ν. 3254/2004.

10. Της  υπ. αριθμ. 52716/2001 (ΦΕΚ 1663/Β/2001) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

11. Της υπ. αριθμ. 52907/2009 (ΦΕΚ 2621/Β/2009) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με  αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία  πεζών».

12. Του Ν. 1900/1990 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του δημοτικού και κοινοτικού  κώδικα (Π.Δ. 323/1989), δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης (Ν. 1622/1986), εσόδων δήμων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις»

13. Του Ν. 2696/99 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», άρθρα 34, 47 και 48, όπως ισχύουν σήμερα.

14. Της υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/2012 Υγειονομικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

15. Της υπ’ αριθμ. 5/21-05-2013 με αριθμ. πρωτ. Υ1γ/ΓΠ/οικ.45936 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας «Παρέχονται οδηγίες για τις επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων (περίπτερα –   ψιλικά) της Υ.Δ. με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/2012»

16. Του Π.Δ. 412/1973 «Περί καθορισμού των ειδών των περιλαμβανομένων εις την έννοιαν των   “ψιλικών” του άρθρου 15 του Ν.Δ. 1044/71 …..»  

17. Της υπ’ αριθμ.  Φ.900/13/158602/05-09-2012 εγκυκλίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η  οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του Ν. 3919/2011

18. Του Β.Δ. 24.9/20-10-58, όπως αντικαταστάθηκε το Ν. 1900/90 (ΦΕΚ 125 /τ.Α’/1990) και το  Ν. 1828/89 (ΦΕΚ 2/τ.Α’/1989) «Αναμόρφωση φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις».

19. Του Ν.Δ. 21037/1971, όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 1892/1990, άρθρο 42, παρ. 1,  τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 327/1992 και το Ν. 2224/1994, άρθρο 46, παρ. 2

20. Του Π.Δ. 270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων  διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»

 21. Του Ν. 2946/2001 «Υπαίθρια διαφήμιση …..», όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 52138/2003 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης –  Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, η οποία τροποποιήθηκε με  την υπ’ αριθμ. 18801/2006  Κ.Υ.Α. «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 52138/2003 Κ.Υ.Α. Περί  καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και διαδικασίας τοποθέτησης ειδικά  διαμορφωμένων πλαισίων, για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης, κατά τις διατάξεις του Ν.2946/2001».

         22. Την ΚΥΑ υπ’ αριθ. 46526/22-07-2020 (ΦΕΚ 3049 Β’/2020) «Ρύθμιση όρων και προϋποθέσεων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης».

 23. Το άρθρο 27 παρ. 2α, 2β, του Ν. 4325/11-05-2015 (ΦΕΚ 47/Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών και  άλλες διατάξεις».

24. Το άρθρο 56, παρ. 1 και 2 του Ν. 4483/31-07-2017 «Μισθώσεις περιπτέρων και κυλικείων».

 25. Την υπ’ αριθ. 685/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης με τις τροποποιήσεις περί καθορισμού και λειτουργίας παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων, πλατειών,  πεζοδρομίων κλπ Δήμου Κατερίνης.

.

ΆΡΘΡΟ 3ο


ΟΡΙΣΜΟΙ

1. Κοινόχρηστοι χώροι ή πράγματα, είναι οι χώροι και τα πράγματα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή τη βούληση του ιδιοκτήτη τους προορίζονται για κοινή χρήση.

2. Τα κοινόχρηστα, αποτελούν πράγματα εκτός συναλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 970 του Αστικού Κώδικα.

3. Στα κοινόχρηστα πράγματα μπορούν να αποκτηθούν, με παραχώρηση της αρμόδιας αρχής, κατά τους όρους του νόμου, ιδιαίτερα ιδιωτικά δικαιώματα, εφόσον με αυτά εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή χρήση (άρθρο 970 Α.Κ.).

4. Τέλος, είναι η χρηματική παροχή που καταβάλλεται από τους υπόχρεους έναντι ειδικού ανταλλάγματος (αντιπαροχής), το οποίο συνίσταται στη χρησιμοποίηση ορισμένου δημοτικού έργου, ή υπηρεσίας, ή χώρου.

5. Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, είναι ατομικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες υπόκεινται σε ανάκληση κατά τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και κατά τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/1984 όπως ισχύει σήμερα.

6. Ανάκληση αδείας είναι η διοικητική πράξη κύρωσης, με την οποία αίρεται η ισχύς μιας άλλης διοικητικής πράξης, είτε αναδρομικά, είτε για το μέλλον. Δεν αποσκοπεί στην ποινική τιμωρία αδικήματος αλλά στη συμμόρφωση του υπόχρεου προς τις ρυθμίσεις του νόμου και του παρόντος κανονισμού.

7. Αυθαίρετη χρήση θεωρείται, η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς άδεια του Δημάρχου. Αυθαίρετη επίσης, θεωρείται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσης άδειας, είτε αυτή αφορά το είδος της χρήσης είτε τη θέση ή έκταση του παραχωρούμενου χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας.

ΆΡΘΡΟ 4°

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ


1. Εκτός του Δήμου Κατερίνης, καμία άλλη αρχή δεν έχει δικαίωμα και αρμοδιότητα να παραχωρεί τους κοινόχρηστους χώρους που ανήκουν σ΄ αυτόν ή έχουν παραχωρηθεί για εκμετάλλευση περιπτέρου, εφαρμόζοντας την ισχύουσα νομοθεσία για την χορήγηση αδειών χρήσης κοινόχρηστου χώρου εφόσον καταβληθούν τα αναλογούντα τέλη που προβλέπονται από τις σχετικές αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου

2. Η Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης έχει την αρμοδιότητα της εκμετάλλευσης των περιπτέρων εντός των ορίων του, με την διαδικασία που ορίζει ο νόμος.

Εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία για την χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων με απόφαση Δημάρχου, αλλά και την ανάκλησή τους όταν δεν υφίστανται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Είναι αρμόδιο για τη διαδικασία εύρεσης και καθορισμού (χωροθέτηση) νέων θέσεων, για τον διαχωρισμό της αναλογίας 70% – 30% των νέων και κενωθέντων θέσεων και την παραχώρηση αυτών προς εκμετάλλευση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 3.  Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Εσόδων είναι αρμόδιο α) για τη χορήγηση των   αδειών χρήσης του κοινόχρηστου χώρου που καταλαμβάνουν όλα τα περίπτερα για την τοποθέτηση ψυγείων και σταντ, εφόσον καταβληθούν τα αναλογούντα τέλη που προβλέπονται από τις σχετικές αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

β) για την είσπραξη των αναλογούντων τελών και προστίμων -εφόσον επιβάλλονται- που προβλέπονται από τις σχετικές αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου εφαρμόζοντας τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

γ) για τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού σε τακτά χρονικά διαστήματα και  χορηγεί «σύμφωνη γνώμη» στο πλαίσιο εσωτερικής υπηρεσιακής διαδικασίας, για την χορήγηση  της άδειας κατάληψης του κοινοχρήστου χώρου, καθώς επίσης είναι υπεύθυνο για τις σχετικές διαδικασίες εκμίσθωσης του χώρου που καταλαμβάνει κάθε περίπτερο ως και της επιβολής  προστίμων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 4. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια α) για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων ώστε να  διαπιστώνεται η εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων και προβαίνει σε ελέγχους των παραβάσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και β) τη σύνταξη του σχετικού τοπογραφικού διαγράμματος στο οποίο απεικονίζεται το κουβούκλιο του περιπτέρου, ο περιβάλλον χώρος και ο ευρύτερος κοινόχρηστος χώρος, για την κατασκευή νέων περιπτέρων και οριοθέτηση του κοινόχρηστου χώρου. 

5. Η  ΕΛ.ΑΣ, η Υγειονομική Υπηρεσία και η Δημοτική Αστυνομία  καθώς επίσης και λοιπά ελεγκτικά όργανα, ελέγχουν την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας.

6. Τα συλλογικά όργανα ή οι επιτροπές επιλύουν κάθε οικονομική ή άλλη διαφορά που ανακύπτει από την εφαρμογή             αυτού του κανονισμού και παραπέμπουν στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα που έχουν σχέση με την αναδιατύπωση και       συμπλήρωση του παρόντα κανονισμού.

ΆΡΘΡΟ 5ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

1. Τα περίπτερα τοποθετούνται σε πεζοδρόμια ή πλατείες.

2. Στα πεζοδρόμια όπου υφίστανται ήδη περίπτερα τοποθετημένα πριν την ψήφιση του παρόντος κανονισμού, θα εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών σύμφωνα με την νομοθεσία που ίσχυε κατά το χρόνο τοποθέτησής τους. Για τις θέσεις που θα παραχωρηθούν για τοποθέτηση περιπτέρου ή τα υπάρχοντα που μετακινούνται από το Δήμο μας, απαιτείται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών που χρησιμοποιείται για τη συνεχή ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών με απαραίτητο πλάτος τουλάχιστον 1,50 μ. και ύψος όδευσης 2,20 μ. απολύτως ελεύθερο από οποιοδήποτε εμπόδιο (άρθρο 2, ΥΑ 52907/2009).

Η ζώνη αυτή θα ισχύει σε όλο το μήκος της εμπρόσθιας πλευράς του περιπτέρου.

3. Σε πεζοδρόμια μικρότερα των 2 μ., δεν χορηγείται καμία άδεια κατάληψης. Κάθε κατάληψη πέραν των ορίων του παραχωρημένου χώρου θεωρείται αυθαίρετη και την ευθύνη φέρει ο υπεύθυνος του καταστήματος.

4. Δεν επιτρέπεται να εμποδίζεται η ανάδειξη, η προβολή μνημείων της πόλης ή σημείων με εξαιρετική σημασία.

5. Δεν επιτρέπεται η χρήση ή κατάληψη κοινόχρηστων χώρων με πράσινο.

6. Δεν επιτρέπεται καμία μόνιμη κατασκευή στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο (υποστυλώματα, δάπεδα, καθίσματα, ζαρτινιέρες κλπ.), πέραν των προβλεπόμενων στον παρόντα κανονισμό. Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου, θα είναι τέτοια ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στην κίνηση των πεζών.  

7. Η συνολική παρέμβαση θα τυγχάνει της έγκρισης των υπηρεσιών του Δήμου, πριν από την έκδοση της άδειας και την έναρξη λειτουργίας του περιπτέρου, κατόπιν υποβολής σχεδίων όπου θα εμφαίνεται ο υπό κατάληψη χώρος, με τα λειτουργικά του στοιχεία.

Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούμενου για χρήση κοινόχρηστου χώρου θα είναι τέτοια ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στην κίνηση των πεζών.

Για οποιαδήποτε μεταβολή της διάταξης των λειτουργικών στοιχείων απαιτεί την έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου (Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών) και η τροποποίηση της χορηγηθείσας άδειας. Η αλλαγή θα γίνεται εντός του οριζόμενου περιβάλλοντα χώρου του περιπτέρου.

8. Ο παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος θα οριοθετείται με κίτρινη γραμμή σύμφωνα με τα  συνταχθέντα τοπογραφικά διαγράμματα από Επιτροπή που αποτελείται από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου.

Κάθε κατάληψη εκτός των ορίων του παραχωρούμενου χώρου θεωρείται αυθαίρετη και την ευθύνη την φέρει ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή μισθωτής του περιπτέρου προκειμένου περί αδειών που είχαν παραχωρηθεί πριν το Ν. 4093/2012, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’)

9. Δεν επιτρέπεται η χρήση ή η κατάληψη, κοινοχρήστων χώρων πρασίνου, καθώς και του οδοστρώματος.

10. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, διαφημιστικών στοιχείων στον κοινόχρηστο χώρο, καθώς και τηλεοράσεων.

11. Δεν επιτρέπεται η χρήση τελάρων ή ογκωδών αντικειμένων ή ερμάριων για την τοποθέτηση εφημερίδων και περιοδικών.  Τοποθετούνται σε ειδικά «σταντ».

12. Επιτρέπονται οι διαφημίσεις που προβλέπονται βάσει των διατάξεων του Ν. 2946/08-10-2001 (ΦΕΚ 224/Α/2001) και όπως αυτές συμπληρώνονται και τροποποιούνται από την ΚΥΑ 46526/22-07-2020 (ΦΕΚ 3049 Β’/2020) για τη ρύθμιση όρων και προϋποθέσεων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης.

Στα περίπτερα επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημίσεων φωτεινών ή μη, σε πλαίσιο ύψους 0,40m από τη βάση της στέγης του περιπτέρου. Το πλαίσιο αυτό δεν δύναται να προεξέχει πέραν των επιτρεπόμενων διαστάσεων της βάσης του περιπτέρου. Επί των κινητών προστεγασμάτων (τεντών), χρώματος μπεζ ή λευκού, επιτρέπεται η εκτύπωση διαφημιστικού μηνύματος, μέγιστης νοητής διάστασης 0,75m (κατακόρυφη διάσταση) επί 1,80 m (οριζόντια διάσταση), το οποίο πρέπει να είναι ιδίου περιεχομένου ή σε απόλυτη συνάφεια με αυτό που προβάλλεται και προβλέπεται. Η διαφήμιση επί το προστεγάσματος επιτρέπεται να είναι φωτιζόμενη και να προβάλλεται επί των τεσσάρων πλευρών αυτού (ΚΥΑ 46526/2020, Αρθ. 5, Παρ. 2)

Η ως άνω ρύθμιση δεν εφαρμόζεται σε περίπτερα που βρίσκονται σε κηρυγμένους παραδοσιακούς οικισμούς ή ιστορικούς τόπους.

Το τέλος ορίζεται εβδομαδιαίο ανά τ.μ. και όταν πρόκειται για φωτεινή διαφήμιση, ορίζεται ετήσιο ανά τ.μ., με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

13. Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφανών ανεμοφρακτών (νάιλον) μόνο κατά τις ημέρες που υπάρχει βροχόπτωση ή χαμηλή θερμοκρασία (<12-14°C) για την προστασία των εμπορευμάτων και του συνόλου του περιπτέρου και εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ελεύθερη διάβαση πεζών.

14.  Η καθαριότητα του κοινόχρηστου χώρου είναι ευθύνη του υπευθύνου του περιπτέρου.  Θα επιβάλλονται κυρώσεις, όπως αυτές προβλέπονται από τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου.

15. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση επιπλέον στοιχείων, από αυτά που περιγράφονται στην άδεια, έστω και αν τοποθετούνται επάνω στα άλλα υπάρχοντα στοιχεία .

ΆΡΘΡΟ 6ο

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

 1. Ο τύπος και οι διαστάσεις του σώματος του περιπτέρου (κουβουκλίου) καθορίζονται ως εξής :

α. Τα αποδεκτά γεωμετρικά χαρακτηριστικά μπορεί να έχουν πλάτος 2,20 μ. και μήκος 2,20 μ. και συνολική επιφάνεια 4,80 τ.μ. (συμπεριλαμβανομένων των εφαπτόμενων ερμαρίων εναπόθεσης ειδών και κατακόρυφων στοιχείων ασφάλισης (π.χ. ρολών)).

Οι διαστάσεις του περιπτέρου, συνεχίζονται από τη βάση του περιπτέρου μέχρι τη βάση της στέγης και για κάθε οριζόντια τομή αυτού.

Υπερβάσεις των παραπάνω διαστάσεων είναι δυνατό να εγκριθούν μόνο αν δεν αυξάνονται τα συνολικά επιτρεπόμενα τ.μ. κατάληψης του Κοινόχρηστου χώρου και δεν επηρεάζεται η αισθητική εικόνα και η λειτουργικότητα των κοινόχρηστων χώρων. Οι διαστάσεις αυτές συνεχίζονται από τη βάση του περιπτέρου μέχρι τη βάση της στέγης και για κάθε οριζόντια τομή του περιπτέρου.

β. Το μέγιστο ύψος του περιπτέρου μετρούμενο σε κάθε θέση των πλευρών έδρασής του από την τελική επιφάνεια του πεζοδρομίου, μέχρι την κορυφή, δύναται να φθάνει μέχρι τα 3,40 μ. συμπεριλαμβανομένης της στέγης, τέντας ή οποιασδήποτε άλλης κατασκευής και συμπεριλαμβανομένων τυχόν τοποθετούμενων αντικειμένων (π.χ. συσκευές κλιματισμού) ως εξής:

– Ύψος βάσεως περιπτέρου (εκ μπετόν) 0,10 μ.

– Ύψος από τη βάση μέχρι τις θυρίδες 0,90 μ.

– Από της βάσεως των θυρίδων μέχρι της στέγης 1,40 μ.

– Ύψος κωνικής στέγης 1,00 μ.

– Συνολικό ύψος από τη στάθμη του πεζοδρομίου 3,40 μ.

2.   Οποιαδήποτε παραπάνω διάσταση του σώματος του περιπτέρου θα λογίζεται ως

   αυθαίρετη και θα αποτελεί λόγο αποβολής, του τυχόντος αδείας εκμετάλλευσης περιπτέρου,

   οποτεδήποτε διαπιστωθεί.

3.  Για τα περίπτερα με υφιστάμενες άδειες εκμετάλλευσης και εκμίσθωσης δεν  θίγεται ο τύπος κατασκευής τους μέχρι της μετακίνησης αυτού ή της αφαίρεσης της άδειας του δικαιούχου.

Εκτός από τα νέα, σε όλα τα υπάρχοντα περίπτερα ουδεμία παρέμβαση θα γίνει ως προς το χώρο κατάληψης του κουβουκλίου.

Οι παρεμβάσεις θα περιοριστούν στον περιβάλλοντα κοινόχρηστο χώρο πέραν του κουβουκλίου και ως προθεσμία εναρμόνισης σύμφωνα με τα παραπάνω δίνεται το χρονικό διάστημα των

δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη της ισχύος του κανονισμού αυτού.

4.  Θυρίδες συναλλαγών: Στις εμπρόσθιες και πλάγιες παριές κάθε περιπτέρου κατασκευάζονται τρεις (3) συνολικά θυρίδες για τις συναλλαγές με το κοινό, πίσω δε από την πλευρά της οδού κατασκευάζεται η θύρα του περιπτέρου (η πόρτα εισόδου και εξόδου του περιπτεριούχου).

5. Ραφές: Ραφές οι οποίες εξέχουν πέραν του εμβαδού που καθορίστηκε στην παρ. 1 του ιδίου άρθρου, απαγορεύονται απολύτως.

6. Τέντες: Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος (τέντας) με στήριξη μόνο επάνω στα περίπτερα, χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα, το οποίο δύναται να προεξέχει το μέγιστο κατά 1,50 μ. σε οριζόντια προβολή από αυτό και 0,50 μ. εσωτερικά  του άκρου του πεζοδρομίου.

7.  Διαφήμιση: Επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών διαφημίσεων όπως αυτές προβλέπονται από το Ν. 2946/2001, «Περί υπαίθριας διαφήμισης» και συμπληρώνονται και τροποποιούνται από την ΚΥΑ 46526/22-07-2020 (ΦΕΚ 3049 Β’/2020) για τη ρύθμιση όρων και προϋποθέσεων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης..

8.  Ρολά για ασφάλεια: Το περίπτερο προστατεύεται με ρολά  εντός των καθοριζομένου, δια του παρόντος κανονισμού, μέγιστου εμβαδού.

9.   Υλικό κατασκευής: Για την ενιαία, ομοιόμορφη και καλαίσθητη εμφάνιση των περιπτέρων και για την προσαρμογή τους στα νέα ανθεκτικά υλικά κατασκευής, προτείνεται η επένδυση των πλευρών και της οροφής του κουβουκλίου να γίνεται με λαμαρίνα τύπου πάνελ πάχους τριών (3) εκατοστών και χρώματος «γκρι» στερεωμένη σε σιδηροκατασκευασθέντα σκελετό.

Ο τύπος αυτός θα ισχύει για όλες τις Κοινότητες του Δήμου, εκτός αν κριθεί αλλιώς από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Ο σκελετός του περιπτέρου θα πακτώνεται επί βάσεως πάχους 0,10 μ. κατασκευασμένη από μπετόν ενισχυμένο με σιδηρούν πλέγμα.

Όλες οι κατασκευές οφείλουν να είναι λυόμενες, ενώ απαγορεύεται ρητά η κατασκευή εκ σκυροδέματος και οπτοπλινθοδομής, εξαιρουμένης τυχόν κατασκευής βάσης.

Δεν θα γίνεται καμία παρέμβαση όσον αφορά την αντικατάσταση του σώματος περιπτέρου, ή τυχόν αλλαγή του χρώματός του, χωρίς προηγούμενη άδεια από το Δήμο.

Σε εμφανές σημείο του περιπτέρου τοποθετείται με ευθύνη του δικαιούχου πινακίδα διαστάσεων 0,10 μ. Χ 0,15 μ., στην οποία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου και ο αριθμός της άδειας ή σύμβασης εκμετάλλευσης.

 1. Η κατασκευή οποιουδήποτε άλλου τύπου περιπτέρου απαγορεύεται.

11.   Για την κατασκευή των περιπτέρων, δεν απαιτείται υπό προϋποθέσεις, η έκδοση οικοδομικής αδείας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. οικ. 52716/2001 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

ΆΡΘΡΟ 7ο

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

1. Κατ’ εξαίρεση μπορεί με την απόφαση για τη χορήγηση της άδειας να επιτραπεί η κατασκευή περιπτέρου διαφορετικού τύπου και διαστάσεων, εφόσον επιβάλλεται για λόγους κυκλοφορίας ή αισθητικής (άρθρο 22 παρ.2 Ν.Δ. 1044/71).

2. Επίσης, κατ’ εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί με κοινή υπουργική απόφαση η κατασκευή ειδικού τύπου περιπτέρου σε τοποθεσίες τουριστικού ενδιαφέροντος (άρθρο 22 παρ.3 ΝΔ 1044/71).

3. Είναι δυνατή η εγκατάσταση στα περίπτερα φωτοβολταϊκών συστημάτων κατάλληλου μεγέθους αποκλειστικά για την κάλυψη των ιδίων ενεργειακών τους αναγκών. Στην περίπτωση αυτή ο τύπος και οι διαστάσεις των περιπτέρων, οι κατασκευαστικές επεμβάσεις για την αύξηση των διαστάσεων υφιστάμενων περιπτέρων, οι τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συλλεκτών στη στέγη και του συνοδευτικού εξοπλισμού εντός του περιπτέρου, καθώς και τη σχετική σήμανση ως «ηλιακό περίπτερο» καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

ΆΡΘΡΟ 8ο

ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

1. Κοινόχρηστος χώρος παραχωρείται μόνο σε ενεργές άδειες ή συμβάσεις και όταν από την επιτόπια αυτοψία διαπιστωθεί ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις και προδιαγραφές εντός του περιβάλλοντα χώρου και του σώματος περιπτέρου.

2. Στα περίπτερα δύναται να παραχωρηθεί επί πλέον χώρος (κοινόχρηστος), πέραν αυτού που καταλαμβάνει το σώμα του περιπτέρου (κουβούκλιο), ο οποίος θα προορίζεται για την τοποθέτηση ψυγείων πώλησης παγωτών, αναψυκτικών, καθώς και για σταντ πώλησης εντύπων κλπ.

Ο χώρος αυτός εφάπτεται της έκτασης που καταλαμβάνει το σώμα του περιπτέρου. Οι διάδρομοι που πιθανόν δημιουργούνται ενδιάμεσα και χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των πελατών του περιπτέρου λογίζονται ως χρήση και κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.

Πέραν του χώρου που προαναφέρθηκε, μπορεί να διατίθεται επιπλέον χώρος μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και την έγκριση από την υπηρεσία για την τοποθέτηση παιχνιδιών ή παιχνιδομηχανών.

Η άδεια παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου εκδίδεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παραβιάζεται η λειτουργικότητά του και η αισθητική του κοινόχρηστου χώρου, από το Τμήμα εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, μετά τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία ελέγχει το χώρο και συντάσσει το σχετικό διάγραμμα κάλυψης όπου απεικονίζεται η διάταξη των στοιχείων (ψυγείων και σταντ), του οικείου Τμήματος Τροχαίας, η οποία εξετάζει την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας των πεζών και των οχημάτων, του συμβουλίου της Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου, στην οποία βρίσκεται το περίπτερο και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

3. Ο μέγιστος παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος με το σώμα περιπτέρου, ψυγεία, προσθήκες, διάδρομοι και σταντ θα είναι έως 12,00 τ.μ. για κάθε περίπτερο και τον περιβάλλοντα χώρο του, με την προϋπόθεση πως δεν παρακωλύεται η ομαλή διέλευση πεζών και εφαρμόζονται όλες οι αναφερόμενες στον κανονισμό διατάξεις.

Ο παραχωρημένος κοινόχρηστος χώρος προορίζεται για την τοποθέτηση:

– ψυγείων πώλησης παγωτών, αναψυκτικών και ροφημάτων,

– αυτόματων πωλητών,

– σταντ πώλησης εντύπων

– σταντ πώλησης τυποποιημένων ειδών διατροφής (έτοιμα σνακ, γαριδάκια κ.λπ.)

– λοιπών ψιλικών ειδών, σύμφωνα με τις ισχύουσες πάντοτε υγειονομικές διατάξεις.

4. Οι διάδρομοι που πιθανόν δημιουργούνται ενδιάμεσα και χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των πελατών του περιπτέρου λογίζονται ως κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.

5. Tα επιτρεπόμενα στοιχεία (ψυγείο αναψυκτικών, ψυγείο παγωτών και 2 στάντ) τοποθετούνται εντός του προστεγάσματος (τέντα), ο ελεύθερος χώρος μεταξύ αυτών (διάδρομοι) χρησιμοποιείται για εξυπηρέτηση πελατών και επομένως λογίζεται στην παραχωρούμενη κοινόχρηστη επιφάνεια .

6. Η τοποθέτηση παιδικών ηλεκτρικών – μηχανικών παιχνιδιών ή παιχνιδομηχανών πλησίον των περιπτέρων θα εξετάζεται κατά περίπτωση και θα εκδίδεται άδεια με τη σύμφωνη γνώμη των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία θα λαμβάνει υπόψη της και τη γνώμη της Δ/νσης Αστυνομίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται η λειτουργικότητά του και η αισθητική του κοινόχρηστου χώρου. Κατ΄αναλογική εφαρμογή του ΠΔ 12/2005 και τις τροποποιήσεις που επέφερε ο νόμος 4497/2017 (ΦΕΚ 171Α ) θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να τηρούνται οι όροι ασφάλειας και καλής λειτουργίας των κάθε είδους παιχνιδιών και της εγκατάστασης αυτών και θα προσκομίζονται: α) βεβαίωση μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών, β) βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής, περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Επιπλέον καθώς πρόκειται για συμπληρωματική κύριας δραστηριότητας, απαιτείται συμπλήρωση του αντικειμένου δραστηριότητας και ανάλογο ΚΑΕ από το Υπ. Οικονομικών. (Η δε επιφάνειά του δεν θα προσμετράται εντός του μέγιστου παραχωρουμένου χώρου των 12,00 τ.μ.). Για τη διαδικασία έκδοσης της άδειας της συγκεκριμένης κατηγορίας ισχύουν οι κανόνες του κανονισμού χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου.

7. Στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο δεν επιτρέπεται καμία μόνιμη κατασκευή.

8. Η χρήση του παραχωρηθέντος κοινόχρηστου χώρου προϋποθέτει την έκδοση άδειας, ετήσιας διάρκειας από το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, μετά την καταβολή του αναλογούντος τέλους.

Στην αίτηση για την χορήγηση της άδειας αυτής που θα πρέπει να γίνεται στο τέλος του έτους για το επόμενο έτος ή στις αρχές του νέου έτους, ο ενδιαφερόμενος μεταξύ άλλων θα πρέπει απαραιτήτως να καταθέτει σχεδιάγραμμα κάτοψης του προς χρήση χώρου στο οποίο θα εμφανίζεται η ακριβής διάταξη των αντικειμένων που πρόκειται να τοποθετηθούν (κουβούκλιο, ψυγεία, σταντ κλπ) καθώς και ο απαραίτητος διάδρομος διέλευσης πεζών.

Σε περίπτωση που έχει καταθέσει σχεδιάγραμμα με προηγούμενου έτους αίτηση, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, περί μη μεταβολής στη διάταξη των αντικειμένων του κατατεθέντος σχεδιαγράμματος.

9. Ο παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος θα οριοθετείται – διαγραμμίζεται με κίτρινη γραμμή με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ώστε να καθίσταται ευχερής η διενέργεια των σχετικών ελέγχων. Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου θα επιβάλλονται τα πρόστιμα και οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία, παρ. 2 του άρθρου 50 του Ν. 4257/2014.

10. Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου θα είναι τέτοια ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στην κίνηση των πεζών και  θα εφαρμόζονται όλες οι αναφερόμενες στον κανονισμό διατάξεις.

11. Υπερβάσεις που τυχόν διαπιστωθούν από την υπηρεσία αδειών και ελέγχων, μετά την χορήγηση της άδειας θα έχουν ως συνέπεια μεταξύ άλλων και την ανάκληση της άδειας εκμετάλλευσης του περιπτέρου.

12. Δεν επιτρέπεται καμία παρέμβαση όσον αφορά την αντικατάσταση του κουβουκλίου του περιπτέρου, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ενώ για τα κριτήρια της παραγράφου 3, του άρθρου 76 του Ν. 4257/14 (προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονκού περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, της δημόσιας κυκλοφορίας, την αισθητική και λειτουργική φυσιογνωμία του αστικού περιβάλλοντος, καθώς και την εν γένει προστασία της κοινής χριήσης), θα γνωμοδοτεί το αρμόδιο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διατήρηση ή μη της θέσηςτου περιπτέρου (σύμφωνα με το άρκρο 20 του ΝΟΚ και τθν εγκύκλιο ΠΕΧΩΔΕ αρ. 12/56990/18-3-2002).

ΆΡΘΡΟ 9ο

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΥΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΝΤ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

1. Ο μέγιστος αριθμός των ψυγείων που θα τοποθετούνται έξω από τα περίπτερα και η διάταξή τους καθορίζονται ως εξής:

· Ένα (1) ψυγείο αναψυκτικών διπλό μέγιστων διαστάσεων 1,30μ. x 0,70μ. ήτοι κατάληψη παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου 0,91 τ.μ. (εναλλακτικά θα μπορεί να είναι και μονό)

· Ένα ψυγείο αναψυκτικών μονό μέγιστων διαστάσεων 0.70μ. x 0,65μ. ήτοι κατάληψη παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου 0,46 τ.μ.

· Ένα ψυγείο παγωτών μέγιστων διαστάσεων 0,90μ. x 2,00μ. ήτοι κατάληψη παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου 1,80 τ.μ.

Επίσης, δίδεται η δυνατότητα τοποθέτησης μέχρι δύο (2) σταντ πώλησης (εντύπων) εφημερίδων – περιοδικών, με μέγιστες διαστάσεις εκάστου 1,00 x 0,50 (ύψος x πλάτος) = 0,50 τ.μ. και ύψους έως 1,50 μ, εφαπτόμενων με το κουβούκλιο του περιπτέρου, επιδαπέδια, κινητά. Αν τοποθετηθούν και τα δύο σταντ μαζί η συνολική επιφάνεια ανέρχεται σε 1,00 τ.μ.

Αυτό σημαίνει πως η συνολική χρήση (κατάληψη) των τριών ψυγείων συνολικά (εφόσον υπάρχει το αντίστοιχο αίτημα) θα είναι έως 3,17 τ.μ. Τυχόν αίτημα για παραπάνω  θα εξετάζεται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμος άνετος κοινόχρηστος χώρος και δεν επηρεάζεται η μέγιστη παραχώρηση των 12,00 τ.μ.

Η συνολική χρήση (κατάληψη) των ψυγείων αναψυκτικών, παγωτών και σταντ πώλησης εντύπων είναι έως 4,17 τ.μ.

Ο υπόλοιπος αδιάθετος χώρος (3,03 τ.μ.), θα προορίζεται για τη δημιουργία διαδρόμων για την εξυπηρέτηση των πελατών του περιπτέρου και θα λογίζεται ως χρήση παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου.

Ο κοινόχρηστος χώρος (σώμα κουβουκλίου, ψυγείων πώλησης παγωτών και αναψυκτικών, στάντ πώλησης εντύπων, εφημερίδων κ.λ.π. και οι διάδρομοι εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων πολιτών) θα είναι μέγιστου εμβαδού δώδεκα  τετραγωνικών μέτρων (12,00 τ.μ.) υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμος χώρος (ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες).

Η τοποθέτηση των στοιχείων (ψυγείων και σταντ) στον παραχωρημένο κοινόχρηστο χώρο πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να προστατεύονται με κατάλληλη τέντα από την έκθεση στον ήλιο, την σκόνη και από οποιαδήποτε άλλη ανθρώπινη ενέργεια που θα εγκυμονεί κινδύνους και να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή χρησιμότητα του.

Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προεξέχουν από την κατακόρυφη προβολή της τέντας του περιπτέρου.

Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό επιλέγονται μικρότερες διαστάσεις εξοπλισμών και ζητείται η γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας για τη διάταξη.

Ανάλογα με το πλάτος του πεζοδρομίου επιλέγεται ο συνδυασμός των στοιχείων για κάθε περίπτερο.

Για περίπτερα που βρίσκονται μπροστά από τις προσόψεις καταστημάτων, υπηρεσιών ή γενικότερα εμποδίζουν από την διάταξη των ψυγείων τους την θέα προς τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους, η διάταξη των ψυγείων θα είναι: 

 • Ένα (1) ή δύο (2) ψυγεία για αναψυκτικά μονά, με μέγιστες διαστάσεις 0,70μ. x 0,65μ. το κάθε ένα ή ένα (1) διπλό μέγιστων διαστάσεων 1,35μ. x 0,65μ. ήτοι κατάληψη παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου 0,46 τ.μ. ή 0,92 τ.μ. ή 0,88 τ.μ. αντίστοιχα.
 • Ένα ψυγείο χαμηλό για παγωτά μέγιστων διαστάσεων 1,35 μ. x 0,65 μ., ήτοι κατάληψη παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου 0,88 τ.μ., εφαπτόμενο στο σώμα του περιπτέρου.
 • Επίσης δίνεται η δυνατότητα τοποθέτησης απέναντι από την πρόσοψη του κουβουκλίου, ενός (1) σταντ πώλησης εφημερίδων – περιοδικών, συνολικού μήκους έως 1,00 μ και πλάτους έως 0,30 μ. ήτοι κατάληψη έως 0,30 τ.μ. και ύψους έως 1,50 μ., εφαπτόμενων με το κουβούκλιο του περιπτέρου, επιδαπέδια, κινητά.

Αυτό σημαίνει πως η συνολική χρήση (κατάληψη) των ψυγείων αναψυκτικών, παγωτών και σταντ πώλησης εντύπων θα είναι έως 2,10 τ.μ. .

Ο μέγιστος παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος (σώμα περιπτέρου, ψυγεία, προσθήκες, διάδρομοι και σταντ) θα είναι 8,9 τ.μ.

Ανάλογα με το πλάτος του πεζοδρομίου, επιλέγεται ο συνδυασμός των στοιχείων για κάθε περίπτερο.

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση παντός είδους ερμαρίου αποθήκευσης, τελάρου ή πάγκου εμπορευμάτων εφημερίδων ή περιοδικών.

2. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση ηλεκτροκίνητων – παιδικών παιχνιδιών σε πλατείες ή πεζοδρόμια.

Ανάλογα με το πλάτος του πεζοδρομίου επιλέγεται ο συνδυασμός των στοιχείων για κάθε περίπτερο.

Η τοποθέτηση των στοιχείων (ψυγείων και σταντ) στον παραχωρούμενο  κοινόχρηστο χώρο θα πρέπει να προστατεύονται με κατάλληλη τέντα από την έκθεση στον ήλιο, την σκόνη και από οποιαδήποτε άλλη ανθρώπινη ενέργεια που θα εγκυμονεί κινδύνους και να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή χρησιμότητα του.

ΆΡΘΡΟ 10ο

ΆΔΕΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1080/80 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν. 3254/2004 για την παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου για περίπτερο, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση στον Δήμο Κατερίνης απευθυνόμενος στο Τμήμα Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από την 1η έως την 15η  Δεκεμβρίου κάθε έτους για την έκδοση της αδείας που θα ισχύει για το επόμενο έτος. Για την υποβολή της αίτησης δεν θα προηγείται προηγούμενη ατομική ειδοποίηση από το αρμόδιο Τμήμα του δήμου.  Με την υποβολή της αίτησης ο ενδιαφερόμενος δύναται να αιτηθεί προς παραχώρηση τον χώρο, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 8 και 9 του παρόντος κανονισμού, ο οποίος αφορά κατάληψη κοινόχρηστου χώρου αναλόγως των περιπτώσεων.
Η αίτηση υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο που εκδίδεται για το σκοπό αυτό με ευθύνη του Τμήματος Εσόδων και διατίθεται από αυτό. Θα είναι δε αναρτημένο σε μόνιμη βάση στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Κατερίνης.

Στην αίτηση που υποβάλλεται με τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου, δηλαδή το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του αιτούντος, το είδος και τη διεύθυνση της ασκούμενης επιχείρησης, το ΑΦΜ αυτής, το είδος του αιτούμενου προς χρήση χώρου, θα επισυνάπτονται τα εξής :
1. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας

2. Σχέδιο κάτοψης όπου θα απεικονίζεται η ακριβής θέση, η έκταση και ο υπό κατάληψη κοινόχρηστος χώρος με τα λειτουργικά του στοιχεία αποτυπωμένα αναλυτικά, υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων του «Κανονισμού λειτουργίας των περιπτέρων του Δήμου Κατερίνης»

4. Βεβαίωση μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Κατερίνης σύμφωνα με το Ν. 3463/2006, άρθρο 285 ή βεβαίωση νομίμου ρυθμίσεως της.

5.Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνουν χρήσιμο η υπηρεσία για την έκδοση της άδειας κοινόχρηστου χώρου.

Η άδεια εκδίδεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου κάθε έτους, με την καταβολή του αντίστοιχου τέλους.

Στην άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου αναγράφεται η τοποθεσία και η έκταση του παραχωρουμένου κατά χρήση χώρου, το είδος και η διάρκεια της χρήσης, καθώς και το αντίστοιχο οριζόμενο τέλος.

Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης του κοινόχρηστου χώρου, θα επιβάλλονται τα πρόστιμα και οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

ΆΡΘΡΟ 11ο

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 46526/22-07-2020 (ΦΕΚ 3049 Β’/2020) των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Περιβάλλοντος και Ενέργειας –  Πολιτισμού και Αθλητισμού – Εσωτερικών – Υποδομών και Μεταφορών, για τη ρύθμιση όρων και προϋποθέσεων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης, στα περίπτερα επιτρέπεται :

 1. Η τοποθέτηση διαφημίσεων φωτεινών ή μη, σε πλαίσιο ύψους 0,40 μ. από τη βάση της στέγης του περιπτέρου, Το πλαίσιο αυτό δεν δύναται να προεξέχει πέραν των επιτρεπομένων διαστάσεων της βάσης του περιπτέρου.
 2. Επί των κινητών προστεγασμάτων (τεντών), χρώματος μπεζ ή λευκού, των περιπτέρων, η εκτύπωση διαφημιστικού μηνύματος, μέγιστης νοητής διάστασης 0,75 μ. (κατακόρυφη διάσταση) επί 1,80 μ. (οριζόντια διάσταση) , το οποίο πρέπει να είναι ιδίου περιεχομένου ή σε απόλυτη συνάφεια με αυτό που προβάλλεται στο πλαίσιο του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Η διαφήμιση επί του προστεγάσματος επιτρέπεται να είναι φωτιζόμενη και να προβάλλεται επί των τεσσάρων πλευρών αυτού.

Η παραπάνω (2) ρύθμιση, δεν εφαρμόζεται για τα περίπτερα που βρίσκονται σε κηρυγμένους παραδοσιακούς οικισμούς ή ιστορικούς τόπους ή τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος (ΦΕΚ 3049 Β’/2020, Αρθ. 5, Παρ. 2).

ΆΡΘΡΟ 12ο

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

1. Στο περίπτερο, εκτός των προϊόντων καπνού, πωλούνται προϊόντα όπως αυτά καθορίζονται με την παραγρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.Δ. 1044/1971, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1043/1980 και το Π.Δ. 412/1973.

2. Τα περίπτερα τα οποία διαθέτουν προς πώληση εκτός των άλλων, τρόφιμα και ποτά, υπάγονται στην ισχύουσα υγειονομική διάταξη ΥΑ 47829/2017 (ΦΕΚ 2161Β΄/23.6.2017) και πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσειςτης. Για την πώληση ειδών τροφίμων και ποτών, απαιτείται η κατά νόμο ειδικότερη άδεια από την αρμόδια Διεύθυνση Υγείας Άδεσύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5/21-05-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας. Τα τρόφιμα και τα ποτά, πρέπει να προέρχονται από αδειοδοτημένες επιχειρήσεις και να διατηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα περίπτερα που τα πωλούν υποχρεούνται να τηρούν αρχεία τεκμηρίωσης των διαδικασιών.

1. Αρχείο προσωπικού το οποίο περιέχει:

– Κατάσταση απασχολούμενου προσωπικού

– Πιστοποιητικά Υγείας

– Πιστοποιητικά εκπαίδευσης στην υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων

2. Αρχείο νερού

– Αποδεικτικά στοιχεία τρόπου υδροδότησης (εφόσον χρειάζεται)

3. Αρχείο καθαρισμού και απολύμανσης

– Πρόγραμμα καθαρισμού

– Χρησιμοποιούμενα καθαριστικά και απολυμαντικά

4. Αρχείο απεντόμωσης – μυοκτονίας

– Πρόγραμμα καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων

5. Αρχείο θερμοκρασιών

– Παρακολούθηση θερμοκρασιών ψυκτικών θαλάμων και θερμοθαλάμων

6. Αρχείο προμηθευτών.

Σε περίπτερα εγκατεστημένα έξω από νεκροταφεία δύναται να με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να επιτραπεί η πώληση ανθέων, κεριών και σμύρνας.

ΆΡΘΡΟ 13ο

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

1. Οι θέσεις λειτουργίας περιπτέρων καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνώμη της αρμόδιας αστυνομικής αρχής η οποία εξετάζει την καταλληλότητα των χώρων από πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων. Για τον καθορισμό των θέσεων λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών, των ιστορικών τόπων, της δημόσιας κυκλοφορίας, την αισθητική και λειτουργική φυσιογνωμία του αστικού περιβάλλοντος και εν γένει προστασία της κοινής χρήσης.

2. Όλες οι θέσεις των περιπτέρων τοπογραφούνται από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. ΣΤ, υποπαρ. ΣΤ2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’)

3. Οι θέσεις λειτουργίας των ήδη υφιστάμενων διοικητικών αδειών περιπτέρων δεν υπόκεινται σε νέο καθορισμό με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

4. Η αξία του χώρου που καταλαμβάνει η βάση του περιπτέρου σύμφωνα με το Ν. 4093/2012 (άρθρο πρώτο, παρ. ΣΤ, υποπαρ. ΣΤ2) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’),  θα είναι συνάρτηση της εμπορικότητας της θέσης και θα προκύπτει μετά από πλειοδοτική πρόχειρη και φανερή δημοπρασία που θα διενεργείται από το Δήμο Κατερίνης.

5. Το τέλος του χώρου που καταλαμβάνουν τα περίπτερα που ήδη λειτουργούν πριν από το Ν. 4093/2012, καθορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο και αρχίζει να καταβάλλεται στο Δήμο από 1-1-2014 από το πρόσωπο επ’ ονόματι του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια εγκατάστασης και εκμετάλλευσης ή από το πρόσωπο στο οποίο έχει μεταβιβαστεί λόγω κληρονομίας της, πριν από το Ν. 4093/2012, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’)

6. Οι άδειες λειτουργίας των ήδη σήμερα λειτουργούντων περιπτέρων, που δόθηκαν πριν από το Ν. 4093/2012, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’)  ισχύουν μέχρι απώλειας του δικαιώματος εκμετάλλευσης, είτε λόγω θανάτου του δικαιούχου, είτε λόγω παραιτήσεως του δικαιώματος αυτού.

ΆΡΘΡΟ 14ο

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

Οι άδειες εκμετάλλευσης περιπτέρων χορηγούνται από τους Δήμους, σύμφωνα με  την υποπαρ. ΣΤ.2 της παρ. ΣΤ του άρθρου 1 του Ν. 4093/2012 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 76 του Ν. 4257/2014.

1. To 30% των θέσεων περιπτέρων χορηγείται σε άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α), πολύτεκνους και σε όσους μόνιμους αξιωματικούς, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικούς, δόκιμους, εφέδρους αξιωματικούς και οπλίτες θητείας συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου, με βάση εισοδηματικά κριτήρια και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 285 του Ν3463/2006 περί μη ύπαρξης οφειλών. Η παραχώρηση του περιπτέρου γίνεται με δημόσια κλήρωση, στην οποία μπορούν να παρίστανται εκπρόσωποι των Ενώσεών τους.   

2. Το δικαίωμα χρήσης του 70% των θέσεων, παραχωρείται αποκλειστικά κατόπιν δημοπρασίας εντός 6-μήνουαπό το χαρακτηρισμό του περιπτέρου ως ΚΕΝΩΘΕΝΤΟΣ, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δημοπρασιών προς εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων (άρθρο 192 του Ν. 3463/2006 και Π.Δ. 270/81). Ορίζεται ρητά η υποχρέωση κατάθεσης εγγύησης αποκλειστικά για την τήρηση των διατάξεων περί χωροθέτησης του περιπτέρου, η απαγόρευση περαιτέρω παραχώρησης του δικαιώματος σε τρίτους , καθώς και η εφαρμογή των διατάξεων του αρ.3 του ν.1080/80, σε περίπτωση παραχώρησης χώρου, πέραν αυτού που καταλαμβάνει η θέση του περιπτέρου.

Η παραχώρηση θέσης εκμετάλλευσης περιπτέρου, σε κάθε περίπτωση, γίνεται με συμφωνητικό, το οποίο υπογράφεται από το Δήμαρχο και τον αναδειχθέντα από την κλήρωση Α.Μ.Ε.Α., πολύτεκνο, στρατιωτικό των κατηγοριών της πρώτης παραγράφου του ιδίου άρθρου  ή από τον πλειοδοτήσαντα ενδιαφερόμενο. Η διάρκεια της παραχώρησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη. Μετά τη λήξη της δεκαετίας η θέση του περιπτέρου περιέρχεται και πάλι στο Δήμο, για περαιτέρω παραχώρηση. 

Στο συμφωνητικό αναγράφονται υποχρεωτικά :

α. το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του εκπροσώπου του Δήμου

β. το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός ταυτότητας και το Α.Φ.Μ. του παραχω-

ρησιούχου

γ. η διάρκεια της παραχώρησης.

δ. οι όροι της παραχώρησης.

ε. οι υποχρεώσεις του ενδιαφερομένου

στ. οι λόγοι και οι περιπτώσεις ανάκλησης του μισθώματος.

ζ. το ύψος του μισθώματος και της καταβληθείσας εγγύησης όπου αυτή απαιτείται.

η. η ημερομηνία καταβολής του μισθώματος.

ΆΡΘΡΟ 15ο

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζεται ο χρόνος παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης των νέων θέσεων των περιπτέρων, ο οποίος, σε κάθε περίπτωση η σύμβαση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη.

ΆΡΘΡΟ 16ο

ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Όλα τα περίπτερα πληρώνουν ετησίως τέλος κατάληψης για τον χώρο του περιπτέρου (κουβούκλιο) και για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνουν τα ψυγεία παγωτών και αναψυκτικών και για την σκαλιέρα περιοδικών κλπ.

Οι δικαιούχοι των θέσεων περιπτέρων με δημοπρασία ή με απευθείας κλήρωση, (συμπεριλαμβάνονται οι Α.Μ.Ε.Α. και οι πολύτεκνοι), υποχρεούνται στην καταβολή τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων που αφορά τον περιβάλλοντα χώρο του περιπτέρου, το οποίο τέλος καθορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.1080/1980.

Υποχρέωση καταβολής τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου έχουν οι Α.Μ.Ε.Α. και οι πολύτεκνοι, στις περιπτώσεις που η θέση παραχωρείται με κλήρωση.

Τα τέλη του χώρου που καταλαμβάνουν όλα τα περίπτερα και οι κοινόχρηστοι τους χώροι, καθορίζονται κάθε έτος από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής και αρχίζουν να καταβάλλονται στο Δήμο από την έγκριση της απόφασης στο Τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό, από το πρόσωπο επ’ ονόματι του οποίου έχει εκδοθεί εγκατάστασης και εκμετάλλευσης ή από το πρόσωπο στο οποίο έχει μεταβιβαστεί λόγω κληρονομίας της, πριν από το Ν. 4093/2012 σύμφωνα με το Β.Δ. 24-9/1958 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/1980. Στην απόφαση ορίζονται οι τιμές ζώνης και τα επιβαλλόμενα πρόστιμα σε περιπτώσεις διαπίστωσης αυθαίρετης κατάληψης ή χρήσης επιπλέον σταντ ή ψυγείων ή πρόσθετων κατασκευών κινητών ή μη.

Μέχρις ότου ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και εφαρμοστεί ο κανονισμός λειτουργίας των περιπτέρων, τα τέλη κουβουκλίου και κοινόχρηστου χώρου θα καταβάλλονται ανάλογα με το χώρο που σήμερα καταλαμβάνουν και χρησιμοποιούν.

Τέλος κατάληψης χώρου κουβουκλίου :

Το τέλος του χώρου που καταλαμβάνουν τα περίπτερα που λειτουργούν καταβάλλεται στο Δήμο από το πρόσωπο επ΄ ονόματι του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια εγκατάστασης και εκμετάλλευσης ή από το πρόσωπο στο οποίο έχει μεταβιβαστεί λόγω κληρονομιάς.

Τυχόν μισθώματα και τέλη από εκμετάλλευση περιπτέρων όταν δεν υπάρχουν δικαιούχοι

διάδοχοι καταβάλλονται στους οικείους ΟΤΑ μέχρι τη λήξη της μίσθωσης.

Το τέλος κουβουκλίου είναι αυτό που καταλαμβάνει το σώμα του περιπτέρου (κουβούκλίο) όπως ορίζεται στην αρχική άδεια.

Σε περίπτωση που ο καταλαμβανόμενος σήμερα χώρος του κουβουκλίου είναι μεγαλύτερος από τις διαστάσεις που ορίζει η αρχική άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου, η διαφορά των τ.μ. που θα προκύπτει θα υπολογίζεται ως περιβάλλων κοινόχρηστος χώρος του περιπτέρου.

Ως χώρος κατάληψης του περιπτέρου είναι αυτός που καλύπτει η βάση του περιπτέρου.

Για τα περίπτερα εκείνα που όλα τα διαθέσιμα προϊόντα τους και ψυγεία βρίσκονται εντός του χώρου ο οποίος προσδιορίζεται από τα ρολά ασφαλείας όλων των πλευρών θα υπολογίζεται ως κοινόχρηστος χώρος.  

Μέχρις ότου ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και εφαρμοστεί ο κανονισμός λειτουργίας των περιπτέρων, τα τέλη κουβουκλίου και κοινόχρηστου χώρου θα καταβάλλονται ανάλογα με το χώρο που σήμερα καταλαμβάνουν και χρησιμοποιούν.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1080/80 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν. 3254/2004 για την παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου για περίπτερο, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση στον Δήμο Κατερίνης απευθυνόμενος στο Τμήμα Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η αίτηση υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο που εκδίδεται για το σκοπό αυτό με ευθύνη του Τμήματος Εσόδων και διατίθεται από αυτό.

Στην αίτηση που υποβάλλεται, θα αναγράφονται τα εξής :

–   Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αιτούντος, το ΑΦΜ, η διεύθυνση κατοικίας και   τηλέφωνο επικοινωνίας.

–    Η θέση, η έκταση και το είδος του αιτουμένου προς χρήση χώρου

Με την αίτηση συνυποβάλλονται:

α) η άδεια λειτουργίας περιπτέρου με την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει.

β) βεβαίωση από το Τμήμα Ταμείου του Δήμου, ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι οφειλέτης του   Δήμου (Δημοτική Ενημερότητα, άρθρο 285 του Δ.Κ.Κ.)

γ) ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ή έντυπο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί χορήγησης Α.Φ.Μ.

δ) φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

ε) φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινοχρήστου χώρου που έχει χορηγηθεί (εφόσον  υπάρχει).

στ) Αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού που πρόκειται να τοποθετηθεί.

ζ)  Σκαρίφημα του χώρου κατάληψης στο οποίο θα αναγράφεται η ακριβής τοποθεσία του  περιπτέρου και ο δικαιούμενος προς παραχώρηση κοινόχρηστος χώρος.

η) Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει χρήσιμο η υπηρεσία για την έκδοση της άδειας   κοινόχρηστου χώρου.

ΆΡΘΡΟ 17ο

ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 • Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1080/80 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν. 3254/2004 για την παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου για περίπτερο, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση στον Δήμο Κατερίνης απευθυνόμενος στο Τμήμα Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 • Η αίτηση υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο που εκδίδεται για το σκοπό αυτό με ευθύνη του Τμήματος Εσόδων και διατίθεται από αυτό.

Στην αίτηση που υποβάλλεται, θα αναγράφονται τα εξής :

Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αιτούντος, το ΑΦΜ, η διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Η θέση, η έκταση και το είδος του αιτουμένου προς χρήση χώρου

Με την αίτηση συνυποβάλλονται:

α) η άδεια λειτουργίας περιπτέρου με την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει.

β) βεβαίωση από το Τμήμα Ταμείου του Δήμου, ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι οφειλέτης  του Δήμου (Δημοτική Ενημερότητα, άρθρο 285 του Δ.Κ.Κ.)

γ) ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ή έντυπο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί χορήγησης Α.Φ.Μ.

δ) φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

ε) φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινοχρήστου χώρου που έχει χορηγηθεί (εφόσον  υπάρχει).

στ) Αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού που πρόκειται να τοποθετηθεί.

 ζ)  σκαρίφημα του χώρου κατάληψης στο οποίο θα απεικονίζεται η ακριβής τοποθεσία του περιπτέρου, η έκταση και ο υπό κατάληψη κοινόχρηστος χώρος με τα λειτουργικά του στοιχεία αποτυπωμένα αναλυτικά, υπογεγραμμένο από τον ενδιαφερόμενο.

 η) Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει χρήσιμο η υπηρεσία για την έκδοση της άδειας κοινόχρηστου χώρου.

Η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου θα χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία μετά   την καταβολή του αντίστοιχου τέλους.

Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης του κοινόχρηστου χώρου, θα επιβάλλονται τα  πρόστιμα και οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 • Στην άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου αναγράφεται η τοποθεσία, η ακριβή θέση και η έκταση του παραχωρούμενου προς χρήση χώρου. Καθορίζεται το είδος και η διάρκεια της χρήσης, καθώς και το αντίστοιχο οριζόμενο τέλος (π.χ. τοποθέτηση ψυγείου παγωτών κ.λπ. για το χρονικό διάστημα από …. έως ….) και προσδιορίζεται το ύψος του τέλους (άρθρο 13 παρ. 11 του Β.Δ. 24/9-20/10/58 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80, όπως οι διατάξεις του άρθρου αυτού μέχρι σήμερα ισχύουν και δεν έχουν τροποποιηθεί).
 • Προκειμένου ο Δήμος να χορηγήσει την άδεια χρήσης, η αρμόδια Αστυνομική Αρχή γνωματεύει εντός προθεσμίας 15 ημερών από την παραλαβή του σχετικού ερωτήματος από το Δήμο (άρθρο 16 παρ.4 Ν.3254/04) εάν υφίστανται λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών κ.λπ. που δεν επιτρέπουν την χορήγηση της αιτούμενης άδειας, οπότε η άδεια δεν χορηγείται. Παρερχομένης απράκτου της ανωτέρω προθεσμίας, η άδεια χορηγείται και χωρίς την γνωμάτευση της Αστυνομικής Αρχής.
 • Προκειμένου να χορηγηθεί η Άδεια Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για τοποθέτηση ειδών περιπτέρου, θα πρέπει η Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης να προσδιορίσει και να εγκρίνει την επιφάνεια του κοινόχρηστου χώρου που δικαιούται να καταλάβει βάσει των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος Κανονισμού.

Αφού προσδιοριστεί η επιφάνεια του αιτούμενου κοινόχρηστου χώρου από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, θα κοινοποιείται στο Τμήμα Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

 • Κάθε παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου γίνεται με άδεια του Δημάρχου (ή του καθ΄ύλην αντιδημάρχου).

ΆΡΘΡΟ 18ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

1.Τα περίπτερα υπάρχουν στο Δήμο Κατερίνης για να εξυπηρετείται η τοπική κοινωνία, οι εργαζόμενοι σ’ αυτόν και οι επισκέπτες. Επομένως, έχουν υποχρέωση να λειτουργούν τουλάχιστον τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

2. Περίπτερο το οποίο παραμένει κλειστό πάνω από έξι (6) μήνες είτε συνεχώς, είτε αθροιστικά εντός του έτους, χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος, μετά από την τελική έγκριση του παρόντος κανονισμού, με αυτοψία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και έγγραφη βεβαίωση διακοπής επαγγέλματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., και μετά από έγγραφη ενημέρωση του Δήμου προς τον δικαιούχο ένα (1) μήνα νωρίτερα και εξετάζοντας τα πραγματικά περιστατικά κάθε περίπτωσης και την αναγκαιότητα διατήρησης ή κατάργησης της θέσης του περιπτέρου, θα εξετάζεται η ανάκληση ή μη  της παραχώρησης της θέσης σύμφωνα με τα δεδομένα προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (κατάργηση ή μη της θέσης) και η θέση λειτουργίας του περιπτέρου παραχωρείται σε άλλο άτομο, με τις προβλεπόμενες διαδικασίες (εισοδηματικά κλπ. κριτήρια για ΑΜΕΑ, πολύτεκνους, στρατιωτικούς κλπ. ή δημοπρασία για λοιπούς).

 3. Θέση περιπτέρου που παραχωρείται σε ΑΜΕΑ ή πολύτεκνο ή σε άλλο ενδιαφερόμενο, οφείλει να λειτουργήσει το περίπτερο εντός έξι (6) μηνών από της υπογραφής του συμφωνητικού. Σε περίπτωση που παρέλθει το 6-μηνο χωρίς να λειτουργήσει το περίπτερο η παραχώρηση ανακαλείται και η θέση του περιπτέρου παραχωρείται σε άλλον ενδιαφερόμενο. Σ’ αυτή την περίπτωση, το άτομο στο οποίο είχε παραχωρηθεί η θέση λειτουργίας του περιπτέρου δεν μπορεί να μετάσχει στις διαδικασίες παραχώρησης θέσεων περιπτέρων πριν παρέλθει 2-ετία από την ανάκληση της παραχώρησης.

4. Ο παραχωρησιούχος είναι υποχρεωμένος να λειτουργεί το περίπτερο αυτοπροσώπως, απαγορευομένης της επινοικίασής του σε τρίτο, εφόσον το περίπτερο περιήλθε σ’ αυτόν με δημοπρασία. Η εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης σε τρίτους, επιτρέπεται μόνο για λόγους γήρατος ή σε περίπτωση αναπηρίας του δικαιούχου σε ποσοστό 67%. Το ίδιο ισχύει και για τους κληρονόμους του (σύζυγο και τέκνα) οι οποίοι, εφ’ όσον επιθυμούν να συνεχίσουν την εκμετάλλευση του περιπτέρου μέχρι τη λήξη της 10ετίας, υποχρεούνται να λειτουργούν το περίπτερο αυτοπροσώπως. Σε περίπτωση που το περίπτερο είναι μισθωμένο, οι συμβάσεις μίσθωσης που δεν έχουν λήξει, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 76 του Ν. 4257/2014.

5. Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 76 του Ν. 4257/2014, ο χρόνος παραχώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη, ανεξαρτήτως του τρόπου παραχώρησης. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, εντός του χρόνου της παραχώρησης, ήτοι της δεκαετίας, οι κληρονόμοι αυτού, σύζυγος ή τα ενήλικα τέκνα, υπεισέρχονται αυτοδικαίως στο δικαίωμα αυτό για το εναπομείναν χρονικό διάστημα της παραχώρησης, εφόσον όμως δηλώσουν την επιθυμία τους αυτή στην αρμόδια αρχή.

Η εκμίσθωση επιτρέπεται μόνο για λόγους γήρατος ή αναπηρίας του δικαιούχου σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτως του τρόπου παραχώρησης. Η διάρκεια της μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον χρόνο λήξης της παραχώρησης, ήτοι τα 10 έτη κατ’ ανώτατο. Αντίγραφο του μισθωτηρίου προσκομίζεται εντός (30) τριάντα ημερών στον οικείο δήμο, ο οποίος εκδίδει πράξη με την οποία διαπιστώνεται η περαιτέρω παραχώρηση.

Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, οι κληρονόμοι αυτού, εφόσον υπάρχουν, ή ο μισθωτής υποχρεούνται να αναγγείλουν εντός (1) ενός μηνός το θάνατο αυτού στον οικείο δήμο. Οι συμβάσεις μίσθωσης που δεν έχουν λήξει εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διάδοχοι, τυχόν μίσθωση συνεχίζεται μέχρι τη λήξη της, κατόπιν αιτήματος του μισθωτή και τα μισθώματα και τέλη της περιόδου αυτής καταβάλλονται στον οικείο δήμο.

6. Δεν επιτρέπεται η χρήση ή κατάληψη κοινοχρήστων χώρων πρασίνου καθώς και του οδοστρώματος.

7. Δεν επιτρέπεται η χρήση τελάρων ή συναφών αντικειμένων για την τοποθέτηση των προς πώληση ειδών (εφημερίδων, περιοδικών κλπ.).           

8. Στα πεζοδρόμια όπου υπάρχουν τοποθετημένα περίπτερα θα εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών πλάτους τουλάχιστον 1,50 μ. Η ζώνη αυτή θα ισχύει σε όλο το μήκος της εμπρόσθιας πλευράς του περιπτέρου. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό από το πλάτος του πεζοδρομίου τότε θα καθορίζεται ο μέγιστος δυνατός ελεύθερος χώρος.

9. Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερα με πεζοδρόμια πλάτους μικρότερου των τριών μέτρων (3,00 μ.) , εφόσον δεν εξασφαλίζεται ελάχιστο ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου ίσο ή μεγαλύτερο του ενός μέτρου και πενήντα εκατοστών (1,50 μ.) για όδευση των πεζών, αφαιρούμενης της φύτευσης (δενδροστοιχία, παρτέρι κλπ.) και τυχόν άλλων σταθερών στοιχείων εξοπλισμού.

10. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 285 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας είναι η μη ύπαρξη εις βάρος του ενδιαφερομένου βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

11. Στα πεζοδρόμια όπου έχουν ήδη τοποθετηθεί περίπτερα θα εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών σύμφωνα με την νομοθεσία που ίσχυε κατά το χρόνο τοποθέτησής τους.

12. Τα ψυγεία που τοποθετούνται εκτός του περιπτέρου και εντός του κοινοχρήστου χώρου θα πρέπει να μην εμποδίζουν την κυκλοφορία των πεζών όπως επίσης τα παιχνίδια και οι πάγκοι περιοδικών.

13. Η παραλαβή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η έκδοση των αδειών, η κοινοποίηση αυτών στους ενδιαφερόμενους και στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, η τήρηση των σχετικών φακέλων σε ειδικό για το σκοπό αυτό αρχείο, η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας αποτελούν υποχρεώσεις του Δήμου.

14. Η έγκαιρη προσέλευση του ενδιαφερομένου και η συνεργασία του με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Κατερίνης, η συγκέντρωση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών  και η προσκόμισή τους στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, η καταβολή των προβλεπόμενων τελών στο Ταμείο του Δήμου, αποτελούν υποχρεώσεις των επιτηδευματιών.

15. Για τις θέσεις που θα παραχωρηθούν για τοποθέτηση περιπτέρου ή για τα υπάρχοντα περίπτερα που μετακινούνται από το Δήμο μας, απαιτείται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών πλάτους τουλάχιστον 1,50 μ. για την απρόσκοπτη διέλευση πεζών και ιδιαίτερα των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) και ύψος όδευσης 2,20 μ. απολύτως ελεύθερο από οποιοδήποτε εμπόδιο (άρθρο 2, ΥΑ 52907/2009).

      Η ζώνη αυτή θα ισχύει :

        – σε όλο το μήκος της εμπρόσθιας πλευράς του περιπτέρου .

        – σε όλες τις περιπτώσεις επέκτασης του  περιπτέρου  (ανεξαρτήτως  πλευράς),  κατόπιν  χορήγησης άδειας κατάληψης     

       επιπλέον κοινοχρήστου χώρου.

 • Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό από το πλάτος του πεζοδρομίου, τότε θα γνωμοδοτεί για το μέγιστο δυνατό ελεύθερο χώρο, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης.
 •   Σε πεζοδρόμια μικρότερα των 2 μέτρων, δεν θα χορηγείται καμία άδεια κατάληψης.
 • Δεν επιτρέπεται να εμποδίζεται η ανάδειξη, η προβολή μνημείων της πόλης ή σημείων με εξαιρετική σημασία.
 • Δεν επιτρέπεται καμία μόνιμη κατασκευή ή κατασκευή στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο
 •    Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου, θα είναι τέτοια ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στην κίνηση των πεζών.  

Η συνολική παρέμβαση θα τυγχάνει της έγκρισης του Δήμου, πριν από την έναρξη λειτουργίας του περιπτέρου, κατόπιν υποβολής σχεδίων όπου θα εμφαίνεται ο υπό κατάληψη χώρος, με τα λειτουργικά του στοιχεία.

 • Για οποιαδήποτε μεταβολή της διάταξης των λειτουργικών στοιχείων απαιτείται η έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιών (Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών) και η τροποποίηση της χορηγηθείσας άδειας. Η αλλαγή θα γίνεται εντός του οριζόμενου περιβάλλοντα χώρου του περιπτέρου.
 • Σε κάθε περίπτωση παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου, πέραν αυτού που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 του από 20-10-1958 βασιλικού διατάγματος, όπως εκάστοτε ισχύουν. {υποπαράγραφος ΣΤ.2. του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (1ο εδάφιο της παρ. 3γ), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4257/2014 (τελευταίο εδάφιο της παρ. 5.β.)} 
 • Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση εμπορευμάτων και λοιπών στοιχείων εξοπλισμού στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.
 • Η καθαριότητα του κοινόχρηστου χώρου είναι ευθύνη του εκμεταλλευτή του περιπτέρου.
 •    Η τοποθέτηση παιχνιδιών ή παιχνιδομηχανών σε πλατείες ή πεζοδρόμια θα εξετάζεται κατά περίπτωση και θα εκδίδεται άδεια με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία λαμβάνει υπόψη της τη γνώμη της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας καθώς και της Δημοτικής Αστυνομίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παραβιάζεται η λειτουργικότητα και η αισθητική του κοινόχρηστου χώρου.
 •   Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, διαφημιστικών στοιχείων στον κοινόχρηστο χώρο, καθώς και τηλεοράσεων.
 • Επιτρέπονται οι διαφημίσεις που προβλέπονται κατά τις διατάξεις του Ν. 2946/08.10.2001 (ΦΕΚ 224/Α/2001) και όπως αυτές συμπληρώνονται και τροποποιούνται από την ΚΥΑ 46526/22-07-2020 (ΦΕΚ 3049 Β’/2020) για τη ρύθμιση όρων και προϋποθέσεων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης.
 •   Δεν επιτρέπεται η χρήση τελάρων ή ογκωδών αντικειμένων ή ερμαρίων για την τοποθέτηση εφημερίδων και περιοδικών. Αυτά θα τοποθετούνται σε ειδικά «σταντ».
 • Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφανών ανεμοφρακτών (νάιλον) μόνο κατά τις ημέρες που υπάρχει βροχόπτωση ή χαμηλή θερμοκρασία (μικρότερη από 8οC) για την προστασία των εμπορευμάτων και του συνόλου των περιπτέρων.
 • Όλοι οι εκμεταλλευτές των περιπτέρων οφείλουν να συμμορφώνονται γενικά με τις διατάξεις των νόμων, Π.Δ., εγκυκλίων και οδηγιών όπως κάθε φορά ισχύουν και να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιασδήποτε μορφής και έκτασης υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
 • Η καθαριότητα του κοινόχρηστου χώρου είναι ευθύνη του υπευθύνου του περιπτέρου.  Θα επιβάλλονται κυρώσεις, όπως αυτές προβλέπονται από τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου.
 • Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση επιπλέον στοιχείων, από αυτά που περιγράφονται στην άδεια, έστω και αν τοποθετούνται επάνω στα άλλα υπάρχοντα στοιχεία.

ΆΡΘΡΟ 19ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης του κοινόχρηστου χώρου, του οποίου έχει επιτραπεί η παραχώρηση χρήσης , καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου με απόφαση του Δημάρχου, εκτός από το αναλογούν τέλος και χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο προς το αναλογούν τέλος, ανεξάρτητα από το διάστημα της διαφορετικής (αυθαίρετης) χρήσης (άρθρο 13 παρ. 8 εδάφιο α΄ ΒΔ 24/9-20/10/1958, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 55 του Ν 4483/17).

Με όμοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο, σε βάρος εκείνου που κάνει αυθαίρετη χρήση του χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί , ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε με απόφαση του οικείου συμβουλίου για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης(άρθρο 13 παρ. 8 εδάφιο α΄ ΒΔ 24/9-20/10/1958, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 55 του Ν. 4483/17). Η διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης ενεργείται από τις Υπηρεσίες του Δήμου ή την Αστυνομική αρχή.

Το τέλος και το πρόστιμο στην πρώτη περίπτωση ή μόνο το πρόστιμο στη δεύτερη περίπτωση επιβάλλονται με απόφαση του δημάρχου, η οποία εκδίδεται βάσει της εκθέσεως αυτοψίας του υπαλλήλου του δήμου ή της αστυνομικής αρχής. Στην έκθεση περιγράφονται αναλυτικά η κατάσταση του κοινόχρηστου χώρου, οι επεμβάσεις που έγιναν σε αυτόν, το είδος της χρήσης και τα αντικείμενα που έχουν τοποθετηθεί, επισυνάπτεται δε σχετικό σχεδιάγραμμα και, αν απαιτείται, φωτογραφίες ή ηλεκτρονικό αρχείο τους. Αντίγραφο της έκθεσης παραδίδεται στον παραβάτη ή θυροκολλείται στο περίπτερο σε κάθε άλλη περίπτωση. Παράλληλα, επιδίδεται στον παραβάτη εντολή του δημάρχου να άρει την αυθαίρετη κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου, απομακρύνοντας τα κάθε είδους αντικείμενα που τοποθετήθηκαν σε αυτόν, μέσα σε επτά (7) ημέρες από την επομένη της επίδοσης. Αν ο παραβάτης δεν συμμορφωθεί, τα εν λόγω αντικείμενα απομακρύνονται άμεσα από συνεργείο του δήμου, ο οποίος μπορεί για το σκοπό αυτό να ζητήσει τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών. Τα αφαιρούμενα αντικείμενα καταγράφονται σε ειδική έκθεση, η οποία υπογράφεται από τον επικεφαλής του δημοτικού συνεργείου, και δεν επιστρέφονται αν προηγουμένως δεν καταβληθεί το ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, το οποίο καθορίζεται με την κανονιστική απόφαση καθορισμού τελών της παρ. 3 του άρθρου 13 του ΒΔ 24/9-20/10/1958, όπως αυτή ισχύει. Εάν το ειδικό πρόστιμο δεν καταβληθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της απομάκρυνσης, τα αφαιρεθέντα αντικείμενα κατάσχονται από το δήμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 199 του ΔΚΚ. Αν μετά την απομάκρυνση των αντικειμένων διαπιστωθεί δεύτερη παράβαση, αφαιρείται για έξι (6) μήνες η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου που είχε τυχόν χορηγηθεί πριν από τη διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης. Εάν το εξάμηνο χρονικό διάστημα δεν συμπληρώνεται εντός του ιδίου έτους, δεν χορηγείται νέα άδεια στο επόμενο ημερολογιακό έτος, πριν από τη συμπλήρωση του εν λόγω χρονικού διαστήματος (άρθρο 13 παρ. 8 ΒΔ 24/9-20/10/1958, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 55 του Ν. 4483/17).

Σε περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη χρήση του χώρου καθ’ υποτροπή επιβάλλονται κάθε φορά και μέχρι δύο φορές τα ως άνω πρόστιμα και αν εξακολουθήσει η παράβαση ο Δήμος προβαίνει στην αφαίρεση κάθε είδους αντικειμένων, με την συνδρομή της οικείας Αστυνομικής αρχής και επιβάλλεται ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε με απόφαση του οικείου συμβουλίου για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης (ΒΔ 24.9/20-10-58, αντικ. από άρθρο 6 του Ν. 1900/90, ΦΕΚ-125 Α΄και παρ. 5 του άρθρου 26 του Ν. 1828/89, ΦΕΚ-2 Α΄).

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του περιπτερούχου ως προς τα άρθρα του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τον τύπο, τις διαστάσεις των περιπτέρων και την διάταξη των στοιχείων τους, η παραχώρηση της εκμετάλλευσης του περιπτέρου δύναται να αφαιρεθεί ενώ το περίπτερο κατεδαφίζεται με μέριμνα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και του οικείου Αστυνομικού Τμήματος (άρθρο 22 παρ 4 όπως προστέθηκε από την παρ 2 άρθρο 34 του ν. 3734/09).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΒΟΛΗ

Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης αλλαγής θέσης περιπτέρου, ανάκλησης για οποιονδήποτε λόγο της άδειας ή κατάργησης αυτού, η εκδούσα αρχή ορίζει στον υπόχρεο προθεσμία δέκα (10) ημερών, προκειμένου να συμμορφωθεί, την οποία γνωστοποιεί εγγράφως σ’ αυτόν, για αποφυγή αμφιβολιών ή παρεξηγήσεων.

Εάν παρέλθει η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου χωρίς τη συμμόρφωση του υπόχρεου, η αρμόδια υπηρεσία προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την απαγόρευση της λειτουργίας του περιπτέρου. Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής προς μεταφορά των εμπορευμάτων και των υπόλοιπων πραγμάτων από τον υπόχρεο, ή σε περίπτωση σκόπιμης απουσίας του παρά την ειδοποίησή του, η αρμόδια υπηρεσία προβαίνει στην καταγραφή των εμπορευμάτων και των υπόλοιπων πραγμάτων, παρουσία δύο μαρτύρων και τα μεταφέρει για φύλαξη σε ασφαλή χώρο.

Σε περίπτωση αλλαγής θέσης περιπτέρου, όσον αφορά στα εμπορεύματα και τα υπόλοιπα πράγματα, γίνονται οι ενέργειες των προηγούμενων περιπτώσεων, για δε το περίπτερο (κουβούκλιο) η αρμόδια υπηρεσία, με τεχνικά μέσα, προβαίνει στην μετατόπιση του, στη νέα θέση που έχει αποφασιστεί.

Η αρμόδια υπηρεσία δεν φέρει καμία ευθύνη για τη φυσιολογική φθορά ή μείωση της αγοραστικής αξίας των προς φύλαξη εμπορευμάτων και πραγμάτων, τα οποία είναι υποχρεωμένη να παραδώσει στον δικαιούχο, με απόδειξη.

Εάν, κατά το χρόνο εκτέλεσης της απόφασης, βρεθεί κλειστό το περίπτερο, η αρμόδια υπηρεσία το παραβιάζει και ενεργεί σύφμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση.

Ανάλογες με τις ανωτέρω ενέργειες γίνονται σε περίπτωση εκμετάλλευσης περιπτέρου από περισσότερους του ενός δικαιούχων, κατά ιδανικά μερίδια, για αυτόν που αρνείται την συνεγκατάσταση του άλλου ή των άλλων συνιδιοκτητών, καθώς και σε περίπτωση λήξης της καθορισμένης χρονικής διάρκειας μίσθωσης και άρνησης του μισθωτή να απομακρυνθεί. Οι δαπάνες μεταφοράς των εμπορευμάτων και των υπόλοιπων πραγμάτων βαρύνουν τον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή και τους κληρονόμους τους.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν, όπου κρίνουν αναγκαίο, να ζητούν και τη συνδρομή της Αστυνομίας κατά την εκτέλεση των ανωτέρω πράξεων, η οποία είναι υποχρεωμένη να την παράσχει, σύφμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 159 έως και 161 του Π. Δ. 141/1991 *ΚΤΑ 46597/23.10.2003 (ΦΕΚ 1611/31.10.2003 τεύχος Β’)].

ΆΡΘΡΟ 20ο

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Όσον αφορά για τους περιπτεριούχους που νέμονται σήμερα κοινόχρηστο χώρο λιγότερο από εκείνον που θα μπορούσε να τους παραχωρηθεί, θα πρέπει μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από της ισχύος του παρόντος κανονισμού, να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (Τμήμα Εσόδων) για χορήγηση πρόσθετων τετραγωνικών μέτρων παραχωρούμενου χώρου εφόσον το επιτρέπει η συγκεκριμένη θέση.
 2. Όσοι καταλαμβάνουν χώρο μεγαλύτερο από τον οριζόμενο (δικαιούχοι των αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων, ενοικιαστές)  οφείλουν να προσαρμόσουν την τοποθέτηση των λειτουργικών στοιχείων στους κανόνες και προδιαγραφές που θέτει ο συγκεκριμένος κανονισμός.

ΆΡΘΡΟ 21ο

ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

1. Ο Δήμαρχος και οι επικεφαλείς των αρμόδιων υπηρεσιών έχουν την κύρια ευθύνη για την αυστηρή τήρηση του παρόντος κανονισμού.

2. Η Δημοτική Αστυνομία

3. Η οικεία Αστυνομική Διεύθυνση

4. Για όσα δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ισχύουν όσα προβλέπονται από τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις.

5. Οποιαδήποτε παλαιότερη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου από της ισχύος του παρόντος κανονισμού παύει να ισχύει.

ΆΡΘΡΟ 22ο

ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΥΤΩΝ

Οι υφιστάμενες θέσεις των ήδη λειτουργούντων περιπτέρων στο Δήμο Κατερίνης εξακολουθούν να ισχύουν, μέχρι τη λήψη νεότερης επί του αυτού αντικειμένου απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.4.2014 τεύχος Α΄), με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζονται οι θέσεις των περιπτέρων και αποτυπώνονται σε σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα αρμόζουσας κλίμακας, στα οποία απεικονίζεται και ο κοινόχρηστος περιβάλλων χώρος. Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται μετά από γνώμη της οικείας Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης απαιτείται γνώμη της οικείας αστυνομικής αρχής, η οποία εξετάζει την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας των πεζών και των οχημάτων, μη επιτρεπόμενου του καθορισμού θέσεων περιπτέρων σε περίπτωση αρνητικής γνώμης. Αρνητική γνώμη της εν λόγω αρχής δεσμεύει το Δημοτικό Συμβούλιο ως προς τον καθορισμό των θέσεων. Ο καθορισμός (χωροθέτηση) των θέσεων καθώς η αναλογία παραχώρησης των θέσεων (70-30%) και αφορά τόσο σε νέες θέσεις όσο και σε αυτές που έχουν κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο. Το δημοτικό συμβούλιο προκειμένου να προχωρήσει σε καθορισμό των θέσεων, οφείλει να λάβει υπόψη τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, της δημόσιας κυκλοφορίας, την αισθητική και λειτουργική φυσιογνωμία του αστικού περιβάλλοντος, καθώς και την εν γένει προστασία της κοινής χρήσης.

Η αξία του χώρου που καταλαμβάνει η βάση του περιπτέρου σύμφωνα με το Ν. 4093/2012 (άρθρο πρώτο, παρ. ΣΤ, υποπαρ. ΣΤ2) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/2014 θα είναι συνάρτηση της εμπορικότητας της θέσης.

Η υπ’ αριθ. Φ. 443531/24/3030/1969 (Β΄ 588) απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Συντονισμού και Δημοσίων Έργων «περί τύπου και των διαστάσεων των αναπηρικών περιπτέρων» καταργείται.

Συνεπώς οι απαιτούμενες αποφάσεις για τον καθορισμό των θέσεων των περιπτέρων είναι οι εξής:

1. Απόφαση της οικείας Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας

2. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο

3. Ερώτημα του Δήμου προς την οικεία αστυνομική αρχή για παροχή γνώμης

4. Γνώμη της οικείας αστυνομικής αρχής από το ερώτημα του Δήμου (τυχόν αρνητική

    απάντηση είναι δεσμευτική).

5. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των νέων θέσεων περιπτέρων.

Μετατόπιση θέσεων περιπτέρων

Η μετατόπιση του περιπτέρου επιτρέπεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της οικείας δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ΝΔ 1044/71 (περ. 3 της Υποπ. Στ2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/2014.

Για τον καθορισμό των νέων θέσεων προς τοποθέτηση ή μετατόπιση περιπτέρου, λαμβάνονται υπ΄ όψη οι συνθήκες ασφάλειας, κυκλοφορίας και αισθητικής εν γένει του περιβάλλοντος και η αποδοτικότητα του περιπτέρου (άρθρο 19, 20 παρ. 3 του Ν.Δ. 1044/71).

Για την έκδοση της απόφασης ως προς τη νέα θέση του υπό μετατόπιση περιπτέρου λαμβάνεται υπόψη η εγγύτητα στην παλιά θέση, η αποδοτικότητα της νέας θέσης και ο αριθμός των γειτνιαζόντων περιπτέρων (άρθρο 9 του Ν. 1043/1980).

Για την τοποθέτηση ή μετατόπιση του περιπτέρου λαμβάνεται επίσης υπόψη η επιβάρυνση που προκαλεί στους ενοίκους των πολυκατοικιών που γειτνιάζουν άμεσα με αυτό καθώς και η δυνατότητα τοποθέτησης ή μετατόπισης του περιπτέρου σε σημείο, όπου δεν προκαλείται τέτοια επιβάρυνση (Σ.τ.Ε. 3570/90).

Η μετατόπιση του περιπτέρου γίνεται, είτε α) Αυτεπάγγελτα εάν συντρέχει κάποια από τις αιτίες που προβλέπει το άρθρο 5 του Ν.1043/1980 και συγκεκριμένα για λόγους ασφαλείας, κυκλοφορίας, εξωραϊσμού του περιβάλλοντος είτε για εκτέλεση Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών ή Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας έργων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η υποχρεωτική ελεύθερη όδευση πεζών στα πεζοδρόμια, η διέλευση οχημάτων πρώτης ανάγκης σε πεζοδρόμια και για την ασφάλεια της δερχόμενης οδικής κυκλοφορίας.

Ο δικαιούχος ενημερώνεται από την Υπηρεσία για την ανάγκη μετατόπισης του περιπτέρου στις παραπάνω περιπτώσεις και καλείται να υποβάλλει εντός καθορισμένης προθεσμίας εναλλακτικές προτάσεις για τη νέα θέση στην οποία επιθυμεί να μετατοπιστεί το περίπτερο, οι οποίες θα ελεγχθούν από την Υπηρεσία ως προς την καταλληλότητά τους και ιδίως ως προς την τήρηση των νόμιμων προδιαγραφών για την ελεύθερη όδευση πεζών στα πεζοδρόμια, για τη διέλευση οχημάτων πρώτης ανάγκης σε πεζόδρομους και για την ασφάλεια της διερχόμενης οδικής κυκλοφορίας.

Οι δαπάνες μετατόπισης βαρύνουν αυτόν επ΄ ωφελεία του οποίου γίνεται η μετατόπιση σύμφωνα με το αρ. 6 του Ν. 3648/2008.

Εάν εντός τρίμηνης προθεσμίας που ορίζεται από την αυτεπάγγελτη μετατόπιση στη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτή δεν πραγματοποιηθεί το περίπτερο θα κατεδαφίζεται κατά τη διαδικασία περί αυθαιρέτων κτισμάτων.

β) Μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος μετατόπισης από τον δικαιούχο του περιπτέρου,  λόγω άγονης θέσης. ύστερα από εισηγήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της οικείας οργάνωσης δικαιούχων (άρθρο 20 παρ. 1 του Ν.Δ. 1044/71 όπως ισχύει).

Ομοίως ο αιτών υποβάλλει εναλλακτικές προτάσεις για τη μετατόπιση του περιπτέρου σε νέα θέση, οι οποίες θα ελεγχθούν με βάση τα προαναφερθέντα κριτήρια.

 Για τη μετατόπιση της θέσης περιπτέρου κατόπιν υποβολής αιτήματος δικαιούχου περιπτέρου, υποβάλλεται μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και η σύμφωνη γνώμη του Φορέα

 Εκπροσώπησης των δικαιούχων εκμετάλλευσης περιπτέρων (εφόσον υφίσταται).

Η μετατόπιση γίνεται σε μικρή απόσταση από την αρχική θέση, αφού ληφθεί υπόψη η αποδοτικότητα της νέας θέσης και των γειτονικών περιπτέρων.

Σε περίπτωση μετατοπίσεως του περιπτέρου κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου η δαπάνη βαρύνει αυτόν.

Σε περίπτωση αυτεπαγγέλτου μετατοπίσεως τούτου, η σχετική δαπάνη, η αποκατάσταση λειτουργίας περιπτέρου, καθώς και τυχόν φθορές που οφείλονται στη μετατόπιση βαρύνουν αυτόν επ΄ ωφελεία του οποίου γίνεται η μετατόπιση. Σε περίπτωση προσωρινής μετατοπίσεως το περίπτερο επαναφέρεται στην αρχική του θέση μόλις εκλείψουν οι λόγοι που επέβαλαν την    μετατόπιση. Η σχετική δαπάνη προσωρινής μετατοπίσεως του περιπτέρου, η επαναφορά του και η τυχόν φθορές βαρύνουν αυτόν επ΄ ωφελεία του οποίου γίνεται η μετατόπιση (άρθρο 20 παρ. 2 του Ν.Δ. 1044/71) όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 6 του Ν. 3648/2008 (ΦΕΚ 38/29.02.2008 τεύχος Α’).   

Η μετατόπιση περιπτέρου επιτρέπεται με απόφαση δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4257/2014.

ΆΡΘΡΟ 23ο

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τα περίπτερα κατατάσσονται σύμφωνα με το αρ. 14 Α, παρ. 3 της Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) Υγειονομικής Διάταξης, στις επιχειρήσεις της κατηγορίας μαζικής εστίασης, υποκατηγορία επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους και αδειοδοτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

Η επιχείρηση θα αναπτύσσεται κάτω από κατάλληλες τέντες, υπόστεγα κ.ά. που θα προστατεύουν τα τρόφιμα και τον εξοπλισμό από τη βροχή, την άμεση ηλιακή ακτινοβολία κ.λπ..

Θα υπάρχουν θερμόμετρα σε όλα τα ψυγεία και τις καταψύξεις και θερμόμετρα χειρός για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των ευαλλοίωτων πρώτων υλών.

ΆΡΘΡΟ 24ο

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η λειτουργία των περιπτέρων είναι ελεύθερη καθ’ όλες τις ώρες και τις ημέρες της εβδομάδας ακόμη και Κυριακές και ημέρες αργίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 1892/1990 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 327/1992, την παρ. 2 του άρθρου 46 του Ν. 2224/1994 και το άρθρο 12 του Ν. 4242/14 (ΦΕΚ 50/28.02.2014 τεύχος Α’).

ΆΡΘΡΟ 25ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ – ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Οι υφιστάμενες κατά το χρόνο δημοσίευσης του ν. 4257/2014 άδειες, όπως ορίζεται ρητά στην παρ. 10 του άρθρου 76, δεν θίγονται και διατηρούνται σε ισχύ. Σε περίπτωση θανάτου δικαιούχου υφιστάμενης άδειας, δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω μεταβίβασής της για μια μόνο φορά και για χρονικό διάστημα 10 ετών, είτε στο/στη σύζυγο του αποθανόντος δικαιούχου είτε στα ενήλικα τέκνα αυτού, εφόσον ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.   

Όσοι κατέστησαν δικαιούχοι εκμετάλλευσης περιπτέρου λόγω διαδοχής πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4093/2012 (Α΄222) και δεν ολοκληρώθηκε η σχετική διαδικασία μεταβίβασης της άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου σε αυτούς, αυτή ολοκληρώνεται με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου. Η διάταξη αφορά στα πρόσωπα που θεμελίωσαν σχετικό δικαίωμα βάσει του καταργηθέντος άρθρου 16 του ν.δ. 1044/71, εφόσον οι αρχικοί δικαιούχοι απεβίωσαν πριν τη θέση σε ισχύ του ν. 4093/2012 και δεν ολοκληρώθηκαν οι σχετικές διαδικασίες μεταβίβασης.

ΆΡΘΡΟ 26ο

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ


Υφιστάμενες διοικητικές άδειες διατηρούνται σε ισχύ. (περίπτ.10 υποπαρ.ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 50/45256/30.11.2012).


Τον δικαιούχο υφιστάμενης άδειας μπορεί να αναπληρώνει ο/η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα τα οποία αναγράφονται στην πράξη παραχώρησης. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 38/23463/06.06.2014).

ΆΡΘΡΟ 27ο

ΣΧΟΛΑΖΟΝΤΑ (ΚΕΝΩΘΕΝΤΑ) ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

Εφεξής σύμφωνα με άρθρο 76 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.4.2014 τεύχος Α΄) δεν νοείται η έννοια του «σχολάζοντος» περιπτέρου αλλά του «κενωθέντος». Εφόσον κενωθεί, για οποιοδήποτε λόγο, περίπτερο για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης ακολουθείται η εξής διαδικασία:

Το δημοτικό συμβούλιο, με απόφασή του η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της οικείας δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αποφασίζει αν θα διατηρηθεί το κενωθέν περίπτερο ή θα καταργηθεί και απομακρυνθεί.

ΆΡΘΡΟ 28ο

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Η εκμίσθωση επιτρέπεται μόνο για λόγους γήρατος ή αναπηρίας του δικαιούχου σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτως του χρόνου παραχώρησης. Η διάρκεια της μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της παραχώρησης, ήτοι τα 10 έτη κατ’ ανώτατο. Μισθώσεις αδειών περιπτέρων που είχαν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4325/2015 (Α’ 47) με χρονική διάρκεια μικρότερη των δέκα (10) ετών, οι οποίες δεν έχουν λήξει κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4483/2017, άρθρο 56, παρ. 1,  παρατείνονται έως τη συμπλήρωση της δεκαετίας της μισθωτικής σχέσης. Αντίγραφο του μισθωτηρίου προσκομίζεται εντός (30) ημερών στον οικείο Δήμο, ο οποίος εκδίδει πράξη με την οποία διαπιστώνεται η περαιτέρω παραχώρηση.

Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, οι κληρονόμοι αυτού, εφόσον υπάρχουν, ή ο μισθωτής υποχρεούνται να αναγγείλουν εντός του ενός μηνός το θάνατο στον οικείο δήμο. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διάδοχοι, τυχόν μίσθωση συνεχίζεται μέχρι τη λήξη της, κατόπιν αιτήματος του μισθωτή και τα μισθώματα και τέλη της περιόδου αυτής καταβάλλονται στο οικείο δήμο. Τέλος, σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου υφιστάμενης κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) διοικητικής άδειας και κατόπιν αιτήματος του μισθωτή, η μίσθωση παρατείνεται αυτοδικαίως πέραν του χρόνου λήξης της για μία μόνο φορά έως την έκδοση νέας πράξης παραχώρησης ή την κατάργηση της θέσης και για χρονικό διάστημα που, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. Παράταση χωρεί και για μισθώσεις που έχουν λήξει κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4483/2017, Αρθ. 56, Παρ. 2, εφ΄ όσον ο μισθωτής εξακολουθεί να βρίσκεται στο μίσθιο.

Περίληψη της παρούσας απόφασης να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ.4 του ν.3463/2006.

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τα περαιτέρω.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 105/2021

         Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα ημερήσιας διάταξης, συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος  Τα Μέλη

Ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Κατερίνη 7.5.2021

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεοφάνης Τερζόπουλος 

                                                                                                                                                                                         Κ.Σ.                                                                                                                                   

Back to top