Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

«Ο Χωρικός Σχεδιασμός για τις Υδατοκαλλιέργειες» στο επίκεντρο της εισήγησης του Δημάρχου Κατερίνης – προέδρου της Επιτροπής Χωροταξίας, Υποδομών & Δικτύων, Κώστα Κουκοδήμου

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Δ.Σ. ΚΕΔΕ

Μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα, που αφορούν τη λειτουργία των Δήμων, όπως π.χ. οι προτάσεις της ΚΕΔΕ για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η Βίβλος του Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συζητήθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο Δήμαρχος Κατερίνης Κώστας Κουκοδήμος, στην ίδια συνεδρίαση είχε εισήγηση ως Πρόεδρος της Επιτροπής Χωροταξίας, Υποδομών και Δικτύων της ΚΕΔΕ, επί του Χωροταξικού σχεδιασμού για τις υδατοκαλλιέργειες και την χωροθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.).

Ειδικότερα, ο κος Κουκοδήμος γνωστοποίησε στο σώμα, το Ψήφισμα που συνυπογράφουν 25 Δήμαρχοι της χώρας σχετικά με την ίδρυση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών που ετοιμάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα, τόνισε ότι οι Δήμαρχοι των Δήμων Ξηρομέρου και Πόρου, αντίστοιχα, απέστειλαν στην ΚΕΔΕ και σε νησιωτικούς και παράκτιους Δήμους επιστολή, με την οποία καλούν σε ανάληψη κοινών ενεργειών για την ματαίωση του ανωτέρω σχεδιασμού.

Επιπλέον, ο κος Κουκοδήμος αφού πρότεινε, το Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. έλαβε τελικά την ακόλουθη Απόφαση, σύμφωνα και με την πρόταση των δύο Δημάρχων:

Α. Την υπογραφή του παρακάτω Ψηφίσματος.

Β. Την συμμετοχή της ΚΕΔΕ στην «Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή Φορέων που θίγονται από την ανάπτυξη Ιχθυοκαλλιεργειών», με εκπρόσωπο σε αυτήν τον Δήμαρχο Πόρου Ιωάννη Δημητριάδη/και αναπληρωτή τον Δήμαρχο Ξηρομέρου Ιωάννη Τριανταφυλλάκη, οι οποίοι εξουσιοδοτούνται να ενεργούν για την προώθηση των αιτημάτων που αναφέρονται στο Ψήφισμα, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

ΨΗΦΙΣΜΑ

Οι υπογράφοντες Δήμοι, Περιφέρειες και οι Ενώσεις αυτών, Διαμαρτύρονται  στην Κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία, Περιβάλλοντος &Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης &Τροφίμων, για τις διαδικασίες που διενεργούνται ερήμην τους για την δημιουργία βιομηχανικών περιοχών ιχθυοκαλλιέργειας στον ελληνικό παράκτιο χώρο, περιφρονώντας και παραβιάζοντας τις επιθυμίες και Αποφάσεις των αιρετών τοπικών Οργάνων, και Απαιτούν:

α) Την άμεση αναστολή κάθε διαδικασίας θεσμοθέτησης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ),

β) Την άμεση πρόσκληση τωνεκπροσώπων της Τ.Α. ά και β΄ βαθμού στον εν εξελίξει διάλογο για την αναθεώρηση του «Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου των Υδατοκαλλιεργειών», στον οποίο η Τ.Α. θέτει   μόνο τους ακόλουθους στοιχειώδεις όρους:

(i) προ της θεσμοθέτησής του νέου Πλαισίου να προηγηθεί θεσμοθέτηση «Θαλάσσιου Χωροταξικού Πλαισίου» και να ληφθεί υπόψη η διάδραση/αλληλεπίδραση γης-θάλασσας

(ii) για τον παράκτιο χώρο να ληφθεί σοβαρά υπόψη η «Ολοκληρωμένη διαχείριση Παράκτιας Ζώνης» (ICZM) που αποτελεί «κοινοτικό κεκτημένο»

(iii) για την αδειοδότηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών  και ιχθυοτροφείων, να προβλέπεται στο εξής επί ποινή ακυρότητας η σύμφωνη γνώμη των οικείων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και όχι η απλή γνώμη τους (η οποία περιφρονείται διαχρονικά έως σήμερα)

(iv) να προβλεφθεί  διαδικασία συντονισμού των Θαλάσσιων Χωροταξικών Πλαισίων με όλα τα σχέδια που αφορούν στον παράκτιο χώρο (Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Υδατοκαλλιεργειών, Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο, Τοπικά Χωρικά Σχέδια) κατά την οποία να προβλέπεται η συμμετοχή της Τ.Α και η σύμφωνη γνώμη της κατά τη λήψη των αποφάσεων. 

γ) Να γίνει αντιληπτό ότι οι φορείς της Τ.Α. -και όχι οι παράγοντες του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών- αποτελούν τους νόμιμους συνομιλητές για την κατάρτιση ενός βιώσιμου Χωροταξικού Πλαισίου για τις ιχθυοκαλλιέργειες και ότι η Πολιτεία οφείλει να διορθώσει τα σχετικά λάθη του παρελθόντος, αντί να συνεχίζει να χτίζει πάνω σε αυτά ένα σχεδιασμό που θα προκαλεί ες αεί ακραίες συγκρούσεις τόσο στο εσωτερικό των τοπικών κοινωνιών, όσο και ανάμεσα σε αυτές, την Πολιτεία και τον εν λόγω κλάδο.

Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο