Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη (ο τρόπος ψήφισης μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο προς τον Πρόεδρο, όπως e-mail, sms, κλήση ή βιντεοκλήση κ.α.)στις 15 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 429/12.3.2020 (ΦΕΚ 850 Β) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/2020 (ΦΕΚ 1704 Β) όμοια και την αριθμ. 163/29.5.2020εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, και την αριθμ. πρωτ: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο 426 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤ6-ΥΔ4), για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

A/AΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του  έτους 2020 Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 Ψήφιση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (18η) Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 Απαλλαγή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε κτίσματα εκτός σχεδίου πόλεως στα οποία δεν παρέχονται υπηρεσίες Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 Έγκριση διενέργειας επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΚΕΠ 0253 Δήμου Κατερίνης Εισηγητής: Διεύθυνση ΚΕΠ
 Ορισμός επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, εκμίσθωση, αγορά και μίσθωση πραγμάτων Δήμου Κατερίνης έτους 2021 Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία του αριθμ. 366 αγροτεμαχίου  στη θέση «Ζάμπακας» στην κοινότητα Σβορώνου του Δήμου Κατερίνης, συνολικής έκτασης 35.000,00 τ.μ. Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 Απευθείας εκμίσθωση αγροτεμαχίων του Δήμου Κατερίνης Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 Απευθείας εκμίσθωση κτίσματος – αναψυκτηρίου με αύλειο χώρο συνολικού εμβαδού 200 τ.μ. πλησίον παιδικής χαράς άνωθεν του τεχνικού υπογειοποίησης της Εθνικής οδού (τμήμα ΠΑΘΕ Μαλιακός – Κλειδί) στο Δήμο Κατερίνης. Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 Απευθείας εκμίσθωση της αίθουσας δεξιώσεων – τελετών εντός του Β’ Κοιμητηρίου του Δήμου Κατερίνης. Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 Έγκριση αριθμ.14/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Μοσχοποτάμου του Δήμου Κατερίνης με θέμα: «Αίτημα στη Δ/νση Δασών για χορήγηση άδειας υλοτόμησης για την κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Κοινότητας Μοσχοποτάμου με καυσόξυλα για τη χειμερινή περίοδο 2020 – 2021» Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση-συμπλήρωση και επαναδιατύπωση της υπ’ αριθμ. 246/2018 απόφασης Δ.Σ με θέμα «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Κατερίνης.(130/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη διατήρηση ή κατάργηση κενωθείσας θέσης περιπτέρου   που βρίσκεται επί του πεζοδρομίου της οδού Λεωφόρος Στρατού, ανάμεσα στα καταστήματα “Menta” και  “Θαλασσοπούλια”,  στην Κοινότητα Παραλίας του Δήμου Κατερίνης (131/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 Λήψη απόφασης, στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020 για το έργο: Ηθική Υιοθέτηση της Τεχνολογίας στις Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης (Ethical Technology Adoption in Public Administration Services) με ακρωνύμιο: ETAPAS, για: α) αποδοχή των όρων της από 30.11.2020 Σύμβασης Επιχορήγησης (Grant Agreement – NUMBER 101004594, αριθμ. πρωτ. 37928/30.11.2020 και β) εξουσιοδότηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου. Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού
 Λήψη απόφασης, στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020 για το έργο: Ηθική Υιοθέτηση της Τεχνολογίας στις Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης (Ethical Technology Adoption in Public Administration Services) με ακρωνύμιο: ETAPAS, για: α) άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού του έργου και ορισμό υπολόγου για τη διαχείρισή του, β) ορισμό ως διαχειριστή του έργου (υπόλογος) τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης και γ) ορισμό της Oμάδας έργου Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού
 Λήψη απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα (ΑΥΙΜ) για υποβολή στο ΤΔΥ (Τεχνικό Δελτίο Υποέργου) στη ΕΥΔ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την 2η παράταση λειτουργίας του «Συμβουλευτικού Κέντρου καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών» ΜΙS 5000786 στη περιοχή εργατικών κατοικιών Αυγουστίνου με συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ, σύμφωνα με την απόφαση 282/2020 Δημοτικού Συμβουλίου. Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού
 Λήψη απόφασης α) ίδρυσης Κοινωνικού Ιατρείου, β) χρήσης του παραχωρηθέντος οικήματος ως Κοινωνικό Ιατρείο, και γ) δέσμευση προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού. Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού
 Παράταση προθεσμίας οριστικής παράδοσης της πράξης «Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης προορισμών (DMS)». Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής
 Λήψη Απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από προνοιακά επιδόματα έτους 2016 Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Ισότητας των Φύλλων
 Λήψη απόφασης για μείωση μισθωμάτων και τρόπο καταβολής οφειλόμενων μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Ισότητας των Φύλων
 Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο : ΄΄Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου στη Δημοτική Ενότητα Κατερίνης΄΄ (αρ. μελ. 141/2017)  Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 Χορήγηση 1ης Παράτασης Προθεσμίας του συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» αρ. μελ.: 77/2010 Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 Λήψη απόφασης για την έγκριση του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα του Δήμου Κατερίνης Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 Ανάκληση της αριθμ. 264/2020 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: Μετατροπή του οχήματος IVECO με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 7036 και αριθμό πλαισίου   WJMB1VMT00C062779 σε εκχιονιστικό μηχάνημα. Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας
 Αντικατάσταση των εκπροσώπων της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας από την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Κατερίνης Εισηγητής: Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Κατερίνης
 Κατανομή ποσού 295.070,00 ευρώ στις «Σχολικές Επιτροπές» του Δήμου, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2020 (Δ΄ κατανομή) και την κάλυψη της δαπάνης των Σχολικών Τροχονόμων από 01 Δεκεμβρίου 2020 ως  31 Μαρτίου 2021 Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεοφάνης Τερζόπουλος

Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο