Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αρ. 23/2020

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης

Αριθμ. Απόφασης 279/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση της έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 2020

Στην Κατερίνη, 30 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή, ώρα 18:00, συνήλθε  σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη για λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας, το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. αριθ. 429/12.3.2020 (ΦΕΚ 850 Β) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/2020 (ΦΕΚ 1704 Β) όμοια και την αριθμ. 163/29.5.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, ύστερα από την αριθμ. οικ. 34478/26.10.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Στη συνεδρίαση παρέστη ο αναπληρωτής Δημάρχου, που ορίστηκε με την αριθμ. οικ. 35277/2.9.2019 απόφαση Δημάρχου, Γεώργιος Νταντάμης. Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Κουκοδήμος που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 ν.3852/2010, απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους.

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι από τα σαράντα ένα (41) μέλη, βρέθηκαν παρόντα είκοσι εννέα (29):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1Αναγνώστου Αθανάσιος16Ντόντης Λάζος
2Αναστασιάδης Θωμάς17Παπαγεωργίου Ουρανία
3Γεωργιάδης Μιχαήλ18Παπαδόπουλος Ευγένιος
4Γκούνας Αθανάσιος19Πούλιου  Ασημίνα
5Γραμματικόπουλος Κωνσταντίνος20Συμεωνίδης Ιωάννης
6Καρυπίδης Σάββας21Τερζίδου Μαρία
7Κυριακίδης Γεώργιος22Τερζόπουλος Θεοφάνης
8Λιακόπουλος Αθανάσιος23Τσιαλός Γεώργιος
9Λιακόπουλος Απόστολος24Τσιαμπέρας Νικόλαος
10Μορφακίδης Δημήτριος25Τσουπέης Νικόλαος
11Μπαρμπαγεωργόπουλος Αθανάσιος26Φιλοκώστας Κωνσταντίνος
12Μπεϊνάς Ιωάννης27Χαρισσοπούλου Στεργιανή
13Μπουσνάκης Αστέριος28 Χιονίδης Σάββας
14Νταντάμης Γεώργιος29Χριστοφορίδης Σταύρος
15Νταντάμης Ιωάννης

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1Βαϊνάς Δημήτριος7Λεμονόπουλος Χρήστος
2Δρούγκας Φώτιος8Μακρίδης Νικόλαος
3Ίτσιος Γεώργιος9Μακρίδου  Παρθένα
4Κατανάς Νικόλαος10Παπαζιώγας Νικόλαος
5Κεραμιδιώτης Ευστάθιος11Τσιουκάνης Κωνσταντίνος
6Κήπου Ευάγγελος12Φώτης Ορέστης

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το …2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών 629/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που έχει ως εξής:

«Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. 55/2020

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης

Αριθμός απόφασης 629/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 2020

Στην Κατερίνη, 27 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς για λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κατερίνης ύστερα από την ΠΝΠ της 11-3-2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την αριθμ. πρωτ: 18318/18.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και ύστερα από την αριθμ. πρωτ. οικ. 34128/22.10.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε καθένα από τους συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με εκείνες των αρ. 3 ν.4623/19 και 77 ν.4555/18 αντίστοιχα. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, γιατί από το σύνολο των εννέα (9) μελών παραβρέθηκαν εννέα (9) μέλη, δηλαδή:

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δημήτριος Μορφακίδης Γεώργιος Νταντάμης Ιωάννης Συμεωνίδης Νικόλαος Τσιαμπέρας Γεώργιος Τσιαλός Απόστολος Λιακόπουλος Λάζος Ντόντης Δημήτριος Βαϊνάς Αθανάσιος Γκούνας                ΑΠΟΝΤΕΣ          

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

  1. Tο έγγραφο του τμήματος προϋπολογισμού & οικονομικής πληροφόρησης με θέμα «Υποβολή έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης για το Γ’ τρίμηνο έτους 2020» με το παρακάτω περιεχόμενο:

Έχοντας υπόψη:

1.                      Τις διατάξεις της παραγράφου 9, του άρθρου 266, του Ν.3852/10 (Φ.Ε.Κ. 87/07.06.2010 τεύχος Α’): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4, του άρθρου 43, του Ν.3979/2011 (Φ.Ε.Κ. 138/16.06.2011 τεύχος Α’) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 39, του Ν. 4257/14 (Φ.Ε.Κ. 93/14.04.2014 τεύχος Α’) και τροποποιημένη ισχύει έως και σήμερα.

2.                      Την απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. οικ. 40038/09.09.2011 (Φ.Ε.Κ. 2007/09.09.2011 τεύχος Β’): «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και περιφερειών».

3.                      Το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. οικ. 27161/04.07.2014: «Εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 9 του άρθρου 266 και 10 του άρθρου 268 του ν. 3852/2010»,

σας υποβάλλουμε την έκθεση για τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης για το Γ’ τρίμηνο του έτους 2020 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Επισημαίνεται ότι, κατά τη διαδικασία ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων του ανωτέρω αναφερόμενου τριμήνου, μέσω του Ο.Π.Δ. του Δ. Κατερίνης και σύμφωνα με την υπ’ αριθ.: 34574/05.07.2018 Κ.Υ.Α., έχει ακολουθηθεί η μεθοδολογία όπως αυτή περιγράφεται στα υπ’ αριθ.: 44485/06.08.2018 και 65270/19.11.2018 έγγραφα του ΥΠ.ΕΣ. – Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τ.Α..

Συνημμένα

1. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Π/Υ Γ’ τριμήνου 2020.

ΙΙ. Την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου έτους 2020 της αναπληρώτριας προϊσταμένου διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών Νατάσας Βασιλείου, που έχει ως εξής:

«ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Αξιότιμοι κύριοι,

Στην παράγραφο 9, του άρθρου 266, του Ν.3852/10 (Φ.Ε.Κ. 87/07.06.2010 τεύχος Α’): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4, του άρθρου 43, του Ν.3979/2011 (Φ.Ε.Κ. 138/16.06.2011 τεύχος Α’) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 39, του Ν. 4257/14 (Φ.Ε.Κ. 93/14.04.2014 τεύχος Α’) και τροποποιημένη ισχύει έως και σήμερα, ορίζονται τα εξής:

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών».

Με την υπ’ αριθ.: 16/28.01.2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2020 και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ.: 620/11.02.2020 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

Στην παρούσα έκθεση αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία του Γ’ τριμήνου του έτους 2020, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία, όπως αυτή ισχύει σήμερα.»

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020
Κ.Α.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30.09.2020Προϋπ/σμοςΒεβαιωθέντα%Εισπραχθέντα% 
122/133/13/2 
0Τακτικά έσοδα19.412.208,6813.226.972,210,6813.221.265,970,681,00 
01Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία269.000,00208.040,770,77208.040,770,771,00 
02Πρόσοδοι από κινητή περιουσία25.000,0095.649,953,8395.649,953,831,00 
03Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα6.227.400,004.023.082,170,654.022.996,460,651,00 
04Έσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών1.339.696,39889.065,330,66883.453,980,660,99 
05Φόροι και εισφορές500.000,00295.158,890,59295.149,710,591,00 
06Έσοδα από επιχορηγήσεις10.793.112,297.696.871,780,717.696.871,780,711,00 
07Λοιπά τακτικά έσοδα258.000,0019.103,320,0719.103,320,071,00 
1Έκτακτα έσοδα27.400.638,015.714.271,420,215.701.363,200,211,00 
11Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας67.000,0028.416,160,4228.416,160,421,00 
12Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών7.310.873,862.725.503,470,372.725.503,470,371,00 
13Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες19.556.964,222.509.150,750,132.509.150,750,131,00 
14Δωρεές – κληρονομιές – κληροδοσίες10.865,780,000,000,000,000,00 
15Προσαυξήσεις – πρόστιμα – παράβολα400.000,00399.603,231,00387.001,610,970,97 
16Λοιπά έκτακτα έσοδα54.934,1551.597,810,9451.291,210,930,99 
2Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών2.685.000,002.569.185,070,962.320.969,680,860,90 
21Τακτικά έσοδα2.597.000,002.530.421,120,972.303.762,270,890,91 
22Έκτακτα έσοδα88.000,0038.763,950,4417.207,410,200,44 
3Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.24.291.589,1020.059.461,630,832.085.845,810,090,10 
31Εισπράξεις από δάνεια5.625.000,001.426.693,750,251.426.693,750,251,00 
32Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών18.666.589,1018.632.767,881,00659.152,060,040,04 
4Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων16.313.252,984.871.924,610,304.871.851,970,301,00 
41Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου5.453.000,003.718.195,460,683.718.122,820,681,00 
42Εισπράξεις υπέρ τρίτων7.760.073,3060.308,530,0160.308,530,011,00 
5Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους10.738.493,9510.738.493,951,0010.738.493,951,001,00 
Σύνολα εσόδων100.841.182,7257.180.308,890,5738.939.790,580,390,68 
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020
Κ.Α.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΩΣ 30.09.2020Προϋπ/σμόςΔεσμευθέντα%Τιμολογηθέντα%ΕνταλθένταΠληρωθέντα%%
122/133/1455/15/3
6Έξοδα33.485.746,0028.092.177,200,8419.557.232,810,5816.899.200,4416.235.726,940,480,83
60Αμοιβές και έξοδα προσωπικού13.040.274,7710.095.686,320,778.562.816,880,668.299.348,538.097.571,370,620,95
61Αμοιβές αιρετών και τρίτων1.417.370,681.255.397,750,89722.548,110,51536.235,39499.646,810,350,69
62Παροχές τρίτων7.034.698,966.653.574,020,954.105.867,700,582.646.811,402.582.197,350,370,63
63Φόροι – τέλη186.827,50176.812,500,9513.815,910,0718.847,2921.647,290,121,57
64Λοιπά Γενικά έξοδα852.079,13309.115,050,36141.912,180,1776.480,6272.654,460,090,51
65Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως1.702.000,001.604.756,150,941.197.642,430,701.197.642,431.197.642,430,701,00
66Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων2.592.836,642.289.003,750,881.232.588,690,48717.297,29683.805,760,260,55
67Πληρωμές – Μεταβιβάσεις σε τρίτους5.185.079,744.355.738,340,842.689.008,350,522.515.816,232.189.840,210,420,81
68Λοιπά Έξοδα1.474.578,581.352.093,320,92891.032,560,60890.721,26890.721,260,601,00
7Επενδύσεις26.788.787,6816.554.153,870,622.693.799,470,101.634.602,521.610.536,110,060,60
71Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων1.638.672,321.128.974,650,69319.411,560,19183.815,11177.069,510,110,55
73Έργα20.647.035,6514.404.754,040,702.101.734,540,101.433.903,641.427.641,640,070,68
74Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ4.499.079,711.020.425,180,23272.653,370,0616.883,775.824,960,000,02
75Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)4.000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις34.778.399,2117.111.482,230,499.729.728,160,288.664.257,887.173.089,660,210,74
81Πληρωμές Π.Ο.Ε.9.422.985,569.420.745,031,009.410.078,641,005.141.280,153.650.645,140,390,39
82Αποδόσεις7.690.738,687.690.737,201,00319.649,520,043.522.977,733.522.444,520,4611,02
83Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
85Προβλέψεις μη είσπραξης17.664.674,970,000,000,000,000,000,000,000,00
9Αποθεματικό5.788.249,830,000,000,000,000,000,000,000,00
Σύνολα δαπανών100.841.182,7261.757.813,300,6131.980.760,440,3227.198.060,8425.019.352,710,250,78
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020
 Τέλος Προηγούμενου έτους                             έτος 2019Προηγούμενο τρίμηνο                     Β’ τρίμηνο 2020Τρέχον τρίμηνο          Γ’ τρίμηνο έτους 2020Μεταβολή %
ΕΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ1233/2
ΕΑΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ25.084.188,7525.388.457,6225.588.805,161,01
ΕΑ1Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ14.531.186,6814.355.479,2414.188.357,630,99
ΕΑ2Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο0,000,000,00#ΔΙΑΙΡ./0!
ΕΑ3Λοιπές απαιτήσεις10.553.002,0711.032.978,3811.400.447,531,03
ΕΒΔΙΑΘΕΣΙΜΑ10.738.493,9511.034.337,4113.821.399,811,25
ΕΒ1Ταμείο23.402,131.622,725.749,500,00
ΕΒ2Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας10.715.091,8211.032.714,6913.815.650,311,25
ΕΓΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ0,000,000,000,00
ΕΓ1Έξοδα επόμενων χρήσεων0,000,000,000,00
ΕΓ2Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα0,000,000,000,00
ΕΓ3Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού0,000,000,000,00
ΠΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ1233/2
ΠΑΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ7.653.609,056.997.625,428.095.012,071,16
ΠΑ1Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες7.653.609,056.997.625,428.095.012,071,16
ΠΑ2Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες0,000,000,000,00
ΠΒΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ10.390.400,5910.998.052,2710.683.630,400,97
ΠΒ1Προμηθευτές7.696.219,258.547.745,287.943.784,010,93
ΠΒ3Υποχρεώσεις από φόρους τέλη703.748,56183.385,12164.480,770,90
ΠΒ4Ασφαλιστικοί οργανισμοί214.508,55318.777,96536.058,831,68
ΠΒ5Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις1.775.924,231.948.143,912.039.306,791,05
ΠΓΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ93.496,2493.496,2493.496,241,00
ΠΓ1Έσοδα επόμενων χρήσεων93.496,2493.496,2493.496,241,00
ΠΓ2Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)0,000,000,000,00
ΠΓ3Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού0,000,000,000,00

     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία.

      Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν.4555/2018 και του άρθρου 3 του ν.4623/2019,                         

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝα

      Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση την εισηγητική έκθεση εσόδων-εξόδων του Δήμου Κατερίνης για το Γ’ τρίμηνο έτους 2020, όπως αυτή αναφέρεται στο ιστορικό μέρος της παρούσας.

     Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 629/2020

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Κατερίνη  27.10.2020

Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

Δημήτριος Μορφακίδης »                                                                                                                            

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από εκείνες του άρθρου 72 του ν. 4555/2018,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

   Εγκρίνει την έκθεση εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2020, όπως παρατίθεται στο ιστορικό της  παρούσας.  

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τα περαιτέρω.

Μειοψήφησε ο ΔΣ Νικόλαος Τσουπέης

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 279/2020

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα ημερήσιας διάταξης, συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος  Τα Μέλη

Ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Κατερίνη 2.11.2020

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεοφάνης Τερζόπουλος                                                                                                                                                                             

Back to top