Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης σε Τακτική Συνεδρίαση στις 19-11-2019

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018, που θα γίνει στις 19 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019
Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 (19η)
Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Κατάρτιση και ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020
Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
4. Καθορισμός τελών καθαριότητας φωτισμού και φόρου του άρθρου 10 του ν. 1080/80 στο Δήμο Κατερίνης έτους 2020
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή
5. Καθορισμός ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους χρήσης Λαϊκών αγορών στο Δήμο Κατερίνης έτους 2020
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή
6. Καθορισμός – Επιβολή τελών άρδευσης στο Δήμο Κατερίνης έτους 2020
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή
7. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
8. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών
Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
9. Ανάκληση της αριθμ. 11/1967 απόφασης δωρεάς της τέως Κοινότητας Σβορώνου προκειμένου να επανέλθει η κυριότητα δωρηθέντος οικοπέδου από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως στο Δήμο Κατερίνης λόγω μη πραγματοποιήσεως του σκοπού της δωρεάς
Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
10. Παραχώρηση χρήσης Δημοτικών Γηπέδων για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020
Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
11. Εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου στην Πλατεία Μακεδονίας του Δήμου Κατερίνης στα πλαίσια λειτουργίας της Θεματικής Εορταστικής Εκδήλωσης Χριστουγέννων 2019-20.
Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
12. Εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου στο κτίριο της πρώην οικίας Τσαλόπουλου του Δήμου Κατερίνης στα πλαίσια λειτουργίας της Θεματικής Εορταστικής Εκδήλωσης Χριστουγέννων 2019-20
Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
13. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
14. Έγκριση χορήγησης 2ης Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο σχολικό συγκρότημα 10ο Δημοτικό και 3ο Γυμνάσιο-Λύκειο» αρ. μελ.: 93/2018
Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
15. Λήψη απόφασης αποδοχής της υπ΄ αριθμ 6392/01-11-2019 (ΑΔΑ:Ψ3Ψ77ΛΛ-ΖΥΡ) απόφασης Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για τροποποίηση της πράξης «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΒΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΤΩΝ Τ.Κ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5027223 στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και προσεχούς χρηματοδότησης
Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
16. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αρ. 732/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το σκέλος (β), που αφορά την εξουσιοδότηση νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου για την υπογραφή της Σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» έτους 2018 (αφορά την εκτέλεση του έργου «Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου στη Δ.Ε. Κατερίνης» (αρ. μελ. 141/2017)
Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
17. Παράταση του χρόνου παράδοσης (3η παράταση) για την προμήθεια της: ΟΜΑΔΑΣ 1: «Προμήθεια και εγκατάσταση ACU (αυτόνομων μηχανικών κομποστοποιητών ή ΑΜΚ) εκτιμώμενης αξίας 170.600,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%» Της προμήθειας: «Προμήθεια για την υλοποίηση των Παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας ΠΕ3: Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Πληρώνω Ότι Πετώ / Pay As You Throw & ΠΕ4: Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία αυτόνομων μηχανικών κομποστοποιητών / Autonomous Composting Units, σε ό,τι αφορά τις Κατηγορίες Δαπάνης “Equipment” (Προμήθειες) & “Infrastructure & Works” (Υποδομή & Εργασίες), του Δήμου Κατερίνης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «BIOWASTE» σύμφωνα με τα εγκεκριμένα της υπηρεσίας, προϋπολογισμού 197.616,1 + 47.427,9 ΦΠΑ = 245.044,0 ευρώ
Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
18. Λήψη απόφασης για την τρίτη κατανομή ΣΑΤΑ έτους 2019
Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
19. Συγκρότηση επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
Εισηγητής: Γεώργιος Νταντάμης, αρμόδιος αντιδήμαρχος
20. Έγκριση σύναψης νέας προγραμματικής σύμβασης με τον Αναγκαστικό Δασικό Συνεταιρισμό Ελατοχωρίου και τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ» για την υλοποίηση της αναπτυξιακού χαρακτήρα Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση Σχεδίου Ανάδειξης Περιαστικού Δάσους Ελατοχωρίου στην Τοπική Κοινότητα Ελατοχωρίου του Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητές: Διεύθυνση Προγραμματισμού, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων
21. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής για τον προσδιορισμό της εν ζωή αξίας ζώων και προϊόντων
Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων
22. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για κατάργηση ή μη τριών (3) θέσεων περιπτέρων και απομάκρυνση των κουβουκλίων, στην Κοινότητα Κατερίνης
Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
23. Έγκριση χορήγησης άδειας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Εισηγητής: Αυτοτελές τμήμα τοπικής οικονομικής ανάπτυξης
24. Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 v.3463/06)
Εισηγητής: Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας
25. Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων σε φορείς και συλλόγους
Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
26. Γνωμοδότηση για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας σχολικού έτους 2020-2021
Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
27. Γνωμοδότηση για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας σχολικού έτους 2020-2021
Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
28. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κατερίνης και αναπληρωτή αυτού στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α..
Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας
29. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κατερίνης στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER.
Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεοφάνης Τερζόπουλος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Υπεύθυνο ιστοσελίδας
2. Γραφείο Δημάρχου
3. Γενικό Γραμματέα Δήμου
4. Διευθύνσεις Δήμου (email)
5. Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων

Back to top