Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ 1.6.2022

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 1 Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σύμφωναμε τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ψήφισμα στήριξης στην ΠΑΕ Πιερικός για τη δικαίωσή του στα αθλητικά δικαιοδοτικά όργανα Εισηγητής: Κωνσταντίνος Λιακόπουλος, γενικός Γραμματέας του Δήμου
 2.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Εισηγητής: Ευστάθιος Κεραμιδιώτης, αντιδήμαρχος
 3.Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (6η) Εισηγητής: Ιωάννης Νταντάμης, αντιδήμαρχος          
 4.Έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2021 Εισηγητής: Γεώργιος Νταντάμης, αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 5.Αποδοχή των όρων της από από 5-5-2022 Σύμβασης Επιχορήγησης (Grant Agreement – NUMBER 101074094, αριθμ. πρωτ. 15731/17-5-2022 του έργου με τίτλο: Οικοδόμηση της Ανεκτικότητας της κοινότητας και Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσω της κοινωνικής οικονομίας (Building community REsiliencE and sustainable Development through social economy), ακρωνύμιο: BREED και εξουσιοδότηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου για περαιτέρω ενέργειες. Εισηγητής: Σταύρος Χριστοφορίδης, αντιδήμαρχος
 6.Λήψη απόφασης, στο πλαίσιο του προγράμματος SMP COSME για το έργο: Οικοδόμηση της Ανεκτικότητας της κοινότητας και Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσω της κοινωνικής οικονομίας (Building community REsiliencE and sustainable Development through social economy) με ακρωνύμιο: BREED, για: α) άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού του ανωτέρω έργου και ορισμό υπόλογου για τη διαχείρισή του, β) ορισμό ως διαχειριστή του έργου (υπόλογος) τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης, γ) ορισμό χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου Κατερίνης για το ανωτέρω έργο, δ) ορισμό αρμόδιου υπαλλήλου για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες του ανοίγματος του παραπάνω λογαριασμού για το ανωτέρω έργο και ε) ορισμό της Ομάδας έργου Εισηγητής: Σταύρος Χριστοφορίδης, αντιδήμαρχος
 7.Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής του Αναστάσιου Ελευθεριάδη του Ιωάννη, από δημοτικό ακίνητο Εισηγητής: Σταύρος Χριστοφορίδης, αντιδήμαρχος
 8.Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής του Κωνσταντίνου Τριανταφύλλου του Αθανασίου, από δημοτικό ακίνητο Εισηγητής: Σταύρος Χριστοφορίδης, αντιδήμαρχος
 9.Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη διοργάνωσης της εμποροπανήγυρης  στον  οικισμό Ανδρομάχης   Κοινότητας Κατερίνης,  της εκμίσθωσης   έκτασης 3230 έως 5.000 τ.μ. από τον χώρο της   εμποροπανήγυρης Κατερίνης για τη λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ», καθορισμό τελών και ορισμό επιτροπής διενέργειας εμποροπανήγυρης» Εισηγητής: Σταύρος Χριστοφορίδης, αντιδήμαρχος
10. Καθορισμός αριθμού και θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και των απαραίτητων διαδικασιών, για χορήγηση βραχυχρόνιων αδειών παροχής πρόχειρων γευμάτων κατά την καλοκαιρινή περίοδο έτους 2022 Εισηγητής: Σταύρος Χριστοφορίδης, αντιδήμαρχος
 11.Έγκριση παράτασης υλοτομίας στο δασοτεμάχιο με αριθ. 712 Κοινότητας Βρίας   Εισηγητής: Σταύρος Χριστοφορίδης, αντιδήμαρχος
 12.Έγκριση της απευθείας και χωρίς δημοπρασία ανάθεσης των συγκομιστικών εργασιών (υλοτομία, μεταφορά, μετατόπιση, διάθεση προϊόντων) των δασικών τμημάτων έτους 2022 του Δημοτικού δάσους της Κοινότητας Μηλιάς, της Δημοτικής Ενότητας Πέτρας του Δήμου Κατερίνης Εισηγητής: Σταύρος Χριστοφορίδης, αντιδήμαρχος
 13.Έγκριση της διαδικασίας για απευθείας αγορά αγροτεμαχίου για την επέκταση του Β΄ Κοιμητηρίου Κατερίνης, ύστερα από εισήγηση της ΕΠΖ Εισηγητής: Ιωάννης Μπεϊνάς, αντιδήμαρχος
 14.Αναγνώριση οφειλής και αποτίμηση σε χρήμα των μη χορηγηθέντων Μέσων Ατομικής Προστασίας εργαζομένων ετών 2019 2020 Εισηγητής: Ιωάννης Νταντάμης, αντιδήμαρχος            
 15.Έγκριση του πρακτικού 1/17-5-2022της Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών Δήμου  Κατερίνης (άρθρο 32 του Ν.1080/80 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) Εισηγητής: Ιωάννης Νταντάμης, αντιδήμαρχος          
 16.Έγκριση χορήγησης Παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή -Διαμόρφωση πεζοδρομίων Τ.Κ. Βρίας» (78/2021 μελέτη) Εισηγητής: Ευστάθιος Κεραμιδιώτης, αντιδήμαρχος
\17.Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Κατερίνης Νικολαΐδη Αχιλλέα (Α.Μ. 132), για υπόθεση που του ανατέθηκε Εισηγητής: Ιωάννης Νταντάμης, αντιδήμαρχος          
 18.Τροποποίηση της 378/2019 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση μεταβίβασης των τηλεφωνικών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας του Δημάρχου, του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, των Αντιδημάρχων και του γενικού γραμματέα στο Δήμο Κατερίνης» Εισηγητής: Ιωάννης Νταντάμης, αντιδήμαρχος          
 19. Παραχώρηση σχολικών χώρων σε συλλόγους και φορείς, ύστερα από εισήγηση της ΔΕΠ Εισηγητής: Ιωάννης Μπεϊνάς, πρόεδρος της ΔΕΠ
 20. Κατανομή ποσού 293.520,00,00 στις «Σχολικές Επιτροπές» του Δήμου, για την κάλυψη  λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Β΄ Κατανομή 2022) Εισηγητής: Ιωάννης Μπεϊνάς, πρόεδρος της ΔΕΠ
 21.Αύξηση ωρών εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.1 του Ν.4368/2016 Εισηγητής: Σταύρος Χριστοφορίδης, αντιδήμαρχος
 22.Έγκριση της 6/2022 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Κατερίνης με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Κατερίνης για το έτος 2022» Εισηγητής: Μαρία Τερζίδου, πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
 23.Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου και μελών Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. για το έτος 2022 Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΗΚ

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεοφάνης Τερζόπουλος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
  3. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  4. Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων

     (για αποστολή στα ΜΜΕ)         

Back to top