Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 17.2.2020

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018, που θα γίνει στις 17 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Κατερίνης(αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

A/AΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (1η τακτοποιητική) Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 2Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Κατερίνης για το έτος 2020 Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 3Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Κοινοτήτων του Δήμου Κατερίνης Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 4Παραχώρηση χρήσης Δημοτικού Γηπέδου για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 5Έγκριση παραχώρηση χρήσης λοιπών χώρων του Συνεδριακού Πνευματικού Κέντρου στον Ο.Π.Π.Α.Π. Δήμου Κατερίνης.  Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 6Συμπλήρωση της 99/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον τίτλο του έργου-προμήθειας «Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων» και ορισμός υπευθύνου Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 7Καθορισμός αρδευτικής περιόδου, αριθμού υδρονομέων και τομέων δράσης αυτών στο Δήμο Κατερίνης για το έτος 2020 Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 8Παράταση προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη Διαγραμμάτων και Πινάκων Αναλογισμού για την διάνοιξη της οδού μεταξύ των Ο.Τ. 19α και Ο.Τ. 19β στην πολεοδομική ενότητα Αναθεώρηση Σβορώνου της Δ.Κ. Σβορώνου του Δήμου Κατερίνης» Εισηγητής: Διεύθυνση Υπηρεσία Δόμησης
 9Παράταση προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: «Εφαρμογή του ορίου απαλλοτρίωσης της Παλαιάς Εθνικής οδού Τεμπών-Κατερίνης, Τμήμα Λεπτοκαρυάς-Κατερίνης, επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων των πράξεων εφαρμογής που διέρχονται κατά μήκος του υπόψη ορίου απαλλοτρίωσης». Εισηγητής: Διεύθυνση Υπηρεσία Δόμησης
 10Παράταση προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: «Αναθεώρηση των χρήσεων γης στο εγκεκριμένο σχέδιο του Δήμου Κατερίνης και εναρμόνιση με το ισχύον Γ.Π.Σ. Κατερίνης» Εισηγητής: Διεύθυνση Υπηρεσία Δόμησης
 11Ορισμός του προσώπου για καταβολή αποζημιώσεων προς τρίτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.17 Ν.2508/97 και την αριθμ.32609/7259/98 απόφαση (ΦΕΚ 1979/Β/23-12-98) , ύστερα από την αριθ.1/2000 πράξη εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου της επέκτασης  Ευαγγελικών – Ν. Ζωής σε συνδυασμό με τις  μετέπειτα κυρωθείσες (74η), (116ηΔ) & (389ηΔ) διορθωτικές πράξεις στα Ο.Τ.156Α, Ο.Τ.115Α & Ο.Τ.130Α αντίστοιχα (κ.κ.  043012) Εισηγητής: Διεύθυνση Υπηρεσία Δόμησης
 12Έγκριση προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Κατερίνης για το έτος 2020 Εισηγητής: Πρόεδρος  Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Κατερίνης
 13Τροποποίηση της 131/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7ΝΙ4ΩΕΤ-ΜΚ2) με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. 562/2017 απόφασης Δ.Σ. που αφορά το έργο BIOWASTE (Biowastes Management in Touristic Areas”/”Αξιοποίηση Συστημάτων Πληρώνω ότι Πετώ και Αυτόνομοι Κομποστοποιητές στη Διαχείριση Βιοαποβλήτων Τουριστικών Περιοχών” με ακρωνύμιο BIOWASTE), στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Interreg IV Balkan Mediterranean 2014 – 2020 και συγκεκριμένα στο πλαίσιο του Άξονα 2, Specific Objective 2.2. Sustainable Territories», ως προς την Υπεύθυνη Επικοινωνίας του έργου Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού
 14Τροποποίηση απόφασης 642/2016 ΔΣ περί Συγκρότησης «Δομής συναίνεσης» στο πλαίσιο της πρόσκλησης του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014 – 2020, µε τίτλο «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πλην Θεσσαλονίκης», κατά νόμο Επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, με βάση το άρθρο 70 του Ν. 3852/2010. Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού
 15Λήψη απόφασης για «Αύξηση ωρών εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.1 του Ν.4368/2016». Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού
 16Παραχωρήσεις τάφων στο Β΄ Κοιμητήριο Κατερίνης για 40 χρόνια Εισηγητής: Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας
 17Συγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης των ακτών του Δήμου Κατερίνης (Kορινού, Καλλιθέας, Παραλίας, Περίστασης,  Ολυμπιακής Ακτής).   Εισηγητής: Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας
 18Παράταση του χρόνου παράδοσης  (5η παράταση της Ομάδας 1 και 2η Παράταση της Ομάδας 3 ) για τις προμήθειες των ομάδων 1 και 3 της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια για την υλοποίηση των Παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας ΠΕ3: Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Πληρώνω Ότι Πετώ / Pay As You Throw & ΠΕ4: Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία αυτόνομων μηχανικών κομποστοποιητών / Autonomous Composting Units, σε ό,τι αφορά τις Κατηγορίες Δαπάνης “Equipment” (Προμήθειες) & “Infrastructure & Works” (Υποδομή & Εργασίες), του Δήμου Κατερίνης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «BIOWASTE» » σύμφωνα με τα εγκεκριμένα της υπηρεσίας, προϋπολογισμού 197.616,1 + 47.427,9  ΦΠΑ = 245.044,0 ευρώ Εισηγητής: Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας
 19Κατανομή ποσού 295.070,00 ευρώ στις «Σχολικές Επιτροπές» του Δήμου, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2020 (Α΄ κατανομή) και την κάλυψη της δαπάνης των Σχολικών Τροχονόμων από 1 Απριλίου 2020 ως 15 Ιουνίου 2020 Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
 20Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων σε φορείς και συλλόγους Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεοφάνης Τερζόπουλος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
  3. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  4. Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων

     (για αποστολή στα ΜΜΕ)        

Back to top