Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΤΙΣ 27.1.2021

 

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη (ο τρόπος ψήφισης μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο προς τον Πρόεδρο, όπως e-mail, sms, κλήση ή βιντεοκλήση κ.α.)στις 27 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 429/12.3.2020 (ΦΕΚ 850 Β) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/2020 (ΦΕΚ 1704 Β) όμοια και την αριθμ. 163/29.5.2020εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, και την αριθμ. πρωτ: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο 426 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

A/AΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Έγκριση της  έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 2020 Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 2Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 για το έτος 2021. Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 3Απευθείας εκμίσθωση κτίσματος – αναψυκτηρίου με αύλειο χώρο συνολικού εμβαδού 200 τ.μ. πλησίον γηπέδων αντισφαίρισης – καλαθοσφαίρισης – πετοσφαίρισης, άνωθεν του τεχνικού υπογειοποίησης της Εθνικής οδού (τμήμα ΠΑΘΕ Μαλιακός – Κλειδί) στο Δήμο Κατερίνης. Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 4Ανανέωση άδειας λειτουργίας συγκροτήματος πέντε κολυμβητικών δεξαμενών δημόσιας χρήσης. Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 5Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2021  απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Εξοχής του Δήμου Κατερίνης με  θέμα: «Έγκριση ξύλευσης της συστάδας 5β του Συνιδιόκτητου Δάσους «ΤΟΞΟΥ-ΕΞΟΧΗΣ» για παραγωγή καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Κοινότητας Εξοχής – οικισμού Τόξου για τη χειμερινή περίοδο 2021-2022. Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 6Λήψη απόφασης α) αποδοχής της χρηματοδότησης της Πράξης, β) αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, γ) ορισμού Διαχειριστή του έργου (υπολόγου), δ) ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού, και ε) καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με ίδια μέσα, και στ) την πρόσληψη τριών στελεχών, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο διαχείρισης του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την εγκεκριμένη πράξη «Ανάπτυξη πρωτοβάθμιας υγείας με ενίσχυση των τοπικών σταθμών φροντίδας και περίθαλψης στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Κατερίνης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074657 & κωδικό ενάριθμου ΣΑ ΠΔΕ 2021ΕΠ00810005. Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού
 7Έγκριση προμήθειας 109 καρτών SIM με δυνατότητα μετάδοσης δεδομένων μέσω τεχνολογίας GPRS για το σύστημα διαχείρισης του στόλου δημοτικών οχημάτων. Εισηγητής: Αυτοτελές τμήμα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
 8Έγκριση φακέλου μελέτης: «Βιοκλιματικές αναπλάσεις στο δίκτυο κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και διαδρομών πεζών και ποδηλάτων». Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την κωδική ονομασία “ΒΟΡΕΑΣ” του Δήμου Κατερίνης. Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 10Χορήγηση 3ης Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»» αρ. μελ.: 143/2018. Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 11Τροποποίηση της αριθμ. 355/2019 απόφαση Δ.Σ. ως προς την αντικατάσταση της γραμματέας του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κατερίνης. Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 12Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού  πίνακα της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και του 1ου Π.Τ.Κ.Μ.Ν.Ε του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ» με αριθ. μελ.: 99/2019. Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
13 Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού  πίνακα του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΦΙΝΑΣ με αριθ. μελ.: 100/2019. Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 14Έγκριση του 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου :  «Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών στο αγρόκτημα της Κοινότητας Κορινού » Αριθ. Μελ.: 102/2020.                Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών        
 15Έγκριση του 1ου Τακτοποιητικού  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου : «Αποκατάσταση –σταθεροποίηση τμήματος οδού στην Κοινότητα Μοσχοποτάμου» Αριθ. Μελ.: 105/2020.                Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
 16Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων. Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 17Χορήγηση παράτασης προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη Διαγραμμάτων και Πινάκων Αναλογισμού για την διάνοιξη της οδού μεταξύ των Ο.Τ. 19α και Ο.Τ. 19β στην πολεοδομική ενότητα Αναθεώρηση Σβορώνου της Δ.Κ. Σβορώνου του Δήμου Κατερίνης». Εισήγηση: Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης
 18Χορήγηση παράτασης προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: «Εφαρμογή του ορίου απαλλοτρίωσης της Παλαιάς Εθνικής οδού Τεμπών-Κατερίνης, Τμήμα Λεπτοκαρυάς-Κατερίνης, επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων των πράξεων εφαρμογής που διέρχονται κατά μήκος του υπόψη ορίου απαλλοτρίωσης». Εισήγηση: Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης
 19Χορήγηση παράτασης προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: «Πράξη Τακτοποίησης και Αναλογισμού στις Πολεοδομικές Ενότητες Κέντρου Αναθεώρηση – Ευαγγελικών αναθεώρηση για τη διάνοιξη των οδών α΄ παρόδου Παρθενίου Βαρδάκα, Καποδιστρίου, Κολινδρού και Αχελώου και των παρόδων της, μεταξύ των Ο.Τ. 238, 239, 79, 100, 105, Κ.Χ.8, 74Α, 75Α, 234Α, 234Β, 234Γ, 227, 233, 232Α, Κ.Χ. 232Β, Κ.Χ. 232Γ, 870 και 871».               Εισήγηση: Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης
 20Χορήγηση παράτασης προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη Τροποποιήσεων Σχεδίου, Πράξεων Τακτοποίησης και Αναλογισμού και Διορθωτικών Πράξεων Εφαρμογής, προκειμένου να διανοιχθούν διάφορες οδοί». Εισήγηση: Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης
 21Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο της Κατερίνης. Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
 22Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Κατερίνης για τη συγκρότηση επιτροπών από το  Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης για το  έτος 2021. Εισηγητής: Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας
 23Έγκριση τροποποίησης του Καταστατικού και εναρμόνιση του σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4674/2020 για την μετατροπή της εταιρείας υπό την επωνυμία Πιερική Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Ο.Τ.Α.  – Συμμετοχή στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου – Εξαγορά μετοχών. Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεοφάνης Τερζόπουλος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
  3. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  4. Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων

     (για αποστολή στα ΜΜΕ)        

Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο