Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 8.7.2020 (διά ζώσης κεκλεισμένων των θυρών)

Καλείσθε, να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), διά ζώσης κεκλεισμένων των θυρών στις 8 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 A)  «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», που  κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του ν.4682/20 (ΦΕΚ 76 Α) και τις αριθμ.πρωτ. 18318/13.03.2020, 20930/31.03.2020 και 163/29.5.2020) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

A/AΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1Ψήφιση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (9η). Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 2Εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου στο πάρκο Κατερίνης για τη διενέργεια γαστρονομικής εκδήλωσης με τίτλο “Katerini Street Food Festival”. Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 3Απευθείας εκμίσθωση δημοτικής έκτασης  5.250,00 τ.μ. με κτιριακές εγκαταστάσεις (πρώην κατάστημα ΦΑΡΟΣ) στην παραλιακή οδό Παραλίας – Ολυμπιακής Ακτής στο αγρόκτημα Κατερίνης Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 4Έγκριση για την εκμίσθωση έκτασης εμβαδού 436,75 τ.μ. με κτηριακές εγκαταστάσεις (πρώην κατάστημα ΑΜΜΟΣ), τμήμα του αριθ. 1273 Αγροκτήματος Περίστασης στην Κοινότητα Περίστασης Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 5Έγκριση δημοπράτησης για την εκμίσθωση έκτασης εμβαδού 923,36 τ.μ., η οποία περιβάλλει ήδη μισθωμένη δημοτική έκταση 160,49 τ.μ., στο ΟΤ 16Α στην Κοινότητα Παραλίας στην παραλιακή οδό Παραλίας – Κορινού Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 6Παράταση του χρόνου παράδοσης για την προμήθεια: «Προμήθεια ενός καινούργιου καλαθοφόρου οχήματος – ύψους εργασίας 21m ¨Πρόγραμμα Φιλόδημος¨ προϋπολογισμού 107.000,00 + 25.680,00  ΦΠΑ = 132.680,00 ευρώ.» Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 7Αύξηση ωρών εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. μερικής απασχόλησης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 8 παρ. 1 του ν. 4368/2016 Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού
 8Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ.) για απασχόληση στο Δήμο Κατερίνης κατά το σχολικό έτος 2020-21). Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού
9 Αίτημα παραχώρηση χρήσης του ακινήτου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών 7ης Μεραρχίας και Νοσοκομείου (Παλαιό Δασαρχείο) στο Δήμο Κατερίνης Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού
 10Χορήγηση παράτασης προθεσμίας της μελέτης με τίτλο : “Σύνταξη Διαγραμμάτων και Πινάκων Αναλογισμού για την διάνοιξη της οδού μεταξύ των Ο.Τ. 19α και Ο.Τ. 19β στην πολεοδομική ενότητα Αναθεώρηση Σβορώνου της Κ. Σβορώνου του Δήμου Κατερίνης. Εισηγητής: Διεύθυνση Υπηρεσία Δόμησης
11 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας της μελέτης με τίτλο “Εφαρμογή του ορίου απαλλοτρίωσης της Παλαιάς Εθνικής οδού Τεμπών-Κατερίνης, Τμήμα Λεπτοκαρυάς-Κατερίνης, επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων των πράξεων εφαρμογής που διέρχονται κατά μήκος του υπόψη ορίου απαλλοτρίωσης. Εισηγητής: Διεύθυνση Υπηρεσία Δόμησης
 12Χορήγηση παράτασης προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: «Καθορισμός Ορίου Οικισμού Φτέρης» Εισηγητής: Διεύθυνση Υπηρεσία Δόμησης
 13Ορισμός προσώπου για καταβολή αποζημιώσεων προς τρίτους σύμφωνα με τις διατάξεις του αριθμ.17 Ν.2508/97 και την αριθμ.32609/7259/98 απόφαση (ΦΕΚ 1979/Β/23-12-98), ύστερα από την αριθ.1/2003 πράξη εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου της επέκτασης Εθνικού Σταδίου σε συνδυασμό με τις μετέπειτα κυρωθείσες (12ηΔ), (315ηΔ) & (333ηΔ) διορθωτικές πράξεις στα Ο.Τ. 538, Ο.Τ. 540, Ο.Τ. 570 (κ.κ.022529) και Ο.Τ. 537 (κ.κ. 022565) αντίστοιχα». Εισηγητής: Διεύθυνση Υπηρεσία Δόμησης
 14Λήψη απόφασης για εξέταση ενστάσεων, εμμονή στην 96/2020 απόφαση Δ.Σ. που αφορά στην Αναθεώρηση των χρήσεων γης στο εγκεκριμένο σχέδιο του Δήμου Κατερίνης και εναρμόνιση με το ισχύον ΓΠΣ Κατερίνης Εισηγητής: Διεύθυνση Υπηρεσία Δόμησης
 15Τροποποίηση και επαναδιατύπωση της αριθ. 182/2019 Κανονιστικής απόφασης Δ.Σ. περί οργάνωσης και λειτουργίας της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης, στον οικισμό Ανδρομάχης, Δ.Κ. Κατερίνης, Δήμου Κατερίνης Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 16Έγκριση της απευθείας και χωρίς δημοπρασία ανάθεσης των συγκομιστικών εργασιών (υλοτομία, μεταφορά, μετατόπιση, διάθεση των προϊόντων) των δασικών τμημάτων έτους 2020 του Δημοτικού δάσους της Κοινότητας Μηλιάς, της Δημοτικής Ενότητας Πέτρας του Δήμου Κατερίνης Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 17Αλλαγή θέσης άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου της μικροπωλητή Κυτίδου Ροδής και ακύρωση της υπάρχουσας θέσης δραστηριοποίησης (Αγ. Νικολάου με Νίκης) Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 18Ορισμός μελών στην πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 19Έγκριση της 94/2020 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΚ (ΑΔΑ:6ΙΨΥΟΕΤΡ-ΔΟΧ) με θέμα «Συγκρότηση 3/μελούς επιτροπής με αρμοδιότητα την αποστολή απαιτήσεων από το Δήμο Κατερίνης Λήψη (άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 1069/80 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4483/17)» Εισηγητής: ΔΕΥΑ Κατερίνης
 20Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου και μελών Δ.Σ. για το έτος 2020 Εισηγητής: ΔΗΚΕΔΗΚ
 21Αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης Εισηγητής: ΔΩΚ
22Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κατερίνης στην τριμελή Διοικούσα Επιτροπή Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το. Π.Φ.Υ.) Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεοφάνης Τερζόπουλος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
  3. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  4. Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων

     (για αποστολή στα ΜΜΕ)

Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο