Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 22.6.2020 (Διά ζώσης κεκλεισμένων των θυρών)

 

Καλείσθε, να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), διά ζώσης κεκλεισμένων των θυρών στις 22 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 A)  «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», που  κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του ν.4682/20 (ΦΕΚ 76 Α) και τις αριθμ.πρωτ. 18318/13.03.2020, 20930/31.03.2020 και 163/29.5.2020) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

A/AΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (8η) Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 2Απευθείας εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων με χρήση χώρου στάθμευσης στην Κοινότητα Παραλίας Δήμου Κατερίνης στη δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτικά Πάρκινγκ Δήμου Κατερίνης Κοινή Α.Ε. ΟΤΑ» Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 3Λήψη απόφασης για: α) Την υποβολή πρότασης  με τίτλο «Ανάπλαση Λεωφόρου Στρατού στην Κοινότητα Παραλίας της Δημοτικής Ενότητας Παραλίας του Δήμου Κατερίνης» για ένταξη στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 β) Τον ορισμό Ομάδας  έργου , υπευθύνου έργου και υπαλλήλου για την εκπόνηση και υποβολή του τεχνικού δελτίου του έργου γ) Τον ορισμό του Δήμου Κατερίνης ως φορέα λειτουργίας και συντήρησης  καθώς και την ανάληψη λειτουργίας και συντήρησης του έργου δ) Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει σήμερα εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου, τη λήψη απόφασης / δέσμευσης για την ένταξη της προτεινόμενης πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, όταν αυτό εκπονηθεί Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 4Τροποποίηση της αριθμ. 144/10-06-2020 (ΑΔΑ:ΨΝ7ΟΩΕΤ-ΞΗΞ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί πρόσληψής προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών (πυρασφάλεια) της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κατερίνης Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 5Χορήγηση 2ης παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ» συμβατικού τιμήματος 46.202,40 ευρώ με ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ά.206 του Ν.4412/2016 Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 6Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας Βατάν, αρ. μελ. 40/2009» και καθορισμός της αποζημίωσης του Αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 7Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας Βατάν», αρ. μελ. 40/2009, προϋπολογισμού 478.280,40 € (με Φ.Π.Α) Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 8Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή-Συντήρηση Κτιριακών Εγκαταστάσεων Μουσικού Σχολείου Κατερίνης» αρ. μελ.: 98/2017 Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 9Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων Χώρων Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης» αρ. μελ.: 01/2014 Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 10Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατεπείγουσες Εργασίες στα Σχολεία Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης για την Αποκατάσταση Βλαβών λόγω των Έντονων Καιρικών Φαινομένων της 15ης -18ης Νοεμβρίου 2017 (Απόφ. Περιφερειάρχη Κ. Μακεδονίας ΑΔΑ: ΩΧΚ57ΛΛ-Ξ42)» αρ. μελ.: 103/2018 Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 11Λήψη απόφασης αντικατάστασης Υπευθύνου της Ομάδας Έργου με τροποποίηση της απόφασης 244/2018 ΔΣ Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού
 12Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ.) για απασχόληση στο Δήμο Κατερίνης κατά το σχολικό έτος 2020-2021 Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού
 13Λήψη Απόφασης για τη χωροθέτηση πράσινο σημείο  σε επιμέρους τμήμα του υπ. αριθμ 739 κληροτεμάχιο στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Κατερίνης Εισηγητής: Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας
 14Λήψη Απόφασης για τη πιλοτική χωροθέτηση 12 Γωνιών Ανακύκλωσης  εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου των Πολεοδομικών Ενοτήτων  του Δήμου Κατερίνης Εισηγητής: Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας
 15Λήψη απόφασης για εμμονή στην 113/2020 απόφαση Δ.Σ. που αφορά σε  τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. Γ673 της πολεοδομικής ενότητας Καπνικού Σταθμού  Εισηγητής: Διεύθυνση Υπηρεσία Δόμησης
16 Ορισμός των προσώπων για καταβολή αποζημιώσεων προς τρίτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.17 Ν.2508/97 και την αριθμ.32609/7259/98 απόφαση (ΦΕΚ 1979/Β/23-12-98) , ύστερα από την αριθ.1/2003 πράξη εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου της επέκτασης Εθνικού Σταδίου σε συνδυασμό με τη μετέπειτα κυρωθείσα 329Ηδ διορθωτική  πράξη  στο Ο.Τ.602 (κ.κ. 050110 Εισηγητής: Διεύθυνση Υπηρεσία Δόμησης
 17Λήψη απόφασης για παραχώρηση τάφου στο Β΄ Κοιμητήριο για 40 χρόνια, ύστερα από αίτηση του Δεβελέγκα Αστέριου του Κωνσταντίνου Εισηγητής: Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεοφάνης Τερζόπουλος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
  3. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  4. Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων

     (για αποστολή στα ΜΜΕ)        

Back to top