Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΤΙΣ 10.6.2020

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη στις 10 Ιουνίου 2020, στο Δημαρχείο Κατερίνης ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12.00, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. αριθ. 429/12.3.2020 (ΦΕΚ 850 Β) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/2020 (ΦΕΚ 1704 Β) όμοια και την αριθμ. 163/29.5.2020εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

A/AΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1.Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (7η) Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 2.Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη ποσού ύψους 597.069,46 για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 3.Έγκριση εξουσιοδότησης του Αν. Προϊσταμένου Ταμειακής Υπηρεσίας για την κατάθεση αιτήματος έκδοσης κωδικών και την υπογραφή σύμβασης χορήγησης πρόσβασης στο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών με την τράπεζα Eurobank καθώς και τον ορισμό υπαλλήλων χρήσης των υπηρεσιών e – banking της Τράπεζας Εurobank για την διενέργεια των συναλλαγών του Δήμου. Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
4.Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθμ. 61/2020 απόφασης Δ.Σ. «έγκριση μεταβίβασης των τηλεφωνικών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας του Δημάρχου, του Προέδρου Δ.Σ., των Αντιδημάρχων και του Γεν. Γραμματέα του Δήμου Κατερίνης Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 5.Τροποποίηση της 128/2020 απόφασης Δ.Σ. με θέμα έγκριση του αιτήματος της ΔΕΥΑΚ για ρύθμιση οφειλών προς τον Δήμο Κατερίνης Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 6.Καθορισμός των όρων ρύθμισης των οφειλών της ΔΕΥΑΚ προς τον Δήμο Κατερίνης Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 7.Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρου εντός του Συνεδριακού Πνευματικού Κέντρου στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του Υπουργείου Οικονομικών με σκοπό τη λειτουργία Γραφείου Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΓΕΥΔ). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 8.Έγκριση δημοπράτησης για την εκμίσθωση ισόγειου καταστήματος μαζικής εστίασης – αναψυχής εμβαδού 284,10 τ.μ. με αύλειο χώρο εμβαδού 695,67 τ.μ., εντός  του Συνεδριακού Πνευματικού Κέντρου Δήμου Κατερίνης (συγκρότημα ΕΚΑΒΗ) στο Δημοτικό Πάρκο Κατερίνης στην Ενότητα Βατάν (αναθ.), ΟΤ 347, στο Δήμο Κατερίνης Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 9.Έγκριση δημοπράτησης για την εκμίσθωση κτισμάτων – αναψυκτηρίων με αύλειο χώρο άνωθεν του τεχνικού υπογειοποίησης της Εθνικής οδού (τμήμα ΠΑΘΕ Μαλιακός – Κλειδί) στο Δήμο Κατερίνης, ως εξής: α) έκταση με κτίσμα και αύλειο χώρο συνολικού εμβαδού 200 τ.μ. πλησίον γηπέδων αντισφαίρισης – καλαθοσφαίρισης – πετοσφαίρισης και β) έκταση με κτίσμα και αύλειο χώρο συνολικού εμβαδού 200 τ.μ. πλησίον παιδικής χαράς. Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
10. Έγκριση εκμίσθωσης τμημάτων αιγιαλού – παραλίας με δημοπρασία σύμφωνα με τη διαδικασίτης αριθ. ΚΥΑ 47458ΕΞ2020/15-5-2020  (ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020)  των Υπουργών  Εσωτερικών – Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας έως 31-12-2020 Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 11.Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρου εντός του κοινοτικού καταστήματος Περίστασης στους συλλόγους «Ανατολικοθρακών Περίστασης και Ν. Πιερίας» και «Εύξεινος Λέσχη Περιστάσεως»   Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 12.Αντικατάσταση μέλους της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 λόγω παραίτησης και ορισμός  νέου γραμματέα Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας
 13.Απαλλαγή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε κτίσματα εκτός σχεδίου πόλεως στα οποία δεν παρέχονται υπηρεσίες. Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 14.Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης, συνολικά τριάντα έξι (36) ατόμων, για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2020 Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 15.Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από καιρικά φαινόμενα σε δημοτικές οδούς της ΤΚ Τριλόφου Δ.Ε. Ελαφίνας» Α.Μ.136/2019  Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 16.Χορήγηση 1ης Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»» αρ. μελ.: 143/2018. Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 17.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΑΣ» αρ. μελ.: 101/2019. Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 18.Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου: «Ανέγερση θεάτρου και χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο Δήμο Κατερίνης» (αρ. μελ.: 77/2010). Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 19.Ορισμός υπευθύνου υλοποίησης της πράξης του έργου «Προσωρινή Μετεγκατάσταση Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων στη θέση “Πέλεκα” του Δήμου Κατερίνης». Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 20.Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή τάφρου προστασίας από φερτά και όμβρια στο αντλιοστάσιο φράγματος Τριλόφου στο ρέμα  “Σμίξη”» Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
21.Έγκριση του σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία “ΙΟΛΑΟΣ” του Δήμου Κατερίνης Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
22. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: «Καθορισμός Ορίου Οικισμού Φτέρης» Εισηγητής: Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης
 23.Παράταση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας της Ομάδας 3: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεδομένων» εκτιμώμενης αξίας 12.983,20 € χωρίς Φ.Π.Α της προμήθειας.: «Προμήθεια για την υλοποίηση των Παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας ΠΕ3: Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Πληρώνω Ότι Πετώ / Pay As You Throw & ΠΕ4: Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία αυτόνομων μηχανικών κομποστοποιητών / Autonomous Composting Units, σε ό,τι αφορά τις Κατηγορίες Δαπάνης “Equipment” (Προμήθειες) & “Infrastructure & Works” (Υποδομή & Εργασίες), του Δήμου Κατερίνης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «BIOWASTE» » σύμφωνα με τα εγκεκριμένα της υπηρεσίας, προϋπολογισμού 197.616,1 + 47.427,9  ΦΠΑ = 245.044,0 ευρώ Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας
 24.Χορήγηση παράτασης του χρόνου παράδοσης στα πλαίσια της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός μεταχειρισμένου διπλοκάμπινου ημιφορτηγού οχήματος» αξίας (συμβατικής) 18.450,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας
 25.Αντικατάσταση μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Κατερίνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) λόγω παραίτησης Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας
 26.Λήψη απόφασης για τη σύναψη ή μη προγραμματικής σύμβασης του Λιμενικού Ταμείου Πιερίας με τον Δήμο Κατερίνης Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεοφάνης Τερζόπουλος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
  3. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  4. Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων

     (για αποστολή στα ΜΜΕ)        

Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο