Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13.6.2023

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης την 13η Ιουνίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων
 2.Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση της υπηρεσίας με τίτλο «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024″
 3.Αποδοχή ποσού ύψους 17.574,13€ από το πρόγραμμα επιχορήγη­σης επιχειρήσεων , φορέων και οργανισμών του Δημοσίου Τομέα και επιχειρήσεων Δήμων και Περιφερειών, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών
 4.Κατακύρωση για τα ΤΜΗΜΑΤΑ 1+3 του αριθ. 191639 ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την υπηρεσία [Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης (ΤΜΗΜΑΤΑ 1+2+3)] με συνολική εκτιμώμενη αξία 61.000€ εκτός ΦΠΑ και ΔΠΚ/21/2023 μελέτη και εφαρμογή της παρέκκλισης της παρ.10 του ά.6 του ν.4412/2016 για το ΤΜΗΜΑ 2 (άγονο, λόγω μη υποβολής προσφοράς)
 5.Κατακύρωση του αριθ. 186598 ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για [Προμήθεια και εγκατάσταση Έξυπνης υπόγειας γωνίας ανακύκλωσης: (σύστημα) τεσσάρων (4) ρευμάτων που περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) υπόγειων κάδων ανακύκλωσης μετάλλου + χαρτιού + γυαλιού + πλαστικού χωρητικότητας 3m3 ο κάθε κάδος] – (8 γωνίες) συνολικής αξίας 448.000€ εκτός ΦΠΑ.
 6.Τροποποίηση της Αριθ. 256/2023 (ΑΔΑ:6Υ2ΡΩΕΤ-ΥΣ5) Απόφασης ης Ο.Ε. με θέμα: Επικύρωση των αποτελεσμάτων όλων των σταδίων της διαδικασίας  του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό διαγωνισμού στο σύστημα 183076 για επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση Μηχανημάτων για την αποκατάσταση -συντήρηση και εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών υποδομών της Δ.Ε. Κατερίνης» εκτιμώμενης αξίας 362.872,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%  (Α.Μ. 117/2022) και κατακύρωση του διαγωνισμού
 7.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης (αποδεικτικών μέσων), προς τον προσωρινό ανάδοχο CONGENIUS CONSULTING & SYSTEMS ΙΚΕ για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό στο Σύστημα 191516 για την υπηρεσία με τίτλο  της υπηρεσίας με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 60.000,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ ευρώ εκτός Φ.Π.Α.
 8.Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ»  ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ.  44/2023  
 9.Έγκριση μελέτης έργου με τίτλο : “Στατική  αποκατάσταση και ανακατασκευή στεγών συγκροτήματος       2ου -5ου Γενικού Λυκείου Κατερίνης »  AM : 45/2023 
 10.Έγκριση πρακτικού για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης για την αρ.πρωτ. οικ. 7960/14.03.2023 διακήρυξη του διαγωνισμού για την «Συμβουλευτική και Διαχειριστική υποστήριξη του επικεφαλής εταίρου Δήμου Κατερίνης της Κ.Σ. Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ, στα πλαίσια της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018 – 2019» Κ.Σ. Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029657 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ ΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) 2014 – 2020 και κατακύρωση του διαγωνισμού
 11.Εξειδίκευση πιστώσεων για διάφορες ανάγκες του Δήμου
 12.Έγκριση μετακίνησης οχήματος
 13.Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του Δήμου
 14.Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για διάφορες ανάγκες του Δήμου
 15.Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

      O Πρόεδρος

Γεώργιος Κυριακίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Γεώργιος Νταντάμης1.Αθανάσιος Αναγνώστου
2.Μαρία Τερζίδου2.Δημήτριος Μορφακίδης
3.Νικόλαος Κατανάς3.Αθανάσιος Μπαρμπαγεωργόπουλος
4.Ιωάννης Συμεωνίδης4.Κωνσταντίνος Φιλοκώστας
5.Γεώργιος Τσιαλός5.Θωμάς Αναστασιάδης
6.Νικόλαος Παπαζιώγας6.Αθανάσιος Λιακόπουλος
7.Μιχαήλ Γεωργιάδης  
8.Νικόλαος Μακρίδης  

Β. Επικεφαλής Παρατάξεων Μειοψηφίας

           (που δεν εκπροσωπούνται στην Οικονομική Επιτροπή)

  1. Νικόλαος Τσουπέης
  2. Δημήτριος Κεραηλίδης

Γ. Προέδροι Κοινοτήτων

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γενικό Γραμματέα
  3. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  4. Πρόεδρο ΔΣ
Back to top