Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25.4.2023

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης την 25η Απριλίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων-εξόδων Α΄ τριμήνου 2023 για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού
 2Σύσταση πάγιας προκαταβολής και ορισμός των Προέδρων των  Κοινοτήτων ως υπολόγων διαχείρισης ποσού πάγιας προκαταβολής έτους 2023
 3Αποδοχή ποσού 63.237,46 ευρώ του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», για την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και τον εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς
 4Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024», επιλογή του τρόπου ανάθεσης, καταρτισμός των όρων και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης
 5Έγκριση του Απολογιστικού Πίνακα Ωρών Εργασίας για την υλοποίηση των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών, στο παραλιακό μέτωπο Κορινού – Παραλίας – Ολυμπιακής Ακτής, που προέκυψαν μετά την εκδήλωση έκτακτων καιρικών φαινομένων και έγκριση της Διάθεσης Πίστωσης και άμεσης ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ
 6Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για σύναψη σύμβασης της υπηρεσίας [Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης (ΤΜΗΜΑΤΑ Α+Β+Γ)] με συνολική εκτιμώμενη αξία 61.000€ εκτός ΦΠΑ & έγκριση της σχετικής διακήρυξης και της μελέτης
 7Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για τον ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ της υπηρεσίας με τίτλο [Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης (ΤΜΗΜΑΤΑ Α+Β+Γ)] και συνολική εκτιμώμενη αξία 61.000€ εκτός ΦΠΑ
 8Αποδοχή δωρεάς (μεταβίβασης κατά πλήρη κυριότητα) 86 Εξωτερικών Κάδων Συλλογής Βιοαποβλήτων 660 lt από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας
 9Αποδοχή δωρεάς (μεταβίβασης κατά πλήρη κυριότητα) ενός απορριμματοφόρου οχήματος 14κμ από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας
 10Έγκριση, διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός των όρων της διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή – βελτίωση της οδού Μ. Μηλιάς – Καρυών της Δ.Ε Πέτρας του Δήμου Κατερίνης» εκτιμώμενης αξίας 806.451,61 ευρώ πλέον ΦΠΑ  24%  (Α.Μ. 79/2022)
 11α) Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ (κάτω των ορίων), για την εκτέλεση της υπηρεσίας  με τίτλο: «Εκπόνηση σχεδίου αστικής προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) Δήμου Κατερίνης» εκτιμώμενης αξίας 60.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% Α.Μ. 20/2023, β) Έγκριση των τευχών δημοπράτησης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης & καθορισμός των όρων της διακήρυξης
 12Ανάκληση της 43/2023 (ΑΔΑ: 6ΒΚΨΩΕΤ-ΜΙΧ) απόφασης Ο.Ε. με θέμα “Έγκριση του αποτελέσματος της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στο πλαίσιο του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό στο Υποσύστημα 194336 για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ-ΒΑΤΑΝ-ΚΑΠΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ-ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ)» εκτιμώμενης αξίας 2.504.032,26 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 105/2022)” και λήψη νέας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθ. 583/2023 απόφαση του 3ου Κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ)
 13Εξειδίκευση πιστώσεων για διάφορες ανάγκες του Δήμου
 14Έγκριση μετακίνησης οχήματος
 15Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του Δήμου
 16Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για διάφορες ανάγκες του Δήμου
 17Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

                                                                           O Πρόεδρος

Γεώργιος Κυριακίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Γεώργιος Νταντάμης1.Αθανάσιος Αναγνώστου
2.Μαρία Τερζίδου2.Δημήτριος Μορφακίδης
3.Νικόλαος Κατανάς3.Αθανάσιος Μπαρμπαγεωργόπουλος
4.Ιωάννης Συμεωνίδης4.Κωνσταντίνος Φιλοκώστας
5.Γεώργιος Τσιαλός5.Θωμάς Αναστασιάδης
6.Νικόλαος Παπαζιώγας6.Αθανάσιος Λιακόπουλος
7.Μιχαήλ Γεωργιάδης  
8.Νικόλαος Μακρίδης  

Β. Επικεφαλής Παρατάξεων Μειοψηφίας

           (που δεν εκπροσωπούνται στην Οικονομική Επιτροπή)

  1. Νικόλαος Τσουπέης
  2. Ευγένιος Παπαδόπουλος

Γ. Προέδροι Κοινοτήτων

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γενικό Γραμματέα
  3. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  4. Πρόεδρο ΔΣ
Back to top