Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 10.1.2023

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης την 10η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1.Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την [Προμήθεια απορριμματοφόρου και προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων υπόγειας αποθήκευσης για τη δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης του Δήμου Κατερίνης] (τμήματα 1+2+3) αξίας 934.000€ εκτός ΦΠΑ, έγκριση της σχετικής διακήρυξης και της ΔΠΚ/49/2022 μελέτης
 2.Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την [Προμήθεια απορριμματοφόρου και προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων υπόγειας αποθήκευσης για τη δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης του Δήμου Κατερίνης] (τμήματα 1+2+3) αξίας 934.000€ εκτός ΦΠΑ, με ΔΠΚ/49/2022 μελέτη
 3.Παράταση και τροποποίηση σύμβασης μίσθωσης καταστήματος επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 47 (κάτω από τα διδακτήρια του 4ου δημοτικού Σχολείου Κατερίνης), κατόπιν αίτησης της μισθώτριας Καρυπίδου Ευθυμίας
 4.Κατακύρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό στο Υποσύστημα 192438 για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση Οδικών Υποδομών Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Κατερίνης (Αντικατάσταση Υφιστάμενων και Κατασκευή Νέων Μικρών Τεχνικών)»  εκτιμώμενης αξίας  200.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ  24%  (Α.Μ. 130/2020)
 5.Συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπής) για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση προσθήκης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο σχολικό συγκρότημα 10ο Δημοτικό και 3ο Γυμνάσιο – Λύκειο και διαμόρφωση πρόσβασης» εκτιμώμενης αξίας  221.774,19 ευρώ πλέον ΦΠΑ  24%  (Α.Μ. 85/2022).
 6.Έγκριση, διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός των όρων της διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» εκτιμώμενης αξίας  806.451,61 ευρώ πλέον ΦΠΑ  24%  (Α.Μ. 95/2022).
 7.Συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπής) για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ-ΒΑΤΑΝ – ΚΑΠΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ-ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ)» εκτιμώμενης αξίας  2.504.032,26 ευρώ πλέον ΦΠΑ  24%  (Α.Μ. 105/2022).
 8.Συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπής) για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις υφισταμένου οδικού δικτύου Δήμου Κατερίνης» εκτιμώμενης αξίας  1.733.870,97 ευρώ πλέον ΦΠΑ  24%  (Α.Μ. 115/2022).
 9.Συγκρότηση επιτροπής για τις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων του Δήμου Κατερίνης εκτιμώμενης αξίας έως 60.000,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένων έργων  και τυχόν συμβάσεων με διαπραγμάτευση  χωρίς δημοσίευση  προκήρυξης ή διαγωνισμό του ά 32 του ν. 4412/16)
 10.Έγκριση της αριθμ. 1/2023 μελέτης με τίτλο: «Υπηρεσίες στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δημοτικών Ενοτήτων Παραλίας, Κορινού» Δήμου Κατερίνης
 11.Λήψη απόφασης περί συμμετοχής του Δήμου Κατερίνης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στο πλαίσιο της 3ης τροποποιητικής πρόσκλησης ΧΙΙ (αριθ. πρωτ. 90142/27-12-2022 της Δ/νσης Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΥΠ.ΕΣ), στον Άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων», με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του Ν.4830/21 (Α΄169) “Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα “Άργος” και λοιπές διατάξεις», του Υπουργείου Εσωτερικών.
 12.Έγκριση πρακτικών παραλαβής και πιστοποίησης παραδοτέων ολοκλήρωσης οικονομικού αντικειμένου της υπηρεσίας «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Κατερίνης» Κωδικός ΟΠΣ 5068891
 13.Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας
 14.Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
 15.Έγκριση μετακίνησης οχήματος
 16.Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του Δήμου
 17.Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για διάφορες ανάγκες του Δήμου
 18.Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

                                                                           O Πρόεδρος

Γεώργιος Κυριακίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Γεώργιος Νταντάμης1.Αθανάσιος Αναγνώστου
2.Μαρία Τερζίδου2.Δημήτριος Μορφακίδης
3.Νικόλαος Κατανάς3.Αθανάσιος Μπαρμπαγεωργόπουλος
4.Ιωάννης Συμεωνίδης4.Κωνσταντίνος Φιλοκώστας
5.Γεώργιος Τσιαλός5.Θωμάς Αναστασιάδης
6.Νικόλαος Παπαζιώγας6.Αθανάσιος Λιακόπουλος
7.Μιχαήλ Γεωργιάδης  
8.Νικόλαος Μακρίδης  

Β. Επικεφαλής Παρατάξεων Μειοψηφίας

           (που δεν εκπροσωπούνται στην Οικονομική Επιτροπή)

  1. Νικόλαος Τσουπέης
  2. Ευγένιος Παπαδόπουλος

Γ. Προέδροι Κοινοτήτων

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γενικό Γραμματέα
  3. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  4. Πρόεδρο ΔΣ
Back to top