Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27.12.2022

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης την 27η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής
 2.Συγκρότηση επιτροπών: α) παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και β) παραλαβής του αντικειμένου συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως ισχύουν
 3.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τις ανάγκες των Νομικών προσώπων του Δήμου Κατερίνης», επιλογή του τρόπου ανάθεσης, καταρτισμός των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού
 4.Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση των Τμημάτων 3 και 5 του διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών  καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων»
 5.Αποδοχή απόδοσης εσόδων από το Τέλος Διαφήμισης – Κατηγορίας Δ΄ στους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 § 6 α του ν.2880/2001
 6.Αποδοχή εσόδων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 24 του ν.2130/93
 7.Αποδοχή ποσού 9.300,00 ευρώ για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Δ.ΙΕΚ και τα ΣΔΕ της επικράτειας
 8.Αποδοχή δωρεάς (μεταβίβασης κατά πλήρη κυριότητα) 1.631 Εξωτερικών Κάδων Συλλογής Βιοαποβλήτων 240lt από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας
 9.Συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπής) για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση οδών αρμοδιότητας Δήμου Κατερίνης» εκτιμώμενης αξίας  322.580,64 ευρώ πλέον ΦΠΑ  24%  (Α.Μ. 137/2021)
10. Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την πρόσκληση 08_ΕΠΑΝΕΚ (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 6039) με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Άξονα Προτεραιότητας: 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
 11.Έγκριση της 62/2022 απόφασης ΔΣ του ΔΩΚ με θέμα: “Έγκριση ή μη 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης οικονομικού έτους 2022”
 12.Έγκριση της 136/2022 απόφασης ΔΣ του ΟΠΠΑΠ με θέμα: “Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του ΟΠΠΑΠ οικονομικού έτους 2023”
 13.Έγκριση του Πρακτικού για την Κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών, για την Κατηγορία 4, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα γεωλογικά ή καιρικά φαινόμενα ή από οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή τεχνολογική καταστροφή στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Κατερίνης
 14.Σύνταξη σχεδίου 20ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
 15.Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
 16.Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Εργασίες αποκατάστασης Σχολικού Συγκροτήματος της Κάτω Μηλιάς  Πιερίας» Αριθ. Μελ.: 93/2020               
17. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του Δήμου
 18.Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για διάφορες ανάγκες του Δήμου
 19.Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

                                                                           O Πρόεδρος

Γεώργιος Κυριακίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Γεώργιος Νταντάμης1.Αθανάσιος Αναγνώστου
2.Μαρία Τερζίδου2.Δημήτριος Μορφακίδης
3.Νικόλαος Κατανάς3.Αθανάσιος Μπαρμπαγεωργόπουλος
4.Ιωάννης Συμεωνίδης4.Κωνσταντίνος Φιλοκώστας
5.Γεώργιος Τσιαλός5.Θωμάς Αναστασιάδης
6.Νικόλαος Παπαζιώγας6.Αθανάσιος Λιακόπουλος
7.Μιχαήλ Γεωργιάδης  
8.Νικόλαος Μακρίδης  

Β. Επικεφαλής Παρατάξεων Μειοψηφίας

           (που δεν εκπροσωπούνται στην Οικονομική Επιτροπή)

  1. Νικόλαος Τσουπέης
  2. Ευγένιος Παπαδόπουλος

Γ. Προέδροι Κοινοτήτων

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γενικό Γραμματέα
  3. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  4. Πρόεδρο ΔΣ
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο