Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25.10.2022

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης την 25η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1.Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής
 2.Εισηγητική έκθεση Γ’ τριμήνου του έτους 2022 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού
 3.Αποδοχή  ποσού 915.665,22 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους –I΄ κατανομή έτους 2022  
 4.Λήψη απόφασης για αποδοχή  ποσού 344.040,00 ευρώ για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες
 5.Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «Ανανέωση του υφιστάμενου κινητού εξοπλισμού προβολής και ανάδειξης των εκθεμάτων του ιστορικού κτηρίου της Αστικής Σχολής Κατερίνης» ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ. 96 /2022
 6.Έγκριση, διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, καθορισμός των όρων της διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση οδικών υποδομών  αγροτικής οδοποιίας Δήμου Κατερίνης (Αντικατάσταση υφιστάμενων και κατασκευή νέων Μικρών τεχνικών)» εκτιμώμενης αξίας  200.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ  24%  (Α.Μ. 130/2020)  
 7.Έγκριση, διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός των όρων της διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» εκτιμώμενης αξίας  806.451,61 ευρώ πλέον ΦΠΑ  24%  (Α.Μ. 95/2022).
 8.Εισήγηση για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Βελτίωση υφισταμένων οδικών υποδομών εντός της Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη Δ.Ε.Κορινού “, αρ.μελ. 6/2020                         
 9.Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘‘ΠΛΙΤΣΚΟ -ΠΡΟΣΗΛΙΟ’’ ΣΤΟ ΔΔ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ Δ. ΠΙΕΡΙΩΝ (Επαναδημοπράτηση λόγω διάλυσης σύμβασης ». Αριθ. Μελ.: 21/2019 
 10.Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την εκτέλεση της Υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΦΩΛΩΝ ΧΩΡΩΝ (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 48.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (Α.Μ.  2/2022)
 11.Λύση της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΝΟΙΧΤΟΥΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»
 12.Εξώδικος (συμβιβαστικός)  καθορισμός  τιμής  μονάδας  αποζημίωσης γης δημοτών
 13.Λήψη απόφασης συμπλήρωσης της απόφασης 435/2022 ΟΕ περί ορισμού Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της υπηρεσίας «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Κατερίνης» Κωδικός ΟΠΣ 5068891
 14.Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου κ. Νταντάμη Γεώργιου ως εκπροσώπου του Δήμου Κατερίνης στη Διακρατική Κοινωνική Αποστολή στο Alcamo της Ιταλίας  στο πλαίσιο του έργου BREED, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο  χρονικό διάστημα 7-11/11/2022
 15.Εξειδίκευση πιστώσεων
 16.Έγκριση μετακίνησης οχήματος
 17.Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του Δήμου
 18.Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για διάφορες ανάγκες του Δήμου
 19.Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

                                                                           O Πρόεδρος

Γεώργιος Κυριακίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Γεώργιος Νταντάμης1.Αθανάσιος Αναγνώστου
2.Μαρία Τερζίδου2.Δημήτριος Μορφακίδης
3.Νικόλαος Κατανάς3.Αθανάσιος Μπαρμπαγεωργόπουλος
4.Ιωάννης Συμεωνίδης4.Κωνσταντίνος Φιλοκώστας
5.Γεώργιος Τσιαλός5.Θωμάς Αναστασιάδης
6.Νικόλαος Παπαζιώγας6.Αθανάσιος Λιακόπουλος
7.Μιχαήλ Γεωργιάδης  
8.Νικόλαος Μακρίδης  

Β. Επικεφαλής Παρατάξεων Μειοψηφίας

           (που δεν εκπροσωπούνται στην Οικονομική Επιτροπή)

  1. Νικόλαος Τσουπέης
  2. Ευγένιος Παπαδόπουλος

Γ. Προέδροι Κοινοτήτων

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γενικό Γραμματέα
  3. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  4. Πρόεδρο ΔΣ
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο