Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12.10.2022

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης την 12η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1.Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής
 2.Κατακύρωση των Τμημάτων 3, 7 και 8 του ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας (χαρτικά, απορρυπαντικά, σακούλες απορριμμάτων, εργαλεία και υλικά καθαριότητας) για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων»
 3.Aποδοχή απόδοσης εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 ποσού 269.940,00 ευρώ, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ως 7η, 8η και 9η μηνιαία κατανομή έτους 2022
 4.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)» Αρ. μελ.: 143/2018
 5.Μετάθεση του χρόνου υποβολής προσφορών και του χρόνου  αποσφράγισης του  ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, ο οποίος διενεργείται μέσω ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α συστήματος 172263, για τη σύναψη σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια δομικών, αδρανών, οικοδομικών και λοιπών υλικών για τις ανάγκες της Δ.Ε. Κατερίνης έτους 2022», εκτιμώμενης αξίας  241.390,50 ευρώ πλέον ΦΠΑ  24%  (Α.Μ. 84/2022), λόγω τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του υποσυστήματος  ΕΣΗΔΗΣ (Προμήθειες και Υπηρεσίες), από  τις  14.10.2022 και ώρα 18:05 μ.μ. έως 20.10.2022 και ώρα 08.00 π.μ., προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες αναβάθμισης της βάσης δεδομένων του
 6.Κατακύρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό στο Υποσύστημα 190123 για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή – διαμόρφωση πεζόδρομου στην οδό Παπάφη Δ.Ε. Κατερίνης»  εκτιμώμενης αξίας 61.693,55 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 65/2022)
 7.Κατακύρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό στο Υποσύστημα 189532 για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας κατεστραμμένης αγροτικής οδοποιίας στην περιοχή ”Βλάχα” του αγροκτήματος Τ.Κ. Κατερίνης» εκτιμώμενης αξίας 59.993,81 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 117/2021)
 8.Τροποποίηση της 724/2022 (ΑΔΑ 6ΛΖ1ΩΕΤ-ΨΜΥ) απόφασης Ο.Ε. του Δήμου Κατερίνης ως προς τους όρους της διακήρυξης
 9.Έγκριση του αποτελέσματος Β’ σταδίου και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:  «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 » ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΕ ΚΩΔ. MIS 5000184 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)» ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΕ ΚΩΔ. MIS 5029657 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)»>>
 10.Έγκριση των δαπανών μετακίνησης Αντιδημάρχων
 11.Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
 12.Εξειδίκευση πιστώσεων
 13.Έγκριση μετακίνησης οχήματος
 14.Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του Δήμου
 15.Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για διάφορες ανάγκες του Δήμου
 16.Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα
17.Έγκριση της μελέτης για την ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού οδοφωτισμού του Δήμου Κατερίνης με τεχνολογία μαγνητικής επαγωγής
 O Πρόεδρος

                                                   

Γεώργιος Κυριακίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Γεώργιος Νταντάμης1.Αθανάσιος Αναγνώστου
2.Μαρία Τερζίδου2.Δημήτριος Μορφακίδης
3.Νικόλαος Κατανάς3.Αθανάσιος Μπαρμπαγεωργόπουλος
4.Ιωάννης Συμεωνίδης4.Κωνσταντίνος Φιλοκώστας
5.Γεώργιος Τσιαλός5.Θωμάς Αναστασιάδης
6.Νικόλαος Παπαζιώγας6.Αθανάσιος Λιακόπουλος
7.Μιχαήλ Γεωργιάδης  
8.Νικόλαος Μακρίδης  

Β. Επικεφαλής Παρατάξεων Μειοψηφίας

           (που δεν εκπροσωπούνται στην Οικονομική Επιτροπή)

  1. Νικόλαος Τσουπέης
  2. Ευγένιος Παπαδόπουλος

Γ. Προέδροι Κοινοτήτων

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γενικό Γραμματέα
  3. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  4. Πρόεδρο ΔΣ
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο