Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27.9.2022

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης την 27η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1.Σύνταξη σχεδίου 13ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 – Αναπομπή της 11ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
 2.Διαγραφή παραγεγραμμένων υποχρεώσεων του Δήμου Κατερίνης
 3.Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής
 4.Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ» ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ. 80/2022
 5.Έγκριση χορήγησης Παράτασης της σύμβασής της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΠΕΛΕΚΑ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ”» 
 6.Έγκριση, διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, καθορισμός των όρων της διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών και οδοστρώματος αγροτικής οδοποιίας Δήμου Κατερίνης» εκτιμώμενης αξίας 1.298.387,10 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 129/2020)
 7.α) Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 48.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 2/2022) β) Έγκριση της διακήρυξης, της μελέτης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης
8. Έγκριση τροποποίησης της αριθ.42511/15-10-19 σύμβασης όπως ισχύει, για [Μεταφόρτωση και μεταφορά των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Κατερίνης με συμβατικό ποσό: 1.752.000€ + δικαίωμα προαίρεσης: 876.000€], σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του ά.132 του ν.4412/2016
 9.Έγκριση πρακτικών παραλαβής και πιστοποίησης παραδοτέων ολοκλήρωσης οικονομικού αντικειμένου της υπηρεσίας «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων ευπαθών ομάδων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Κατερίνης» Κωδικός ΟΠΣ 5067557
 10.Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α 163150 της υπηρεσίας «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Κατερίνης» Κωδικός ΟΠΣ 5066578, προϋπολογισμός 186.000,00  ευρώ
 11.Λήψη απόφασης, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ για το έργο: ο Μίτος της Αριάδνης για τη νεανική αποκλίνουσα συμπεριφορά (Ariadne’s Thread for Youth Deviance) με ακρωνύμιο Ariadne, για: Παράταση χρόνου παράδοσης του αντικειμένου της σύμβασης της υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Ψυχολόγου για την υλοποίηση του έργου Ariadne (ERASMUS+) στο Δήμο Κατερίνης»
 12.Έγκριση των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Γεώργιου Νταντάμη για υπηρεσιακούς λόγους στη Θεσσαλονίκη (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
 13.Έγκριση των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Γεώργιου Κυριακίδη για υπηρεσιακούς λόγους στην Αθήνα στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2022
 14.Έγκριση της 41/2022 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.Κ. με θέμα: «4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022»
 15.Έγκριση του αποτελέσματος του Α’ σταδίου (Έλεγχος προσκόμισης εγγυήσεων συμμετοχής) του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΕ ΚΩΔ. MIS 5000184 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)» ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΕ ΚΩΔ. MIS 5029657 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)»
 16.Έγκριση εξάμηνης παράτασης των συμβάσεων (ή έως τη σύναψη νέας σύμβασης) προμηθειών τροφίμων για τις ανάγκες της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. και του Ο.Π.Π.Α.Π.
 17.Έγκριση της 91/2022 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΠΠΑΠ με θέμα: «Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2020»
 18.Εξειδίκευση πιστώσεων
 19.Έγκριση μετακίνησης οχήματος
 20.Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του Δήμου
 21.Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για διάφορες ανάγκες του Δήμου
 22.Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

                                                                             O Πρόεδρος

Γεώργιος Κυριακίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Γεώργιος Νταντάμης1.Αθανάσιος Αναγνώστου
2.Μαρία Τερζίδου2.Δημήτριος Μορφακίδης
3.Νικόλαος Κατανάς3.Αθανάσιος Μπαρμπαγεωργόπουλος
4.Ιωάννης Συμεωνίδης4.Κωνσταντίνος Φιλοκώστας
5.Γεώργιος Τσιαλός5.Θωμάς Αναστασιάδης
6.Νικόλαος Παπαζιώγας6.Αθανάσιος Λιακόπουλος
7.Μιχαήλ Γεωργιάδης  
8.Νικόλαος Μακρίδης  

Β. Επικεφαλής Παρατάξεων Μειοψηφίας

           (που δεν εκπροσωπούνται στην Οικονομική Επιτροπή)

  1. Νικόλαος Τσουπέης
  2. Ευγένιος Παπαδόπουλος

Γ. Προέδροι Κοινοτήτων

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γενικό Γραμματέα
  3. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  4. Πρόεδρο ΔΣ
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο