Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 6.9.2022

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης την 6η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2023, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.4829/2021
 2.Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με αντικείμενο την υποστήριξη του Δήμου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο {«Οικοδόμηση της Ανεκτικότητας της κοινότητας και Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσω της κοινωνικής οικονομίας (Building community REsiliencE and sustainable Development through social economy)», με το ακρωνύμιο: BREED, το οποίο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «SMP COSME»}
3. Αποδοχή απόδοσης εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, προς κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων
 4.Αποδοχή ποσού ύψους 291.740,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων – Γ΄ κατανομή
 5.Έγκριση του αποτελέσματος της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στο πλαίσιο του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό στο Υποσύστημα 189532 για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση  βατότητας  κατεστραμμένης αγροτικής οδοποιίας στην περιοχή ”Βλάχα” του αγροκτήματος Τ.Κ. Κατερίνης»  εκτιμώμενης αξίας  59.993,81 ευρώ πλέον ΦΠΑ  24%  (Α.Μ. 117/2021)
 6.Έγκριση του αποτελέσματος της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στο πλαίσιο του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό στο Υποσύστημα 189275 για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες αποκατάστασης σχολικού συγκροτήματος της Κάτω Μηλιάς Πιερίας»  εκτιμώμενης αξίας  40.322,58 ευρώ πλέον ΦΠΑ  24%  (Α.Μ. 93/2020)
 7.α) Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α Συστ. 171390) για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Κατερίνης ‘’ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ- ενός ισοπεδωτή (Grader)”», εκτιμώμενης αξίας  322.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ  24%  (Α.Μ. 83/2022), β) Έγκριση της διακήρυξης, της μελέτης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και γ) Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού
8. Καταρτισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση ισόγειου καταστήματος επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 47 (κάτω από τα διδακτήρια του 4ου δημοτικού Σχολείου Κατερίνης)
 9.Καταρτισμός όρων φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων του Δήμου Κατερίνης
10.Εξειδίκευση πιστώσεων
 11.Έγκριση μετακίνησης οχήματος
 12.Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του Δήμου
 13.Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για διάφορες ανάγκες του Δήμου
 14.Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

                                                                             O Πρόεδρος

Γεώργιος Κυριακίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Γεώργιος Νταντάμης1.Αθανάσιος Αναγνώστου
2.Μαρία Τερζίδου2.Δημήτριος Μορφακίδης
3.Νικόλαος Κατανάς3.Αθανάσιος Μπαρμπαγεωργόπουλος
4.Ιωάννης Συμεωνίδης4.Κωνσταντίνος Φιλοκώστας
5.Γεώργιος Τσιαλός5.Θωμάς Αναστασιάδης
6.Νικόλαος Παπαζιώγας6.Αθανάσιος Λιακόπουλος
7.Μιχαήλ Γεωργιάδης  
8.Νικόλαος Μακρίδης  

Β. Επικεφαλής Παρατάξεων Μειοψηφίας

           (που δεν εκπροσωπούνται στην Οικονομική Επιτροπή)

  1. Νικόλαος Τσουπέης
  2. Ευγένιος Παπαδόπουλος

Γ. Προέδροι Κοινοτήτων

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γενικό Γραμματέα
  3. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  4. Πρόεδρο ΔΣ
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο