Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 2.8.2022

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης την 2η Αυγούστου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1.Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής
 2.Κατακύρωση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης της παρ.2, περίπτωση β, υποπεριπτώσεις (ββ) & (γ)  του ά.32 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» προϋπολογισμού 30.253,89 ευρώ εκτός ΦΠΑ
 3.Κατακύρωση για τις ΟΜΑΔΕΣ Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ1, Ζ3→14 του αριθ. 157208 ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την [Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Κατερίνης] με συνολική εκτιμώμενη αξία 318.169,00 € εκτός ΦΠΑ και ΔΠΚ/09/2022 μελέτη
 4.Έγκριση του αποτελέσματος της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στο πλαίσιο του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό στο Υποσύστημα 189275 για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες αποκατάστασης σχολικού συγκροτήματος της Κάτω Μηλιάς Πιερίας» εκτιμώμενης αξίας  40.322,58 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 93/2020)
 5.Έγκριση του αποτελέσματος της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στο πλαίσιο του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό στο Υποσύστημα 189401 για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή ποδηλατοδρόμου – πεζοδρόμου Κορινού – Παραλίας Κορινού»  εκτιμώμενης αξίας  79.435,48 ευρώ πλέον ΦΠΑ  24%  (Α.Μ. 11/2022)
 6.Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»  ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ. 74/2022
 7.Καθορισμός του χρόνου υλοποίησης της συμπληρωματικής σύμβασης – Τροποποίηση της σύμβασης με τίτλο «Μελέτες του έργου “Προσωρινή Μετεγκατάσταση Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων στη θέση ‘Πέλεκα’ του Δήμου Κατερίνης
 8.Έγκριση αναστολής των προθεσμιών της Τμηματικής του έργου: «Επισκευή και Συντήρηση του υφιστάμενου Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Κατερίνης» και έγκριση χορήγησης παράτασης 
 9.Ορισμός επιτροπής χαρακτηρισμού και παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Δήμου Κατερίνης Νομού Πιερίας», αρ.μελ. 07/2021
 10.Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/1997, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Οικοδόμηση της Ανεκτικότητας της κοινότητας και Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσω της κοινωνικής οικονομίας (Building community REsiliencE and sustainable Development through social economy)», με το ακρωνύμιο: BREED, το οποίο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «SMP COSME»
 11.Λήψη απόφασης δυνάμει του άρθρου 95 παρ. ζ΄ του ν.4674/2020 για την έγκριση της αρ. 17/2022 Τεχνικής Περιγραφής της Δ/νσης Προγραμματισμού Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων που συντάχθηκε και θεωρήθηκε αρμόδια, σε εφαρμογή των υπ’ αριθ. 131/01-06-2022 (ΑΔΑ: 9Ο8ΚΩΕΤ-ΣΕΩ) και 132/01-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΦ5ΛΩΕΤ-3ΜΦ) αποφάσεων του ΔΣ Δήμου Κατερίνης, για τη γενική υπηρεσία με τίτλο «Παροχή γενικών υπηρεσιών υποστήριξης του Ερευνητικού Έργου “Building community REsiliencE and sustainable Development through social economy» με το ακρωνύμιο BREED»  με CPV: 75110000-0 «Δημόσιες υπηρεσίες γενικής φύσεως», εκτιμώμενης αξίας 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: 1. Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, που συνιστούν έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περίπτωσης (14) της παρ.1 του ά.2 του ν.4412/2016, όπως ισχύει
 12.Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. 5205 αγροτεμαχίου  στη θέση «Νησέλι» στην κοινότητα Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης συνολικής έκτασης 1.375 τ.μ.
 13.Αποδοχή  ποσού ύψους 13.088,00 ευρώ που αφορά στην Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητας τους
 14.Αποδοχή ποσού ύψους 10.918,03 ευρώ για την επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπών δράσεων  στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
 15.Αποδοχή δωρεάς στο Δήμο Κατερίνης από την επιχείρηση «ΛYΔΙΑ LIDIA ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ “LIDIA”»
 16.Έγκριση της 112/2022 απόφασης ΔΣ της ΔΕΥΑΚ (ΑΔΑ: 9ΡΗΨΟΕΤΡ-Σ7Ο) με θέμα «Λήψη απόφασης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Τριμελή επιτροπή  Τακτικών μελών Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ. (άρθρο 5  παρ. 3 του ν. 1069/80 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  3 του ν. 4483/17, ΦΕΚ-107 Α/31-7-17)»   
 17.Εξειδίκευση πιστώσεων
 18.Έγκριση μετακίνησης οχήματος
 19.Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
 20.Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του Δήμου
 21.Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για διάφορες ανάγκες του Δήμου
 22.Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

                                                                            O Πρόεδρος

Γεώργιος Κυριακίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Γεώργιος Νταντάμης1.Αθανάσιος Αναγνώστου
2.Μαρία Τερζίδου2.Δημήτριος Μορφακίδης
3.Νικόλαος Κατανάς3.Αθανάσιος Μπαρμπαγεωργόπουλος
4.Ιωάννης Συμεωνίδης4.Αθανάσιος Γκούνας
5.Γεώργιος Τσιαλός5.Κωνσταντίνος Φιλοκώστας
6.Νικόλαος Παπαζιώγας6.Θωμάς Αναστασιάδης
7.Μιχαήλ Γεωργιάδης7.Αθανάσιος Λιακόπουλος
8.Νικόλαος Μακρίδης  

Β. Επικεφαλής Παρατάξεων Μειοψηφίας

           (που δεν εκπροσωπούνται στην Οικονομική Επιτροπή)

  1. Νικόλαος Τσουπέης
  2. Ευγένιος Παπαδόπουλος

Γ. Προέδροι Κοινοτήτων

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γενικό Γραμματέα
  3. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  4. Πρόεδρο ΔΣ
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο