Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14.6.2022

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης την 14η Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Σύνταξη σχεδίου 7ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή των όρων για τη λήψη επενδυτικού δανείου, μεταξύ του Τ.Π.& Δ. και του Δήμου Κατερίνης για την «Αναβάθμιση του Δημοτικού Οδοφωτισμού του Δήμου Κατερίνης με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και την προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED»
 3.Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής
 4.Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Κατερίνης
 5.Ορθός καταλογισμός ποσού παγίας προκαταβολής έτους 2021 σε υπόλογο Προέδρο Συμβουλίου Κοινότητας Δήμου Κατερίνης λόγω μη απόδοσης λογαριασμού
 6.Συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπής) για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση  βατότητας  κατεστραμμένης αγροτικής οδοποιίας στην περιοχή ”Βλάχα” του αγροκτήματος Τ.Κ. Κατερίνης» εκτιμώμενης αξίας  59.993,81 ευρώ πλέον ΦΠΑ  24%  (Α.Μ. 117/2021)
 7.Έγκριση του αποτελέσματος της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στο πλαίσιο του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό στο Υποσύστημα 188552 για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση πάρκου Ευαγγελικών στο   ΟΤ 40Α  και τοποθέτηση οργάνων εκγύμνασης στον χώρο αυτού και στο χώρο του Ο.Τ.351  Α΄Δ.Α.Κ Κατερίνης, της Κοινότητας Κατερίνης»  εκτιμώμενης αξίας  95.887.10 ευρώ πλέον ΦΠΑ  24%  (Α.Μ. 100/2021)
 8.Συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπής) για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Κατασκευή ποδηλατοδρόμου – πεζοδρόμου Κορινού – Παραλίας Κορινού» εκτιμώμενης αξίας  79.435,48 ευρώ πλέον ΦΠΑ  24%  (Α.Μ. 11/2022)
 9.α) Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ (κάτω των ορίων), για την εκτέλεση της προμήθειας για τίτλο: «Προμήθεια αντλιών, αντλητικών συγκροτημάτων, ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπών υλικών για τις ανάγκες των αρδευτικών υποδομών του Δήμου Κατερίνης» εκτιμώμενης αξίας 161.290,32 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (ΑΜ 59/2022). β) Έγκριση των τευχών δημοπράτησης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και καθορισμός των όρων της διακήρυξης. γ) Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού
 10.Κατακύρωση για τα ΤΜΗΜΑΤΑ 1+3 του αριθ.158375 ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για [Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης (ΤΜΗΜΑΤΑ 1+2+3)] με συνολική εκτιμώμενη αξία 64.500€ εκτός ΦΠΑ και ΔΠΚ/10/2022 μελέτη και εφαρμογή της παρέκκλισης της παρ.10 του ά.6 του ν.4412/2016 για το ΤΜΗΜΑ 2 (άγονο, λόγω μη κανονικής προσφοράς).
 11.Έγκριση πρακτικών φανερού ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ πλειοδοτικού διαγωνισμού με σκοπό την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού – παραλίας
 12.Έγκριση και  καθορισμός των όρων διενέργειας δημοπρασίας εκμίσθωσης αιγιαλού- παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων
 13.Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση υφιστάμενων οδικών υποδομών εντός της Τ.Κ Κάτω Αγ. Ιωάννη Δ.Ε. Κορινού, αρ. μελ 6/2020»
 14.Έγκριση της 22/2022 απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΔΗΚ με θέμα «3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022»
 15.Έγκριση της 35/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΠΑΠ με θέμα: «3η  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022»
 16.Εξειδίκευση πιστώσεων
 17.Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
 18.Έγκριση μετακίνησης οχήματος
 19.Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του Δήμου
 20.Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για διάφορες ανάγκες του Δήμου
 21Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

                                                                             O Πρόεδρος

Γεώργιος Κυριακίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

       Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Ιωάννης Νταντάμης1.Αθανάσιος Αναγνώστου
2.Σταύρος Χριστοφορίδης2.Δημήτριος Μορφακίδης
3.Νικόλαος Κατανάς3.Αθανάσιος Μπαρμπαγεωργόπουλος
4.Ιωάννης Συμεωνίδης4.Αθανάσιος Γκούνας
5.Γεώργιος Τσιαλός5.Κωνσταντίνος Φιλοκώστας
6.Νικόλαος Παπαζιώγας6.Θωμάς Αναστασιάδης
7.Μιχαήλ Γεωργιάδης7.Αθανάσιος Λιακόπουλος
8.Νικόλαος Μακρίδης  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γενικό Γραμματέα
  3. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  4. Πρόεδρο ΔΣ
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο