Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 17.5.2022

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης την 17η Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., σύμφωνα με την Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/30.4.2022 (ΦΕΚ 2137 Β) ΚΥΑ και τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 1.Σύνταξη σχεδίου 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
 2.Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί «Έκθεσης Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης, Β΄ εξαμήνου 2021»
 3.Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής
 4.Έγκριση πρακτικών παραλαβής και πιστοποίησης παραδοτέων της υπηρεσίας με τίτλο: «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου 2020-2023 Δήμου Κατερίνης»
 5.Έγκριση πρακτικών παραλαβής και πιστοποίησης παραδοτέων της υπηρεσίας «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων ευπαθών ομάδων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Κατερίνης» Κωδικός ΟΠΣ 5067557
 6.Έγκριση της 12/2022 απόφασης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης με θέμα: «Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης Έτους 2021»
 7.Καθορισμός ύψους καταβαλλόμενου τέλους ανά θέση άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για την παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων κατά την καλοκαιρινή περίοδο
 8.Συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπής) για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης σχολικού συγκροτήματος της Κάτω Μηλιάς Πιερίας» εκτιμώμενης αξίας  40.322,58 ευρώ πλέον ΦΠΑ  24%  (Α.Μ. 93/2020)
9. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 1.000.000,00 € εκ μέρους του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών για την υλοποίηση του έργου: “Κατασκευή – Βελτίωση της οδού Μ. Μηλιάς – Καρυών της Δ.Ε. Πέτρας του Δήμου Κατερίνης΄”
 10.Αποδοχή  ποσού  24.738,00 ευρώ που αφορά τη γενική υπηρεσία με τίτλο «Παροχή γενικών υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)»
 11.Καταρτισμός όρων προκήρυξης φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για «ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» προϋπολογισμού εσόδων 15.150 ευρώ
 12.Εξειδίκευση πιστώσεων, που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 02.15.6472.001 με τίτλο «Έξοδα οργάνωσης, συνδιοργάνωσης, συμμετοχής και διεξαγωγής αθλητικών δραστηριοτήτων» στο πλαίσιο συμμετοχής του Δήμου Κατερίνης στη διοργάνωση «Παγκόσμια Αθλητική Συνάντηση Νέων 2022 (United World Games 2022)» που θα διεξαχθεί στο κρατίδιο του αδελφοποιημένου Δήμου Μόουσμπουργκ – Κλάγκενφουρτ της Αυστρίας από 16.06.2022 έως 19.06.2022
 13.Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου με κτηριακές εγκαταστάσεις, τμήματος του με αριθ. 369γ αγροκτήματος Σεβαστής στην Κοινότητα Σεβαστής του Δήμου Κατερίνης
 14.Παράταση της χρονικής διάρκειας εκτέλεσης του οικονομικού αντικειμένου της υπ΄ αριθ. οικ. 26261/30-8-2021 (ΑΔΑ: 6Φ10ΩΕΤ-Κ7Δ) σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: “Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων ευπαθών ομάδων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Κατερίνης» Κωδικός ΟΠΣ 5067557
 15.Έγκριση μετακίνησης οχήματος
 16.Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
 17.Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του Δήμου
 18.Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για διάφορες ανάγκες του Δήμου
 19.Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα
 20.Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Κατερίνης χρήσης 2020

  O Πρόεδρος

Γεώργιος Κυριακίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

       Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Ιωάννης Νταντάμης1.Αθανάσιος Αναγνώστου
2.Σταύρος Χριστοφορίδης2.Δημήτριος Μορφακίδης
3.Νικόλαος Κατανάς3.Αθανάσιος Μπαρμπαγεωργόπουλος
4.Ιωάννης Συμεωνίδης4.Αθανάσιος Γκούνας
5.Γεώργιος Τσιαλός5.Κωνσταντίνος Φιλοκώστας
6.Νικόλαος Παπαζιώγας6.Θωμάς Αναστασιάδης
7.Μιχαήλ Γεωργιάδης7.Αθανάσιος Λιακόπουλος
8.Νικόλαος Μακρίδης  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γενικό Γραμματέα
  3. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  4. Πρόεδρο ΔΣ
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο