Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28.3.2022

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης την 28η Μαρτίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., σύμφωνα με την Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16506/18.3.2022 (ΦΕΚ 1302 Β) ΚΥΑ και τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Α. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Πιερίας και του Δήμου Κατερίνης για την υλοποίηση του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδών αρμοδιότητας Δήμου Κατερίνης» Β. Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π.) της προγραμματικής σύμβασης
Αποδοχή του όρου της με αριθμό ΑΔΑ : 665Ψ4653Π8-ΡΣΝ πρόσκλησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  (ΥΠΕΝ) «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» περί κάλυψης τυχόν μη των επιλέξιμων δαπανών από ίδιους πόρους  για την ωρίμανση των μελετών για το έργο με τίτλο «ΟΛΥΜΠΟΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»
Α) Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση πάρκου Ευαγγελικών στο   ΟΤ 40Α  και τοποθέτηση οργάνων εκγύμνασης στον χώρο αυτού και στο χώρο του Ο.Τ.351  Α΄Δ.Α.Κ Κατερίνης, της Κοινότητας Κατερίνης», εκτιμώμενης αξίας  118.900,00€ (ευρώ) συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%  (Α.Μ. 100/2021) Β) Έγκριση της διακήρυξης, της μελέτης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης
Σύνταξη σχεδίου 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
Έγκριση μετακίνησης οχήματος
Α. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού άνω των κοινοτικών ορίων για τη σύναψη της σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου» και εκτιμώμενη αξία 318.169,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ, & Β. Έγκριση της σχετικής διακήρυξης, της ΔΠΚ/09/2022 μελέτης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού άνω των κοινοτικών ορίων για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου» και εκτιμώμενη αξία 318.169,00 € εκτός ΦΠΑ και ΔΠΚ/09/2022 μελέτη
Α. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την υπηρεσία ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ με αξία 1.904.000€+952.000€ (δικαίωμα προαίρεσης) και ΔΠΚ/1/2022 μελέτη Β. Έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την υπηρεσία: ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ με αξία 1.904.000€+952.000€ (δικαίωμα προαίρεσης) και ΔΠΚ/1/2022 μελέτη
10 Έγκριση του αποτελέσματος των Α+Β+Γ σταδίων (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών & οικονομικών προσφορών –  εισήγηση για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου) του αριθ.156042 ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2022 με εκτιμώμενη αξία 20.425 € και ΔΠΚ/3/2022 μελέτη
 11Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για σύναψη σύμβασης της υπηρεσίας [Εργασίες Συντήρησης  Πρασίνου  Δ.Ε. Παραλίας (ΤΜΗΜΑΤΑ 1+2)] με εκτιμώμενη αξία 52.960 € εκτός ΦΠΑ , έγκριση της σχετικής διακήρυξης και της μελέτης, έγκριση αυτοτελούς ανάθεσης του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3, αξίας 7.400 € (παρ.10, ά.6, ν.4412/2016)
 12Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για τον ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ της υπηρεσίας με τίτλο [Εργασίες Συντήρησης  Πρασίνου  Δ.Ε. Παραλίας (ΤΜΗΜΑΤΑ 1+2)] με εκτιμώμενη αξία 52.960 € εκτός ΦΠΑ
 13Κατακύρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό στο Σύστημα 141282 για επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Δημιουργία δύο νέων παιδικών χαρών (με δυνατότητα χρήσης ΑμεΑ) και αναβάθμιση δύο υφιστάμενων στην Κοινότητα Κατερίνης Δήμου Κατερίνης» εκτιμώμενης αξίας 228.830,65 ευρώ εκτός ΦΠΑ (Α.Μ. 61/2020)
 14Αλλαγή θέσης της αθλητικής εγκατάστασης στο Δημοτικό γήπεδο του Ν. Κεραμιδίου (προηγούμενη θέση Δημοτικό γήπεδο Καταλωνίων) που αφορά την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ» συμβατικού τιμήματος 46.202,40 ευρώ με ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ά.206 του Ν.4412/2016
 15Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων στην κοινότητα Ρητίνης του Δήμου Κατερίνης
 16Έγκριση – Παραλαβή του τεύχους με τίτλο: «Γεωτεχνική έρευνα με τη διεξαγωγή δύο ερευνητικών – δειγματοληπτικών γεωτρήσεων και την εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών εδαφομηχανικής για το νέο κτήριο του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης»
 17Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)» Αρ. μελ.: 143/2018
 18Έγκριση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα γεωλογικά ή καιρικά φαινόμενα ή από οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή τεχνολογική καταστροφή στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Κατερίνης
 19Μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών της σύμβασης με τίτλο [Προμήθεια και αντικατάσταση υπερκατασκευών απορριμματοφόρων Δήμου Κατερίνης] με αξία 72.800,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ά.206 του Ν.4412/2016
 20Λήψη απόφασης για αποδοχή  ποσού ύψους 146.760,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων- Συμπληρωματική κατανομή
 21Λήψη απόφασης για αποδοχή  ποσού 453.851,46 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων – Συμπληρωματική απόφαση μηνός Μαρτίου έτους 2022
 22Λήψη απόφασης για αποδοχή  ποσού 75.465,69 ευρώ  του 7ου  λογαριασμού του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου στη Δημοτική Ενότητα Κατερίνης (αρ. μελ. 141/2017)»
 23Έγκριση υποβολής αιτήματος για ένταξη του Δήμου μας στο πρόγραμμα επιχορήγησης του ΟΑΕΔ για απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών
 24Eξώδικος (συμβιβαστικός) καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης δημοτών – Δήμου
 25Εξειδίκευση πιστώσεων, που θα βαρύνουν τον Κ.Α.00.6735.001 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία»
 26Εξειδίκευση πιστώσεων, που θα βαρύνουν τον Κ.Α.00.6731.001 με τίτλο «Επιχορήγηση της Ιεράς Μητρόπολης Κίτρους – Κατερίνης για το κοινωνικό της έργο»
 27Εξειδίκευση πιστώσεων, που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 00.6431.2201 με τίτλο «Τουριστική προβολή Δήμου Κατερίνης έτους 2022» (παροχή διεπαφών καθολικού σειριακού αγωγού USB)
 28Έγκριση της 9/2022 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. με θέμα: «Διόρθωση και επανακατάρτιση του ετήσιου προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2022»
 29Έγκριση της 5/2022 απόφασης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης με θέμα: «Έγκριση απολογιστικών στοιχείων έτους 2021»
 30Έγκριση των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Γεώργιου Νταντάμη για υπηρεσιακούς  λόγους στη Θεσσαλονίκη στην Περιφέρεια Κεντρικής  Μακεδονίας, στις 22 Μαρτίου 2022
 31Έγκριση των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Γεώργιου Νταντάμη για υπηρεσιακούς λόγους στην Αθήνα στην ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε στις 28 Μαρτίου 2022
 32Α) Ανάκληση της 880/2021 απόφασης ΟΕ με θέμα «Έγκριση πρακτικών (Α΄ φάσης) αποσφράγισης φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς – καταγραφή δικαιολογητικών & έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής, και (Β΄ φάσης) Αξιολόγηση τεχνικών προσφορών ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α 140452 της υπηρεσίας «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Κατερίνης» Κωδικός ΟΠΣ 5066578, προϋπολογισμού 186.000,00 ευρώ» Β) Ακύρωση του διαγωνισμού με αρ. πρωτ. οικ.30755/4-10-2021
 33Αποδοχή της Υποβολής πρότασης του Δήμου Κατερίνης για χρηματοδότηση στο Πράσινο Ταμείο στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021, με τίτλο έργου : «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ – ΚΑΠΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: α) ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΟΔΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΜΟΥΣΩΝ β) Η ΟΔΟΣ ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ», εκτιμώμενου Π.Υ.  1.052.002,00 ευρώ με ΦΠΑ  24% (Α.Μ. 17/2022)
 34Αποδοχή της κάλυψης από Ιδίους πόρους του Δήμου Κατερίνης, του επιπλέον ποσού (έως 422.107,00 ευρώ) που πιθανόν θα απαιτηθεί για την υλοποίηση της πρότασης χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021” με τίτλο έργου «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ – ΚΑΠΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ:  α) ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΟΔΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΜΟΥΣΩΝ β) Η ΟΔΟΣ ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ» προϋπολογισμού 848.348,71 ευρώ πλέον ΦΠΑ  24% 203.613,29 ευρώ  = 1.052.002,00 ευρώ
35 Έγκριση μελέτης του έργου: «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ – ΚΑΠΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: α) ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΟΔΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΜΟΥΣΩΝ β) Η ΟΔΟΣ ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ» εκτιμώμενου Π.Υ. 1.052.002,00 ευρώ με ΦΠΑ  24%  (Α.Μ. 17/2022) προκειμένου να υποβληθεί πρόταση του Δήμου Κατερίνης για χρηματοδότηση στο Πράσινο Ταμείο
 36Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
 37Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του Δήμου
 38Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για διάφορες ανάγκες του Δήμου
 39Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

                                                                            O Πρόεδρος

Γεώργιος Κυριακίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

       Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Ιωάννης Νταντάμης1.Αθανάσιος Αναγνώστου
2.Σταύρος Χριστοφορίδης2.Δημήτριος Μορφακίδης
3.Νικόλαος Κατανάς3.Αθανάσιος Μπαρμπαγεωργόπουλος
4.Ιωάννης Συμεωνίδης4.Αθανάσιος Γκούνας
5.Γεώργιος Τσιαλός5.Κωνσταντίνος Φιλοκώστας
6.Νικόλαος Παπαζιώγας6.Θωμάς Αναστασιάδης
7.Μιχαήλ Γεωργιάδης7.Αθανάσιος Λιακόπουλος
8.Νικόλαος Μακρίδης  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γενικό Γραμματέα
  3. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  4. Πρόεδρο ΔΣ
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο