Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 1.3.2022 (δια περιφοράς)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς (ο τρόπος ψήφισης των θεμάτων θα γίνεται τηλεφωνικά και τα μέλη θα ενημερώνονται για τα θέματα μέσω της πλατφόρμας e-meeting) για λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας, ύστερα από την αριθμ. Δ1α/ΓΠοικ.10343/18.2.2022 (ΦΕΚ 766 Β) ΚΥΑ, την 1η Μαρτίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 11:00 και λήξης 11:30, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 όπως αντικαταστάθηκε με το αρ.40 του ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α) και 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα αρ. 3 ν.4623/19 και 77 ν.4555/18, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής
Έγκριση μετακίνησης οχήματος
Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για σύναψη σύμβασης της υπηρεσίας EΠΙΠΕΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2022 με εκτιμώμενη αξία 23.939,40 € εκτός ΦΠΑ & έγκριση της σχετικής διακήρυξης και της μελέτης
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και επιτροπής εξέτασης τυχόν ενστάσεων για τον ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ της υπηρεσίας με τίτλο EΠΙΠΕΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2022 με εκτιμώμενη αξία 23.939,40 € εκτός ΦΠΑ
Επικύρωση του αποτελέσματος των Α (ολοκλήρωση), Β & Γ σταδίων του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό διαγωνισμού στο Σύστημα 141282 για επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Δημιουργία δύο νέων παιδικών χαρών (με δυνατότητα χρήσης ΑμεΑ) και αναβάθμιση δύο υφιστάμενων στην Κοινότητα Κατερίνης Δήμου Κατερίνης» εκτιμώμενης αξίας 228.830,65 ευρώ εκτός ΦΠΑ (Α.Μ. 61/2020)
Κατακύρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό στο Υποσύστημα 185078 για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτόστρωση Αγροτικών Οδών Δήμου Κατερίνης Ν. Πιερίας» εκτιμώμενης αξίας  321.774,19 ευρώ πλέον ΦΠΑ  24%  (Α.Μ. 7/2021)
Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα εργασιών του έργου : «Αποκατάσταση στρώσεων οδοστρωσίας της αγροτικής οδοποιίας στη θέση ‘‘Πλιτσκό-Προσήλιο’’ της κοινότητας Ελατοχωρίου στη Δ.Ε. Πιερίων του Δήμου Κατερίνης» αριθ. Μελ.: 42/2021                
Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: «Κατασκευή  περιφράξεων και τοποθέτηση άμμου σε παιδικές χαρές της ΔΕ Κατερίνης» αριθ. Μελ.: 75/2021               
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση μέτρων ασφαλείας σε δημοτικές αρδευτικές υποδομές της ΔΕ Ελαφίνας», αρ. μελ. 119/2019, προϋπολογισμού 69.354,84 € πλέον Φ.Π.Α.
10 Υποβολή στο Υπουργείο Εσωτερικών σχεδίου πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού 2023-2026
11 Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της Σκρέτα Ελευθερίας
12Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του Αβραμίδη Στέφανου
13 Καταρτισμός όρων φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων στην κοινότητα Ρητίνης του Δήμου Κατερίνης
14 Έγκριση της 11/2022 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΠΠΑΠ με θέμα: “1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022”
15 Έγκριση της 12/2022 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΠΠΑΠ με θέμα: “Έγκριση της αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου  Δράσης οικ. έτους 2022”
16 Λήψη απόφασης για αποδοχή  ποσού 915.665,22 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους –B΄ κατανομή έτους 2022
17 Εξειδίκευση πιστώσεων, που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 02.00.6421.001 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών», για μετάβαση και διαμονή του Δημάρχου Κατερίνης Κουκοδήμου Κων/νου και της Αντιδημάρχου Τουρισμού του Δήμου Κατερίνης Τερζίδου Μαρίας στην εκδήλωση προβολής οινοτουρισμού και οίνου η οποία διοργανώνεται στην πόλη της Matera της Ιταλίας
18 Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
19 Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του Δήμου
20 Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για διάφορες ανάγκες του Δήμου
21 Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

O Πρόεδρος

Γεώργιος Κυριακίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

       Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Ιωάννης Νταντάμης1.Αθανάσιος Αναγνώστου
2.Σταύρος Χριστοφορίδης2.Δημήτριος Μορφακίδης
3.Νικόλαος Κατανάς3.Αθανάσιος Μπαρμπαγεωργόπουλος
4.Ιωάννης Συμεωνίδης4.Αθανάσιος Γκούνας
5.Γεώργιος Τσιαλός5.Κωνσταντίνος Φιλοκώστας
6.Δημήτριος Βαϊνάς6.Λάζος Ντόντης
7.Μιχαήλ Γεωργιάδης7.Αθανάσιος Λιακόπουλος
8.Νικόλαος Μακρίδης  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γενικό Γραμματέα
  3. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  4. Πρόεδρο ΔΣ
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο