Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 8.2.2022 (δια περιφοράς)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς (ο τρόπος ψήφισης των θεμάτων θα γίνεται τηλεφωνικά και τα μέλη θα ενημερώνονται για τα θέματα μέσω της πλατφόρμας e-meeting) για λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας, ύστερα από την ΠΝΠ της 11.3.2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την αριθμ.πρωτ: 18318/18.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και την αριθμ.πρωτ: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο 426 του ΥΠΕΣ, την 8η Φεβρουαρίου  2022 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 11:00 και λήξης 11:30, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 όπως αντικαταστάθηκε με το αρ.40 του ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α) και 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα αρ. 3 ν.4623/19 και 77 ν.4555/18, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 1.Σύνταξη Σχεδίου 1ης Υποχρεωτικής Τακτοποιητικής Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
 2.Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την υποχρεωτική αναμόρφωση των πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Κατερίνης για το έτος 2022
 3.Έγκριση μετακίνησης οχήματος
 4.Α. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για τη σύναψη της σύμβασης με τίτλο [Ναυαγοσωστική Κάλυψη Ακτών Δήμου Κατερίνης 2022], αξία 591.826,82€ εκτός ΦΠΑ και ΔΠΚ/2/2022 μελέτη & Β. Έγκριση της διακήρυξης, της μελέτης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης
 5.Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την [Ναυαγοσωστική Κάλυψη Ακτών Δήμου Κατερίνης 2022], με αξία 591.826,82€ εκτός ΦΠΑ και ΔΠΚ/2/2022 μελέτη
 6.Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής-Οριστικής παραλαβής για το έργο «Επισκευή, Συντήρηση Σχολικών Μονάδων, Κτιρίων και Αύλειων Χώρων και Λοιπές Δράσεις Δ.Ε Παραλίας» αρ μελέτης 88/2018»
 7.Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής-Οριστικής παραλαβής για το έργο «Επισκευή, Συντήρηση Σχολικών Μονάδων, Κτιρίων και Αύλειων Χώρων και Λοιπές Δράσεις Δ.Ε Πέτρας» αρ μελέτης 89/2018»
 8.Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής-Οριστικής παραλαβής για το έργο «Επισκευή, Συντήρηση Σχολικών Μονάδων, Κτιρίων και Αύλειων Χώρων και Λοιπές Δράσεις Δ.Ε Πιερίων» αρ μελέτης 90/2018»
 9.Εξώδικος (συμβιβαστικός) καθορισμός τιμής μονάδας ανά τ.μ. για την μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, για την ιδιοκτησία με κ.κ. 012114 στο Ο.Τ.54 σύμφωνα με τις 42ηΔ & 43ηΔ διορθωτικές της 1/2006 πράξης διόρθωσης της 1/1993 πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Σβορώνου του Δήμου Κατερίνης στα Ο.Τ.54 και 56
 10.Eξώδικος (συμβιβαστικός) καθορισμός  τιμής  μονάδας  αποζημίωσης λόγω προσκύρωσης-ρυμοτομίας, της  ιδιοκτησίας  με  κ.κ.  053306 στα Ο.Τ. 90Β, 92Β  της  Π.Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ-Ν.ΖΩΗ – Επέκταση  σύμφωνα  με  την 475ηΔ Τροποποίηση της 1/2000  Πράξης Εφαρμογής [ύστερα από αίτηση των: α) Νταντάμη Γεωργίου του Ιωάννη, β) Νταντάμη Ιωάννη του Γεωργίου
 11.Αποδοχή  ποσού ύψους 800.099,25 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους –A΄ κατανομή έτους 2022
 12.Εξειδίκευση πιστώσεων, που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 15.6471.002 με τίτλο «Έξοδα οργάνωσης, συνδιοργάνωσης, συμμετοχής και διεξαγωγής πολιτιστικών & αθλητικών δραστηριοτήτων» που αφορά δαπάνη πνευματικών δικαιωμάτων ηχογραφημένης μουσικής προκειμένου να καλύψει ο Δήμος όλες τις μουσικές εκδηλώσεις για το έτος 2022
 13.Έγκριση χρηματοδότησης σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κατερίνης (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ) με το ποσό των 70.000 ευρώ
 14.Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
 15.Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

                                                                        O Πρόεδρος

Γεώργιος Κυριακίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

  1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Ιωάννης Νταντάμης1.Αθανάσιος Αναγνώστου
2.Σταύρος Χριστοφορίδης2.Δημήτριος Μορφακίδης
3.Νικόλαος Κατανάς3.Αθανάσιος Μπαρμπαγεωργόπουλος
4.Ιωάννης Συμεωνίδης4.Αθανάσιος Γκούνας
5.Γεώργιος Τσιαλός5.Κωνσταντίνος Φιλοκώστας
6.Δημήτριος Βαϊνάς6.Λάζος Ντόντης
7.Μιχαήλ Γεωργιάδης7.Αθανάσιος Λιακόπουλος
8.Νικόλαος Μακρίδης  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γενικό Γραμματέα
  3. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  4. Πρόεδρο ΔΣ
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο