Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  στις 18.1.2022 “δια ζώσης”

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί «διά zώσης» κεκλεισμένων των θυρών την 18η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.2020 Α) και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. εγκύκλιο 643/69472/24-9-2021  του  ΥΠΕΣ  και τις διατάξεις   των άρθρων 72 όπως αντικαταστάθηκε με το αρ.40 του ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α) και 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα αρ. 3 ν.4623/19 και 77 ν.4555/18, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 1.Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης, σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ.6 του ν.3852/2010
 2.Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής
 3.Έγκριση μετακίνησης οχήματος
 4.Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της ανώνυμης εταιρείας ΓΑΙΑΟΣΕ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, της ανώνυμης εταιρείας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για τη διερεύνηση της δυνατότητας πολεοδομικής οργάνωσης του ΣΣ του ΟΣΕ στην Κατερίνη και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του.
 5.Έγκριση του αποτελέσματος της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στο πλαίσιο του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό στο Υποσύστημα 185078 για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτόστρωση Αγροτικών Οδών Δήμου Κατερίνης Ν. Πιερίας»  εκτιμώμενης αξίας  321.774,19 ευρώ πλέον ΦΠΑ  24%  (Α.Μ. 7/2021)-
 6.Κατακύρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό στο Υποσύστημα 183614 για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή και Συντήρηση του Υφιστάμενου Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Κατερίνης» εκτιμώμενης αξίας 300.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 12/2021
 7.Κατακύρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό στο Σύστημα 142104 για επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ) ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΏΝ» εκτιμώμενης αξίας 165.655,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ [Υλικά που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου ¨Αποκατάσταση-διαμόρφωση πεζοδρομίων-πεζοδρόμων και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κατερίνης” ΑΜ 90/2021 και ενσωματώνονται σε αυτό, το οποίο εκτελείται με αυτεπιστασία στο Δήμο Κατερίνης σύμφωνα με την αριθ. 614/2021 Απόφαση της Ο.Ε]
 8.Λήψη απόφασης για αποδοχή  ποσού ύψους 5.300,00 ευρώ προκειμένου να καλυφθούν έξοδα λειτουργίας των σχολικών μονάδων, που προκύπτουν από τη στέγαση Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) του ΥΠΑΙΘ, για το σχολικό έτος 2020- 2021
 9.Λήψη απόφασης για αποδοχή  ποσού 9.300,00 ευρώ για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Δ.ΙΕΚ και τα ΣΔΕ.
 10.Λήψη απόφασης για αποδοχή  χρηματοδότησης 2η κατανομής  Π∆Ε (ΣΑΕΠ 008/2) ποσού 14.089,00 ευρώ μηνός Δεκεμβρίου 2021- Ανέγερση θεάτρου και χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο ∆ήµο Κατερίνης
 11.Λήψη απόφασης για αποδοχή  χρηματοδότησης ενεργειακής αναβάθμιση δημαρχιακού μεγάρου Δήμου Κατερίνης, Κωδικός MIS: 5031024, Κωδικός ΠΔΕ :2019ΕΠ00810007
 12.Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.4829/2021
 13.Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
14.

Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του Δήμου
 15.Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για διάφορες ανάγκες του Δήμου
 16.Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

                                                                            O Πρόεδρος

Γεώργιος Κυριακίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

  1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Ιωάννης Νταντάμης1.Αθανάσιος Αναγνώστου
2.Σταύρος Χριστοφορίδης2.Δημήτριος Μορφακίδης
3.Νικόλαος Κατανάς3.Αθανάσιος Μπαρμπαγεωργόπουλος
4.Ιωάννης Συμεωνίδης4.Αθανάσιος Γκούνας
5.Γεώργιος Τσιαλός5.Κωνσταντίνος Φιλοκώστας
6.Δημήτριος Βαϊνάς6.Λάζος Ντόντης
7.Μιχαήλ Γεωργιάδης7.Αθανάσιος Λιακόπουλος
8.Νικόλαος Μακρίδης  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γενικό Γραμματέα
  3. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  4. Πρόεδρο ΔΣ
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο