Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 21.12.2021 (δια περιφοράς)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς (ο τρόπος ψήφισης των θεμάτων θα γίνεται τηλεφωνικά και τα μέλη θα ενημερώνονται για τα θέματα μέσω της πλατφόρμας e-meeting) για λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας, ύστερα από την ΠΝΠ της 11.3.2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την αριθμ.πρωτ: 18318/18.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και την αριθμ.πρωτ: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο 426 του ΥΠΕΣ, την 21η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 11:00 και λήξης 11:30, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 όπως αντικαταστάθηκε με το αρ.40 του ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α) και 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα αρ. 3 ν.4623/19 και 77 ν.4555/18, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 1Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής
 2Κατάρτιση έκθεσης επί του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2020
 3α) Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑμεΑ) ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΥΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» εκτιμώμενης αξίας  228.830,65 ευρώ πλέον ΦΠΑ  24%  (Α.Μ. 61/2020) β) Έγκριση της διακήρυξης, της μελέτης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης
 4Λήψη απόφασης για: Α) Την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση των υποέργων με τίτλο «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Κατερίνης» και «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Παρακολούθησης των δράσεων Μικροκινητικότητας του Δήμου Κατερίνης» στο πλαίσιο της πρότασης που θα υποβάλει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στην με Α.Π. 12143/29-11-2021 Πρόσκληση με Κωδικό 14.6iv33.33.9.1 και τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» της ΕΥΔ Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής Β) Την Σύναψη Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και του Δήμου Κατερίνης για την υλοποίηση της πρότασης που θα υποβάλει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της εν λόγω Συμφωνίας Συνεργασίας Γ) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που ήθελε απαιτηθεί προκειμένου να υποβληθεί η εν λόγω πρόταση και την υπογραφή των απαιτούμενων εγγράφων
 5Έγκριση μελέτης για το έργο με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»
 6Χορήγηση παράτασης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου «Βελτίωση υφιστάμενων οδικών υποδομών εντός της Τ.Κ Κάτω Αγ. Ιωάννη Δ.Ε. Κορινού»
 7Α. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη της σύμβασης με τίτλο «Εργασίες συντήρησης και επισκευής οχημάτων Δήμου Κατερίνης (συμπεριλαμβανομένων ανταλλακτικών και αναλωσίμων)», αξία 271.282,27€ εκτός ΦΠΑ ΚΑΙ ΔΠΚ/46/2021 μελέτη, Β. Έγκριση της διακήρυξης, της μελέτης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και Γ. Ορισμός της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού
 8Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών Α΄ φάση αποσφράγισης φακέλου δικαιολογητικών συμμετο-χής και τεχνικής προσφοράς – καταγραφή δικαιολογητικών & έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής, και Β΄ φάση Αξιολόγηση τεχνικών προσφορών ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α 140452 της υπηρεσίας «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Κατερίνης» Κωδικός ΟΠΣ 5066578, προϋπολογισμός 186.000,00  ευρώ
 9Εξειδίκευση πιστώσεων, που θα βαρύνουν τον Κ.Α.00.6731.001 με τίτλο «Επιχορήγηση της Ιεράς Μητρόπολης Κίτρους – Κατερίνης για το κοινωνικό της έργο»
 10Εξειδίκευση πιστώσεων, που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 15.6471.002 με τίτλο «Έξοδα οργάνωσης, συνδιοργάνωσης, συμμετοχής και διεξαγωγής πολιτιστικών & αθλητικών δραστηριοτήτων» στα πλαίσια εορτασμού των Χριστουγέννων & της Πρωτοχρονιάς έτους 2021-2022
 11Εξειδίκευση πιστώσεων, που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 00.6443.01 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων & εθνικών ή τοπικών εορτών» στα πλαίσια εορτασμού των Θεοφανίων 2022
 12Έγκριση των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Γεώργιου Νταντάμη για υπηρεσιακούς  λόγους στη Θεσσαλονίκη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, στις 16 Δεκεμβρίου  2021
 13Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
14

Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του Δήμου
 15Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για διάφορες ανάγκες του Δήμου
 16Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

                                                                            O Πρόεδρος

Γεώργιος Κυριακίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

  1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Κωνσταντίνος Γραμματικόπουλος1.Μαρία Τερζίδου
2.Ευστάθιος Κεραμιδιώτης2.Αστέριος Μπουσνάκης
3.Σταύρος Χριστοφορίδης3.Ιωάννης Νταντάμης
4.Γεώργιος Τσιαλός4.Αθανάσιος Αναγνώστου
5.Αθανάσιος Γκούνας5.Χρήστος Λεμονόπουλος
6.Λάζος Ντόντης6.Γεώργιος Ίτσιος
7.Δημήτριος Βαϊνάς7.Αθανάσιος Λιακόπουλος
8.Απόστολος Λιακόπουλος  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γενικό Γραμματέα
  3. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  4. Πρόεδρο ΔΣ
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο