Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14.12.2021(δια περιφοράς)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς (ο τρόπος ψήφισης των θεμάτων θα γίνεται τηλεφωνικά και τα μέλη θα ενημερώνονται για τα θέματα μέσω της πλατφόρμας e-meeting) για λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας, ύστερα από την ΠΝΠ της 11.3.2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την αριθμ.πρωτ: 18318/18.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και την αριθμ.πρωτ: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο 426 του ΥΠΕΣ, την 14η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 11:00 και λήξης 11:30, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 όπως αντικαταστάθηκε με το αρ.40 του ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α) και 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα αρ. 3 ν.4623/19 και 77 ν.4555/18, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Σύνταξη σχεδίου 14ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021
 2Τροποποίηση  της 759/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση του τελικού σχεδίου του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2022»
 3Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής
 4Λήψη απόφασης για αποδοχή  ποσού ύψους 32.839,69 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, για επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων, κτιρίων και αύλειων χώρων ¨ Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ¨
 5Λήψη απόφασης για αποδοχή καταβολής ενιαίου τέλους ποσού 11.400,00 ευρώ για το δεύτερο τρίμηνο του έτους 2021 στον Δήμο μας όπου εντός των διοικητικών μας ορίων λειτουργούν μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 195 του ν. 4662/2020 (Α’ 27)
 6Ενεργοποίηση δικαιώματος προαίρεσης της σύμβασης με αριθ. πρωτ. οικ. 34156/22-10-2020 μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και της εταιρείας Β.ΠΡΙΟΝΑ – Κ.ΚΡΙΚΕΛΗ ΟΕ για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων» με ενίσχυση του ΚΑ 10.6643.012.
 7Κατακύρωση του ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2021 με αξία 79.995€ εκτός ΦΠΑ και ΔΠΚ/37/2021 μελέτη (αριθμός διαγωνισμού 141009)
 8Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής  παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Δ.Ε ΕΛΑΦΙΝΑΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», αρ. μελ. 86/2018, συμβατικού προϋπολογισμού: 25.561,26 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 31.695,96 € (με Φ.Π.Α)
 9Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Δ.Ε ΚΟΡΙΝΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», αρ. μελ. 87/2018, συμβατικού προϋπολογισμού: 24.021,68 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 29.786,88 € (με Φ.Π.Α)
 10Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Δ.Ε ΠΑΡΑΛΙΑΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», αρ. μελ. 88/2018, συμβατικού προϋπολογισμού: 24.021,68 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 29.786,88 € (με Φ.Π.Α)
 11Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Δ.Ε ΠΕΤΡΑΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», αρ. μελ. 89/2018, συμβατικού προϋπολογισμού: 26.730,63 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 33.145,98 € (με Φ.Π.Α)
 12Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής  παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Δ.Ε ΠΙΕΡΙΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», αρ. μελ. 90/2018, συμβατικού προϋπολογισμού: 23.738,42 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 29.435,64 € (με Φ.Π.Α)
 13Έγκριση παράτασης συμβάσεων, ως προς το φυσικό αντικείμενο, της προμήθειας Τροφίμων – Βασικής Υλικής Συνδρομής 2018-2019 – ΚΣ ΠΕ Πιερίας και της σύμβασης για τη «Συμβουλευτική και Διαχειριστική υποστήριξη του επικεφαλής εταίρου Δήμου Κατερίνης της Κ.Σ. Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ»
 14Απόφαση για λήψη δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λόγω της διαπιστωμένης απροθυμίας των λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED»
 15Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση των 590/2016 και 347/2018 αποφάσεων ΔΣ  περί καθορισμού τελών από τη χρήση Κ.Χ. πλατειών πεζοδρόμων κλπ. Δήμου Κατερίνης
 16Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση υφιστάμενων οδικών υποδομών εντός της Δ.Κ Σβορώνου της Δ.Ε. Κατερίνης», αρ.μελ. 113/2018
 17Αποδοχή χρηματικής δωρεάς ποσού 1.000,00 € στο Δήμο Κατερίνης από τον φορέα με την επωνυμία “28” για την αγορά δένδρων, θάμνων κλπ. φυτών τα οποία θα φυτευτούν σε επιλεγμένα σημεία της πόλης
18Έγκριση των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Γεώργιου Νταντάμη για υπηρεσιακούς λόγους στη Θεσσαλονίκη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, στις 8 Δεκεμβρίου  2021
 19Έγκριση της 98/2021 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΠΠΑΠ με θέμα: «Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του ΟΠΠΑΠ οικονομικού έτους 2022»
 20Έγκριση της 99/2021 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΠΠΑΠ με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ. 86/2021 απόφασης Δ.Σ. (Έγκριση της Γ’ τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021)»
 21Εξειδίκευση πιστώσεων, που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 00.6431.2101 με τίτλο «Τουριστική προβολή Δήμου Κατερίνης έτους 2021» (DION TV)
 22Εξειδίκευση πιστώσεων, που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 00.6431.2101 με τίτλο «Τουριστική προβολή Δήμου Κατερίνης έτους 2021» (EUROPE1)
 23Εξειδίκευση πιστώσεων, που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 00.6431.2101 με τίτλο «Τουριστική προβολή Δήμου Κατερίνης έτους 2021» (Flash 99,4)
 24Εξειδίκευση πιστώσεων, που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 00.6431.2101 με τίτλο «Τουριστική προβολή Δήμου Κατερίνης έτους 2021» (Υπηρεσίες Συμβούλου για την υλοποίηση ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου τουριστικής προβολής Δήμου Κατερίνης – Wise Ram)
 25Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
26

Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του Δήμου
 27Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για διάφορες ανάγκες του Δήμου
 28Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

O Πρόεδρος

Γεώργιος Κυριακίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

  1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Κωνσταντίνος Γραμματικόπουλος1.Μαρία Τερζίδου
2.Ευστάθιος Κεραμιδιώτης2.Αστέριος Μπουσνάκης
3.Σταύρος Χριστοφορίδης3.Ιωάννης Νταντάμης
4.Γεώργιος Τσιαλός4.Αθανάσιος Αναγνώστου
5.Αθανάσιος Γκούνας5.Χρήστος Λεμονόπουλος
6.Λάζος Ντόντης6.Γεώργιος Ίτσιος
7.Δημήτριος Βαϊνάς7.Αθανάσιος Λιακόπουλος
8.Απόστολος Λιακόπουλος  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γενικό Γραμματέα
  3. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  4. Πρόεδρο ΔΣ
Back to top