Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 7.12.2021 (δια περιφοράς)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς (ο τρόπος ψήφισης των θεμάτων θα γίνεται τηλεφωνικά και τα μέλη θα ενημερώνονται για τα θέματα μέσω της πλατφόρμας e-meeting) για λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας, ύστερα από την ΠΝΠ της 11.3.2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την αριθμ.πρωτ: 18318/18.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και την αριθμ.πρωτ: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο 426 του ΥΠΕΣ, την 7η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 11:00 και λήξης 11:30, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 όπως αντικαταστάθηκε με το αρ.40 του ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α) και 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα αρ. 3 ν.4623/19 και 77 ν.4555/18, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 1.Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής
 2.Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού κατανομής ύψους 622.283,43 ευρώ του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020»
 3.Αποδοχή χρηματοδότησης για το Δήμο Κατερίνης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “LIFE-IP AdaptInGR: «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (Boosting the implementation of adaptation policy across Greece) το οποίο έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE IP, το Πράσινο Ταμείο και από πόρους Δήμου”
 4.Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση του τεύχους της Ειδικής συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) για την προμήθεια με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑμεΑ) ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΥΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»
 5.Έγκριση της 50/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΩΚ με θέμα: «Έγκριση ή μη αίτησης στον Δήμο Κατερίνης για έκτακτη Οικονομική επιχορήγηση συνολικού ποσού 150.000,00 ευρώ, προκειμένου να ισοσκελιστεί ο Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 του ΔΩΚ»
 6.Έγκριση της  51/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΩΚ με θέμα: «Έγκριση ή μη έκτακτης επιχορήγησης του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης» συνολικού ποσού 50.000,00€ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από της εμφανίσεως του κορωνοϊού covid-19»
 7.Έγκριση του αποτελέσματος της διεξαγωγής μειοδοτικής δημοπρασίας –  αξιολόγησης προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στο πλαίσιο του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό στο Υποσύστημα 183614 για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή και Συντήρηση του Υφιστάμενου Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Κατερίνης» εκτιμώμενης αξίας 300.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 12/2021)
 8.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ GRADER (ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ) προϋπολογισμού 104.838,71 + 25.161,29  ΦΠΑ = 130.000,00 ευρώ αρ μελέτης 06/2021»
 9.Έγκριση παράτασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου
 10.Έγκριση των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Ευστάθιου Κεραμιδιώτη για κατεπείγοντες υπηρεσιακούς λόγους και έκτακτα υπηρεσιακά θέματα της Τεχνικής Υπηρεσίας, στο Υπουργείο Μεταφορών στην Αθήνα, στις 29 Νοεμβρίου 2021
 11.Εξειδίκευση πιστώσεων, που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 15.6471.002 με τίτλο «Έξοδα οργάνωσης, συνδιοργάνωσης, συμμετοχής και διεξαγωγής πολιτιστικών & αθλητικών δραστηριοτήτων» στα πλαίσια εορτασμού των Χριστουγέννων & της Πρωτοχρονιάς έτους 2021-2022
 12.Εξειδίκευση πιστώσεων, που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 00.6431.2101 με τίτλο «Τουριστική προβολή Δήμου Κατερίνης έτους 2021 (Δημοτικό Ραδιόφωνο Κατερίνης)
 13.Εξειδίκευση πιστώσεων, που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 00.6431.2101 με τίτλο «Τουριστική προβολή Δήμου Κατερίνης έτους 2021 (Wine Style)
 14.Εξειδίκευση πιστώσεων, που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 00.6431.2101 με τίτλο «Τουριστική προβολή Δήμου Κατερίνης έτους 2021 (DK advertising)
 15.Εξειδίκευση πιστώσεων, που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 00.6431.2101 με τίτλο «Τουριστική προβολή Δήμου Κατερίνης έτους 2021 (“PRO-ΠΑΝΤΟΣ” & “FOLK-WAY” Organization Center)
 16.Υποβολή αιτήματος στο υπουργείο Εσωτερικών  για τη επιχορήγηση του Δήμου Κατερίνης οικονομικής ενίσχυσης ποσού 25.950,00 ευρώ σε δέκα  δικαιούχους που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, με την κωδική ονομασία ΑΘΗΝΑ, στις 11/10/2021
 17.Αποδοχή δωρεάς 104  διατακτικών (50 ευρώ η κάθε μια) για τον μήνα Δεκέμβριο 2021 και τη διανομή τους σε ισάριθμους άπορους και οικονομικά αδύναμους δημότες του Δήμου Κατερίνης από “το ΜΠΟΡΟΥΜΕ Είμαστε Οικογένεια –ΑΒ”, οι οποίες αφορούν την αγορά τροφίμων
 18.Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους

19.
Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών  απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του Δήμου
 20.Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για  διάφορες ανάγκες του Δήμου
 21.Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

O Πρόεδρος

Γεώργιος Κυριακίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

  1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Κωνσταντίνος Γραμματικόπουλος1.Μαρία Τερζίδου
2.Ευστάθιος Κεραμιδιώτης2.Αστέριος Μπουσνάκης
3.Σταύρος Χριστοφορίδης3.Ιωάννης Νταντάμης
4.Γεώργιος Τσιαλός4.Αθανάσιος Αναγνώστου
5.Αθανάσιος Γκούνας5.Χρήστος Λεμονόπουλος
6.Λάζος Ντόντης6.Γεώργιος Ίτσιος
7.Δημήτριος Βαϊνάς7.Αθανάσιος Λιακόπουλος
8.Απόστολος Λιακόπουλος  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γενικό Γραμματέα
  3. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  4. Πρόεδρο ΔΣ
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο