Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 31.8.2021 (δια περιφοράς)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς (ο τρόπος ψήφισης των θεμάτων θα γίνεται τηλεφωνικά και τα μέλη θα ενημερώνονται για τα θέματα μέσω της πλατφόρμας e-meeting) για λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας, ύστερα από την ΠΝΠ της 11.3.2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την αριθμ.πρωτ: 18318/18.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και την αριθμ.πρωτ: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο 426 του ΥΠΕΣ, την 31η Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 11:00 και λήξης 11:30 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 όπως αντικαταστάθηκε με το αρ.40 του ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α) και 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα αρ. 3 ν.4623/19 και 77 ν.4555/18, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων
Λήψη απόφασης για αποδοχή  ποσού 12.550,00 €  που αντιστοιχεί στην καταβολή ενιαίου τέλους για το τέταρτο τρίμηνο του έτους 2020
Λήψη απόφασης για αποδοχή  ποσού 12.875,00 €  που αντιστοιχεί στην καταβολή ενιαίου τέλους για το πρώτο τρίμηνο του έτους 2021
Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη ποσού ύψους 271.500,00 ευρώ  για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού SARS-CoV-2
Έγκριση των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Γεώργιου Νταντάμη για υπηρεσιακούς λόγους στη Θεσσαλονίκη (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) στις 11 Αυγούστου 2021
Έγκριση των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Γεώργιου Νταντάμη για υπηρεσιακούς λόγους στη Θεσσαλονίκη (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) στις 24 Αυγούστου 2021
Έγκριση του αποτελέσματος ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ (HELESI) για όλες τις ομάδες του ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την  «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» με εκτιμώμενη αξία 81.760€ εκτός ΦΠΑ και ΔΠΚ/18/2021 (αριθμός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 132422).
Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων στην κοινότητα Ρητίνης του Δήμου Κατερίνης
Τροποποίηση της αριθ. 543/2021 απόφασης ΟΕ με θέμα «Καταρτισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση ισόγειων καταστημάτων επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 47 (κάτω από τα διδακτήρια του 4ου δημοτικού Σχολείου Κατερίνης)»
10 Καταρτισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση της αίθουσας δεξιώσεων – τελετών εντός του Β’ Κοιμητηρίου του Δήμου Κατερίνης
11 Λήψη απόφασης για: α) την αποδοχή των όρων της υπ’ αριθ. 4559/28.06.2021 (Κωδικός Πρόσκλησης: Ε.Σ. 2021) Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: 6ΣΠ046Ψ844-64Ν), β) την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου Κατερίνης στην με Αριθ. Πρωτ.: 4559/28.06.21 (Κωδικός Πρόσκλησης: Ε.Σ. 2021) Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: 6ΣΠ046Ψ844-64Ν) για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» του Α.Π. 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021, γ) τη δέσμευση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την εγγραφή της υποβαλλόμενης Πρότασης σε κωδικό, εφ όσον αυτή εγκριθεί και δ) τον ορισμό Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την υλοποίηση της ως άνω Πρότασης του Δήμου Κατερίνης
 12Έγκριση, διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός των όρων της διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες Επισκευής και Συντήρησης Υφιστάμενου Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Κατερίνης»  εκτιμώμενης αξίας  300.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ  24%  (Α.Μ. 12/2021)
 13Εξειδίκευση πιστώσεων, που θα βαρύνουν τον Κ.Α.00.6736.001 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία»
14 Εξειδίκευση πιστώσεων, που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 15.6471.002 με τίτλο «Έξοδα οργάνωσης, συνδιοργάνωσης, συμμετοχής και διεξαγωγής πολιτιστικών & αθλητικών δραστηριοτήτων» στα πλαίσια συνδιοργάνωσης με την Ιερά Μητρόπολη Κίτρους, Κατερίνης & Πλαταμώνος το Πανελλήνιο και Πονορθόδοξο Συνέδριο «Ο ιστορικός ρόλος της τοπικής εκκλησίας στον Όλυμπο και στα Πιέρια διά των Επισκόπων Κίτρους, Πλαταμώνος και Πέτρας από το 1821 έως το 2021» στην Κατερίνη και στην Ιερά Μονή Παναγία Πέτρας Ολύμπου κατά το τριήμερο 17, 18 & 19 Σεπτεμβρίου 2021 (Παρασκευή, Σάββατο & Κυριακή)
15 Εξειδίκευση πιστώσεων, που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 15.6471.002 με τίτλο «Έξοδα οργάνωσης, συνδιοργάνωσης, συμμετοχής και διεξαγωγής πολιτιστικών & αθλητικών δραστηριοτήτων» στα πλαίσια συνδιοργάνωσης με το Αθλητικό Πολιτιστικό Σωματείο «ΤΡΙΑΣ» τον Διεθνές Αγώνα Τριάθλου «OLYMPOS-X” στην Παραλία Κατερίνης το διήμερο 18 & 19 Σεπτεμβρίου 2021 (Σάββατο & Κυριακή)
16 Εξειδίκευση πιστώσεων, που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 15.6471.002 με τίτλο «Έξοδα οργάνωσης, συνδιοργάνωσης, συμμετοχής και διεξαγωγής πολιτιστικών & αθλητικών δραστηριοτήτων» στα πλαίσια συνδιοργάνωσης με την Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης τα επίσημα πρωταθλήματα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Πάλης (δηλ. 3ο Beach Wrestling World Series Ανδρών/γυναικών & του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Παίδων/Κορασίδων και Εφήβων/Νεανίδων) στην Παραλία Κατερίνης το διάστημα από 8 έως 12 Σεπτεμβρίου 2021 (Τετάρτη έως Κυριακή)
17 Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών  απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του Δήμου
18 Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για  διάφορες ανάγκες του Δήμου
19Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

O Πρόεδρος

Γεώργιος Κυριακίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

  1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Κωνσταντίνος Γραμματικόπουλος1.Μαρία Τερζίδου
2.Ευστάθιος Κεραμιδιώτης2.Αστέριος Μπουσνάκης
3.Σταύρος Χριστοφορίδης3.Ιωάννης Νταντάμης
4.Γεώργιος Τσιαλός4.Αθανάσιος Αναγνώστου
5.Αθανάσιος Γκούνας5.Χρήστος Λεμονόπουλος
6.Λάζος Ντόντης6.Γεώργιος Ίτσιος
7.Δημήτριος Βαϊνάς7.Αθανάσιος Λιακόπουλος
8.Απόστολος Λιακόπουλος  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γενικό Γραμματέα
  3. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  4. Πρόεδρο ΔΣ
Back to top