Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 3.8.2021 (δια περιφοράς)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς (ο τρόπος ψήφισης των θεμάτων θα γίνεται τηλεφωνικά και τα μέλη θα ενημερώνονται για τα θέματα μέσω της πλατφόρμας e-meeting) για λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας, ύστερα από την ΠΝΠ της 11.3.2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την αριθμ.πρωτ: 18318/18.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και την αριθμ.πρωτ: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο 426 του ΥΠΕΣ, την 3η Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 11:00 και λήξης 11:30 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 όπως αντικαταστάθηκε με το αρ.40 του ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α) και 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα αρ. 3 ν.4623/19 και 77 ν.4555/18, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 1.Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων
 2.Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Κατερίνης χρήσης 2020
 3.Υποβολή οικονομικών καταστάσεων Δήμου Κατερίνης χρήσης 2020
 4.Έγκριση του αποτελέσματος των Α+Β+Γ σταδίων (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής, αξιολόγηση τεχνικών προσφορών & αξιολόγηση οικονομικών προσφορών –  εισήγηση για ανάδειξη προσωρινών αναδόχων) του ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» με εκτιμώμενη αξία 81.760€ εκτός ΦΠΑ και ΔΠΚ/18/2021
 5.(Ι) Καθορισμός διαδικασίας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΕΞΑΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (γάντια μιας χρήσης, νιτριλίου)] και εκτιμώμενη αξία 61.362,00 + 3.681,72 (ΦΠΑ 6%) = 65.043,72 € με την παρ.2.γ του ά.32 του ν.4412/2016, (ΙΙ) έγκριση της μελέτης ΔΠΚ/11/2021 τροποποίηση (μόνον ως προς την τιμή για τα γάντια μιας χρήσης) και (ΙΙΙ) συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφοράς/ών
6. α) Καταρτισμός των όρων της διακήρυξης του σχετικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ και έγκριση των παραρτημάτων της, και β) Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας: “Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Κατερίνης ” Κωδικός ΟΠΣ 5066578, προϋπολογισμός 186.000,00  ευρώ
7. Eξώδικος   (συμβιβαστικός)  καθορισμός  τιμής  μονάδας ανά τ.μ. για την μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα για την αρχική  ιδιοκτησία  με  κ.κ. 056519 στο Ο.Τ. Γ736 σύμφωνα με την 293ηΔ διορθωτική πράξη της 1/2005 Π.Ε. Καπνικού Σταθμού (ύστερα από αίτηση του Καριπίδη Κων/νου του Τριαντάφυλλου)
 8.Κατακύρωση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης της παρ.2, περίπτωση β, υποπεριπτώσεις (ββ) & (γ)  του ά.32 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» προϋπολογισμού 28.753,89 ευρώ εκτός ΦΠΑ
 9.Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών  απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του Δήμου
 10.Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για  διάφορες ανάγκες του Δήμου
 11.Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

O Πρόεδρος

Γεώργιος Κυριακίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

  1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Κωνσταντίνος Γραμματικόπουλος1.Μαρία Τερζίδου
2.Ευστάθιος Κεραμιδιώτης2.Αστέριος Μπουσνάκης
3.Σταύρος Χριστοφορίδης3.Ιωάννης Νταντάμης
4.Γεώργιος Τσιαλός4.Αθανάσιος Αναγνώστου
5.Αθανάσιος Γκούνας5.Χρήστος Λεμονόπουλος
6.Λάζος Ντόντης6.Γεώργιος Ίτσιος
7.Δημήτριος Βαϊνάς7.Αθανάσιος Λιακόπουλος
8.Απόστολος Λιακόπουλος  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γενικό Γραμματέα
  3. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  4. Πρόεδρο ΔΣ
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο