Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής δια περιφοράς (20.7.2021)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς (ο τρόπος ψήφισης των θεμάτων θα γίνεται τηλεφωνικά και τα μέλη θα ενημερώνονται για τα θέματα μέσω της πλατφόρμας e-meeting) για λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας, ύστερα από την ΠΝΠ της 11.3.2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την αριθμ.πρωτ: 18318/18.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και την αριθμ.πρωτ: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο 426 του ΥΠΕΣ, την 20η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 11:00 και λήξης 11:30 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 όπως αντικαταστάθηκε με το αρ.40 του ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α) και 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα αρ. 3 ν.4623/19 και 77 ν.4555/18, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Αποδοχή  ποσού 1.200.000,00 € στον Δήμο Κατερίνης του Νομού Πιερίας, έναντι των εσόδων που δικαιούται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
 2.Αποδοχή απόφασης ένταξης –  χρηματοδότησης για το έργο με τίτλο: «Εξοπλισμός για τη λειτουργία θεάτρου και χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου Κατερίνης» από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Ορισμός διαχειριστή (υπολόγου) του έργου και ορισμός υπευθύνου πράξης
 3.Εξειδίκευση πιστώσεων, που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 00.6431.2101 με τίτλο «Τουριστική προβολή Δήμου Κατερίνης έτους 2021
 4.Έγκριση παράτασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου και όροι του συμφωνητικού μίσθωσης, κατόπιν αίτησης του Μπλάνα Νικολάου για επιχείρηση kart
5. Έγκριση παράτασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου και όροι του συμφωνητικού μίσθωσης, κατόπιν αίτησης του Τσενεκίδη Κων/νου για το κατάστημα ALMIRA
 6.Παράταση και τροποποίηση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου, κατόπιν αίτησης της Δαμαλή Ευαγγελίας, για κατάστημα επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 47 (κάτω από τα διδακτήρια του 4ου δημοτικού Σχολείου Κατερίνης)
 7.Παράταση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου, κατόπιν αίτησης της  «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΙΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
8. Λήψη απόφασης α) έγκρισης πρακτικών αποσφράγιση/έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης και β) κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων ευπαθών ομάδων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Κατερίνης» Κωδικός ΟΠΣ 5067557, προϋπολογισμός 50.000,00  ευρώ
 9.Λήψη απόφασης α) έγκρισης πρακτικών αποσφράγιση/έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης και β) κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Κατερίνης» Κωδικός ΟΠΣ 5068891, προϋπολογισμός 60.000,00  ευρώ
10. Κατακύρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό στο Υποσύστημα 180064 για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση υφισταμένης αγροτικής οδού προς γεωργικές εκμεταλλεύσεις στη θέση ‘‘ Πλιτσκό -Προσήλιο’’ στο  Δ.Δ. Ελατοχωρίου Δ. Πιερίων. (Επαναδημοπράτηση λόγω διάλυσης σύμβασης)» εκτιμώμενης αξίας 175.806,45 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 21/2019)
 11.Έγκριση πρακτικών, ανάδειξη προσωρινών αναδόχων, ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για το τμήμα 4 του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου, εντύπων, χαρτιού εκτύπωσης,  φωτοαντιγραφικού υλικού, υλικών και αναλωσίμων μηχανογράφησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης»
 12.Έγκριση πρακτικών φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού – παραλίας με δημοπρασία σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13 της  αριθ. ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020(ΦΕΚ 1864/τ. Β΄/15-05-2020) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθ. ΚΥΑ 56468 ΕΞ 2020(ΦΕΚ 2198/τ. Β’/05-06-2020), έως τις 31-12-2021
 13.Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφοράς για την υπηρεσία «Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού του Δήμου Κατερίνης»
 14.Πρακτικό κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών στο αγρόκτημα της Κοινότητας Καλλιθέας», αρ.μελ.134/2020, προϋπολογισμού 39.997,99 € (με Φ.Π.Α.)
 15.Χορήγηση παράτασης 1ης ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΒΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΤΩΝ Τ.Κ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»
 16.Έγκριση των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Γεώργιου Νταντάμη για υπηρεσιακούς λόγους στην Θεσσαλονίκη (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) στις 13 Ιουλίου 2021
 17.Εξειδίκευση πιστώσεων, που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 15.6471.002 με τίτλο «Έξοδα οργάνωσης, συνδιοργάνωσης, συμμετοχής και διεξαγωγής πολιτιστικών δραστηριοτήτων» στα πλαίσια του 50ου Φεστιβάλ Ολύμπου
 18.Εξειδίκευση πιστώσεων, που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 15.6471.002 με τίτλο «Έξοδα οργάνωσης, συνδιοργάνωσης, συμμετοχής και διεξαγωγής πολιτιστικών δραστηριοτήτων» στα πλαίσια διοργάνωσης μουσικής εκδήλωσης-λαϊκή όπερα με το ίδρυμα «Σακελλαρίδη» στο θέατρο του Δημοτικού Πάρκου τη Δευτέρα 02 Αυγούστου 2021
 19.Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών  απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του Δήμου
 20.Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για  διάφορες ανάγκες του Δήμου
21. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

O Πρόεδρος

Γεώργιος Κυριακίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

  1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Κωνσταντίνος Γραμματικόπουλος1.Μαρία Τερζίδου
2.Ευστάθιος Κεραμιδιώτης2.Αστέριος Μπουσνάκης
3.Σταύρος Χριστοφορίδης3.Ιωάννης Νταντάμης
4.Γεώργιος Τσιαλός4.Αθανάσιος Αναγνώστου
5.Αθανάσιος Γκούνας5.Χρήστος Λεμονόπουλος
6.Λάζος Ντόντης6.Γεώργιος Ίτσιος
7.Δημήτριος Βαϊνάς7.Αθανάσιος Λιακόπουλος
8.Απόστολος Λιακόπουλος  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γενικό Γραμματέα
  3. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  4. Πρόεδρο ΔΣ
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο