Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13.7.2021 (δια περιφοράς)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς (ο τρόπος ψήφισης των θεμάτων θα γίνεται τηλεφωνικά και τα μέλη θα ενημερώνονται για τα θέματα μέσω της πλατφόρμας e-meeting) για λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας, ύστερα από την ΠΝΠ της 11.3.2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την αριθμ.πρωτ: 18318/18.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και την αριθμ.πρωτ: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο 426 του ΥΠΕΣ, την 13η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 11:00 και λήξης 11:30 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 όπως αντικαταστάθηκε με το αρ.40 του ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α) και 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα αρ. 3 ν.4623/19 και 77 ν.4555/18, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 1Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων
 2Ανάκληση της 413/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξειδίκευση πιστώσεων, που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 00.6441.001 με τίτλο «Συνδιοργάνωση του Δήμου με φορείς της πόλης για συνέδρια, συναντήσεις, διαλέξεις, ημερίδες κλπ.» στα πλαίσια του 50ου Φεστιβάλ Ολύμπου
 3Σύνταξη σχεδίου 8ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021
 4Έγκριση των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Γεωργίου Νταντάμη για υπηρεσιακούς λόγους στη Θεσσαλονίκη (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) στις 7 Ιουλίου 2021
 5Αποδοχή ποσού ύψους 7.500,00 ευρώ προς κάλυψη των δαπανών ενοικίασης του χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Κατερίνης έως και το Α΄ εξάμηνο του έτους 2021
 6Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 288.500,00 ευρώ για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων
 7Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 27.442,14 ευρώ για την επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)
 8Αποδοχή  ποσού ύψους 15.393,70 ευρώ που αφορά Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητας τους
 9Αποδοχή  ποσού ύψους 30.590 ευρώ που αφορά την επιχορήγηση για την υλοποίηση του έργου: «Ηθική Υιοθέτηση της Τεχνολογίας στις Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης» (Ethical Technology Adoption in Public Administration Services) με ακρωνύμιο: ETAPAS
10 Έγκριση της από 2/7/2021 μελέτης και προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του ά.32 του Ν.4412/2016 για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο Συντήρηση – Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού του Δήμου Κατερίνης εκτιμώμενης αξίας 28.753,89 ευρώ εκτός ΦΠΑ
 11Έγκριση της υπ’ αριθ. 91/2021 μελέτης με τίτλο: «Βελτίωση Δημοτικών κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Πιερίων έτους 2021», και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία
 12Έγκριση της 35/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΠΑΠ με θέμα «3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021»
13 Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Κατερίνης.
 14Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ειδικών θέσεων για το έτος 2022
 15Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών  απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του Δήμου
 16Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για  διάφορες ανάγκες του Δήμου
 17Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

O Πρόεδρος

Γεώργιος Κυριακίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

  1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Κωνσταντίνος Γραμματικόπουλος1.Μαρία Τερζίδου
2.Ευστάθιος Κεραμιδιώτης2.Αστέριος Μπουσνάκης
3.Σταύρος Χριστοφορίδης3.Ιωάννης Νταντάμης
4.Γεώργιος Τσιαλός4.Αθανάσιος Αναγνώστου
5.Αθανάσιος Γκούνας5.Χρήστος Λεμονόπουλος
6.Λάζος Ντόντης6.Γεώργιος Ίτσιος
7.Δημήτριος Βαϊνάς7.Αθανάσιος Λιακόπουλος
8.Απόστολος Λιακόπουλος  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γενικό Γραμματέα
  3. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  4. Πρόεδρο ΔΣ
Back to top