Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 6.7.2021 (δια περιφοράς)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς (ο τρόπος ψήφισης των θεμάτων θα γίνεται τηλεφωνικά και τα μέλη θα ενημερώνονται για τα θέματα μέσω της πλατφόρμας e-meeting) για λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας, ύστερα από την ΠΝΠ της 11.3.2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την αριθμ.πρωτ: 18318/18.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και την αριθμ.πρωτ: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο 426 του ΥΠΕΣ, την 6η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 11:00 και λήξης 11:30 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 όπως αντικαταστάθηκε με το αρ.40 του ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α) και 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα αρ. 3 ν.4623/19 και 77 ν.4555/18, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 1Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων
 2Έγκριση του αποτελέσματος των Α+Β+Γ σταδίων (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών & οικονομικών προσφορών –  εισήγηση για ανάδειξη προσωρινών αναδόχων) του ανοιχτού διαγωνισμού «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους 2020, ομάδες Δ+Ε+Ζ» με εκτιμώμενη αξία 197.166,00  ευρώ εκτός ΦΠΑ και ΔΠΚ/6/2021
 3Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την «Μεταφόρτωση και μεταφορά των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Κατερίνης» (συμβατικής) αξίας 1.752.000 + 876.000 (δικαίωμα προαίρεσης) = 3.258.720 ευρώ εκτός ΦΠΑ, με ενεργοποίηση του προβλεπόμενου δικαιώματος προαίρεσης
 4Επικύρωση του αποτελέσματος των Α &  Β & Γ σταδίων του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό στο Σύστημα 133244 για τη σύναψη της σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια GRADER (ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ» εκτιμώμενης αξίας, 104.838,71 € ευρώ εκτός  Φ.Π.Α. (Α.Μ. 6/2021)
 5Κατακύρωση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της παρ.2.γ του ά.32 του n.4412/2016 για την κατασκευή του έργου «Κατεπείγουσα κατασκευή ταφικών τετραγώνων λόγω εκτάκτων αναγκών (COVID) στις Δ.Ε. Κατερίνης και Δ.Ε. Παραλίας»   και εκτιμώμενη αξία 116.935,49 € +(ΦΠΑ24%)28.064,52€  = 145.000,00€  ευρώ εκτός ΦΠΑ με (Α.Μ. 1/2021) στον οικονομικό φορέα ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ,  Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε.
 6Έγκριση της υπ’ αριθ. 81/2021 μελέτης με τίτλο: «Βελτίωση Δημοτικών κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας έτους 2021», και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία
 7Έγκριση της υπ’ αριθ. 82/2021 μελέτης με τίτλο: «Βελτίωση Δημοτικών κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Πέτρας έτους 2021», και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία
 8Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση υφιστάμενων οδικών υποδομών εντός της Τ.Κ Κάτω Αγ. Ιωάννη Δ.Ε. Κορινού»
 9Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικό κατάλογο
10 Έγκριση πρακτικών και κήρυξη δημοπρασίας δημοτικού ακινήτου, έκτασης 4.282,91 τ.μ., με κτιριακές εγκαταστάσεις (πρώην κατάστημα HAVANA), τμήμα του υπ’ αριθ. 1283Α τεμαχίου στο αγρόκτημα Περίστασης στην παραλιακή οδό Παραλίας – Ολυμπιακής Ακτής Δήμου Κατερίνης, ως άγονη
 11Καταρτισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση του παραδοσιακού κέντρου εστίασης «Παλιό Σχολιό»  στον οικισμό Παλαιού Ελατοχωρίου της Κοινότητας Ελατοχωρίου του Δήμου Κατερίνης
 12Εξειδίκευση πιστώσεων, που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 00.6441.001 με τίτλο «Συνδιοργάνωση του Δήμου με φορείς της πόλης για συνέδρια, συναντήσεις, διαλέξεις, ημερίδες κλπ.» στα πλαίσια συνδιοργάνωσης με τον Μορφωτικό Σύλλογο Γανόχωρας «Ο ΘΡΑΚΙΚΟΣ» μουσική εκδήλωση στον προαύλιο χώρο του συλλόγου το Σάββατο 31 Ιουλίου 2021
 13Επικύρωση του αποτελέσματος του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας (χαρτικά, απορρυπαντικά, σακούλες απορριμμάτων, εργαλεία και υλικά καθαριότητας) για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων»
 14Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών  απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του Δήμου
 15Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για  διάφορες ανάγκες του Δήμου
 16Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

O Πρόεδρος

Γεώργιος Κυριακίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

  1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Κωνσταντίνος Γραμματικόπουλος1.Μαρία Τερζίδου
2.Ευστάθιος Κεραμιδιώτης2.Αστέριος Μπουσνάκης
3.Σταύρος Χριστοφορίδης3.Ιωάννης Νταντάμης
4.Γεώργιος Τσιαλός4.Αθανάσιος Αναγνώστου
5.Αθανάσιος Γκούνας5.Χρήστος Λεμονόπουλος
6.Λάζος Ντόντης6.Γεώργιος Ίτσιος
7.Δημήτριος Βαϊνάς7.Αθανάσιος Λιακόπουλος
8.Απόστολος Λιακόπουλος  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γενικό Γραμματέα
  3. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  4. Πρόεδρο ΔΣ
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο