Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22.6.2021

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς (ο τρόπος ψήφισης των θεμάτων θα γίνεται τηλεφωνικά και τα μέλη θα ενημερώνονται για τα θέματα μέσω της πλατφόρμας e-meeting) για λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας, ύστερα από την ΠΝΠ της 11.3.2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την αριθμ.πρωτ: 18318/18.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και την αριθμ.πρωτ: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο 426 του ΥΠΕΣ, την 22η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 11:00 και λήξης 11:30 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 όπως αντικαταστάθηκε με το αρ.40 του ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α) και 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα αρ. 3 ν.4623/19 και 77 ν.4555/18, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων
 2.Σύνταξη σχεδίου 7ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021
 3.Έγκριση της υπ’ αριθ. 135/2020 μελέτης με τίτλο: «Βελτίωση Δημοτικών κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης», και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία
 4.Eξώδικος  (συμβιβαστικός)  καθορισμός  τιμής  μονάδας αποζημίωσης λόγω προσκύρωσης τμήματος από την ιδιοκτησία 38 στην ιδιοκτησία 74 στο 260 Α Ο.Τ. που προέκυψε σύμφωνα με την 1/2019 Πράξη –Ανασύνταξη της 1/2004 πράξης τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημίωσης της πολεοδομικής ενότητας «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΒΑΤΑΝ» (ύστερα από αίτηση της Θώδη Ελένης του Αριστοτέλη )
 5.Έγκριση του αποτελέσματος της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στο πλαίσιο του συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση στρώσεων οδοστρωσίας της αγροτικής οδού στη θέση ‘‘Πλιτσκό -Προσήλιο’’ της Κοινότητας  Ελατοχωρίου στη Δημοτικής Ενότητας Πιερίων του Δήμου Κατερίνης»  εκτιμώμενης αξίας 60.000,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ. (ΑΜ: 42/ 2021)
 6.Έγκριση της αριθμ.28/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΠΑΠ με θέμα “Έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του οικονομικού έτους 2021”
 7.Αποδοχή ποσού ύψους 843.436,16 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – ΣΤ΄ κατανομή έτους 2021
 8.Αποδοχή  χρηματοδότησης Π∆Ε (ΣΑΕΠ 008/2) μηνός Ιουνίου 2021- Ανέγερση θεάτρου και χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο ∆ήµο Κατερίνης
 9.Αποδοχή ποσού κατανομής ύψους 893.448,12 ευρώ του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019
 10.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου, εντύπων, χαρτιού εκτύπωσης,  φωτοαντιγραφικού υλικού, υλικών και αναλωσίμων μηχανογράφησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης», καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων
 11.Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών  απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του Δήμου
 12.Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για  διάφορες ανάγκες του Δήμου
 13.Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

O Πρόεδρος

Γεώργιος Κυριακίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

  1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Κωνσταντίνος Γραμματικόπουλος1.Μαρία Τερζίδου
2.Ευστάθιος Κεραμιδιώτης2.Αστέριος Μπουσνάκης
3.Σταύρος Χριστοφορίδης3.Ιωάννης Νταντάμης
4.Γεώργιος Τσιαλός4.Αθανάσιος Αναγνώστου
5.Αθανάσιος Γκούνας5.Χρήστος Λεμονόπουλος
6.Λάζος Ντόντης6.Γεώργιος Ίτσιος
7.Δημήτριος Βαϊνάς7.Αθανάσιος Λιακόπουλος
8.Απόστολος Λιακόπουλος  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γενικό Γραμματέα
  3. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  4. Πρόεδρο ΔΣ
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο