Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13.4.2021(δια περιφοράς)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς (ο τρόπος ψήφισης των θεμάτων θα γίνεται τηλεφωνικά και τα μέλη θα ενημερώνονται για τα θέματα μέσω της πλατφόρμας e-meeting) για λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας, ύστερα από την ΠΝΠ της 11.3.2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την αριθμ.πρωτ: 18318/18.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και την αριθμ.πρωτ: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο 426 του ΥΠΕΣ, την 13η Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 11:00 και λήξης 11:30, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 όπως αντικαταστάθηκε με το αρ.40 του ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α) και 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα αρ. 3 ν.4623/19 και 77 ν.4555/18, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 1Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων
 2Ανάθεση της προμήθειας  με τίτλο «Προμήθεια αρδευτικών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών στις αρδευτικές υποδομές ΔΕ Κατερίνης»   εκτιμώμενης αξίας 80.639,00€ +(ΦΠΑ24%)19.353,4€  = 99.992,36€ (ΑΜ 26/2021) για την αποκατάσταση των δημοτικών υποδομών και διαχείριση των συνεπειών  λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων της 6ης & 7ης Δεκεμβρίου 2020, που έπληξαν τη Δ..Ε. Κατερίνης  με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της παρ.2.γ του ά.32 του ν.4412/2016 στον οικονομικό φορέα ΖΙΩΓΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ
 3Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθ. 53/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Α) Αποδοχή των όρων συμμετοχής και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον», με τίτλο «Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους», Πρόσκληση ΑΤ12, Β) Ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης του Δήμου στην παραπάνω πρόσκληση»
 4Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη της σύμβασης με τίτλο [ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2021] και εκτιμώμενη αξία 43.379,44 ευρώ εκτός ΦΠΑ – έγκριση των εγγράφων της σύμβασης (διακήρυξης και μελέτης)
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και επιτροπής εξέτασης τυχόν ενστάσεων για το συνοπτικό διαγωνισμό της γενικής υπηρεσίας με τίτλο [ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2021] και εκτιμώμενη αξία 43.379,44 ευρώ εκτός ΦΠΑ
 6Ανάθεση της [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΕΞΑΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ] με εκτιμώμενη αξία 74.644,50€ με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της παρ.2.γ του ά.32 του ν.4412/2016 στους οικονομικούς φορείς ΠΙΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕ (για το τμήμα 1) και ΑΛΚΩΝ PEST–CONTROL OE (για το τμήμα 2)
 7Καταρτισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση ισόγειου καταστήματος επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 47 (κάτω από τα διδακτήρια του 4ου δημοτικού Σχολείου Κατερίνης)
 8Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με αντικείμενο την υποστήριξη του Δήμου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ηθική Υιοθέτηση της Τεχνολογίας στις Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης (Ethical Technology Adoption in Public Administration Services)», με το ακρωνύμιο: ETAPAS, το οποίο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «HORIZON 2020»
 9Έγκριση, διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός των όρων της διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση υφισταμένης αγροτικής οδού προς γεωργικές εκμεταλλεύσεις στη θέση ‘‘ Πλιτσκό -Προσήλιο’’ στο  Δ.Δ. Ελατοχωρίου Δ. Πιερίων. (Επαναδημοπράτηση λόγω διάλυσης σύμβασης)» εκτιμώμενης αξίας  175.806.45 ευρώ πλέον ΦΠΑ  24%  (Α.Μ. 21/2019)
 10Έγκριση: Α) των πρακτικών της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, Β) της υπ’ αριθ. ΔΠΚ/18/2021 μελέτης και των όρων του σχεδίου διακήρυξης αυτής, Γ) της υπ’ αριθ. ΔΠΚ/19/2021 μελέτης και των όρων του σχεδίου διακήρυξης αυτής, Δ) των χώρων εγκατάστασης των φορτιστών, E) την υποβολή πρότασης συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Πρόσκληση ΑΤ 12
 11Ανάκληση της υπ’ αριθμ.185/2021 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής περί διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός των όρων της διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ  ‘ΠΕΛΕΚΑ’ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 538.896,18 Ευρώ με ΦΠΑ 24%
 12Αποδοχή χρηματοδότησης  ποσού 13.680,00 ευρώ του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/1973 και την αρίθμ. 33862/06-05-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699/τ.Β΄/2019), με σκοπό την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές
 13Έγκριση της Επικαιροποίησης της Αρ. 36/2021 μελέτης τεχνικών υπηρεσιών με τίτλο «Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος Κρίσιμων Υποδομών (σχολικών συγκροτημάτων) του Δήμου Κατερίνης» λόγω αλλαγής του συντελεστή τκ από 02-4-2021 με αναδρομική ισχύ από 20-03-2021
 14Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

O Πρόεδρος

Γεώργιος Κυριακίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

  1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Κωνσταντίνος Γραμματικόπουλος1.Μαρία Τερζίδου
2.Ευστάθιος Κεραμιδιώτης2.Αστέριος Μπουσνάκης
3.Σταύρος Χριστοφορίδης3.Ιωάννης Νταντάμης
4.Γεώργιος Τσιαλός4.Αθανάσιος Αναγνώστου
5.Αθανάσιος Γκούνας5.Χρήστος Λεμονόπουλος
6.Λάζος Ντόντης6.Γεώργιος Ίτσιος
7.Δημήτριος Βαϊνάς7.Αθανάσιος Λιακόπουλος
8.Απόστολος Λιακόπουλος  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γενικό Γραμματέα
  3. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  4. Πρόεδρο ΔΣ
Back to top