Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 6.4.2021 (δια περιφοράς)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς (ο τρόπος ψήφισης των θεμάτων θα γίνεται τηλεφωνικά και τα μέλη θα ενημερώνονται για τα θέματα μέσω της πλατφόρμας e-meeting) για λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας, ύστερα από την ΠΝΠ της 11.3.2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την αριθμ.πρωτ: 18318/18.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και την αριθμ.πρωτ: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο 426 του ΥΠΕΣ, την 6η Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 11:00 και λήξης 11:30, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 όπως αντικαταστάθηκε με το αρ.40 του ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α) και 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα αρ. 3 ν.4623/19 και 77 ν.4555/18, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης, σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ.6 του ν.3852/2010 όπως ισχύει
 2Σύνταξη σχεδίου 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021
 3Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων
 4Παράταση χρόνου παράδοσης του αντικειμένου της υπηρεσίας με τίτλο [Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για την πρόσκληση AT 12 με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» του άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» του προγράμματος Α. Τρίτσης] και συμβατική αξία 4.969,35 ευρώ εκτός ΦΠΑ
 5Αποδοχή ποσού ύψους 859.002,13 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Γ΄ κατανομή έτους 2021
 6Αποδοχή  χρηματοδότησης Π∆Ε (ΣΑΕΠ 008/2) μηνός Μαρτίου 2021- Ανέγερση θεάτρου και χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο ∆ήµο Κατερίνης
 7(Ι) Καθορισμός διαδικασίας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αρδευτικών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών στις αρδευτικές υποδομές ΔΕ Ελαφίνας λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων της 6ης και 7ης Δεκεμβρίου 2020»  εκτιμώμενης αξίας, 59.998,21 €  με την παρ.2.γ του ά.32 του ν.4412/2016, (ΙΙ) έγκριση της με αριθ. 30/2021 τεχνικής μελέτης, (ΙΙΙ) συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφοράς/ών
 8(Ι) Καθορισμός διαδικασίας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν στις αρδευτικές υποδομές Δ.Ε. Ελαφίνας και Πέτρας λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων της 6ης και 7ης Δεκεμβρίου 2020»     και εκτιμώμενη αξία 40.320,00 € +(ΦΠΑ24%) 9.676,80 €  = 49.996,80 € με την παρ.2.γ του ά.32 του ν.4412/2016, (ΙΙ) έγκριση της με αριθ. 35/2021 τεχνικής μελέτης, (ΙΙΙ) συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφοράς/ών
 9Λήψη Απόφασης περί: 1)Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας : «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)» Πρόσκληση ΑΤ11, 2) Υποβολή της πρότασης «Δράσεις για κρίσιμες υποδομές που χρήζουν αντισεισμική προστασία του Δήμου Κατερίνης», 3) Τη δέσμευση της κάλυψης του επιπλέον ποσού από ιδίους πόρους σε περίπτωση υπέρβασης του επιλέξιμου ποσού σε σχέση με τα όρια που ορίζονται από το πρόγραμμα, εφόσον απαιτηθεί,  4) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες στο πλαίσιο υποβολής της ως ανωτέρω αίτησης χρηματοδότησης, 5) Ορισμού υπαλλήλου, ως υπεύθυνου της προτεινόμενης πράξης και 6) Ορισμού ομάδας έργου
 10Λήψη Απόφασης περί: Έγκριση της ΑΡ. 36/2021 μελέτης τεχνικών υπηρεσιών με τίτλο «Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος Κρίσιμων Υποδομών (σχολικών συγκροτημάτων) του Δήμου Κατερίνης»
 11Επιστροφή παραβόλου για εξέταση ένστασης στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 58.831,00€ εκτός ΦΠΑ
 12Αποδοχή της 1616ης κατανομής χρηματοδότησης ΣΑΕ055 έτους 2021 ποσού 33.362,32€
 13Αποδοχή της 1776ης κατανομής χρηματοδότησης ΣΑΕ055 έτους 2021 ποσού 12.357,79€
 14Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση δημοπρασίας για την εκμίσθωση ισόγειου καταστήματος επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 47 (κάτω από τα διδακτήρια του 4ου δημοτικού Σχολείου Κατερίνης)
 15Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών  απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου
 16Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για  ανάγκες του Δήμου
 17Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

O Πρόεδρος

Γεώργιος Κυριακίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

  1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Κωνσταντίνος Γραμματικόπουλος1.Μαρία Τερζίδου
2.Ευστάθιος Κεραμιδιώτης2.Αστέριος Μπουσνάκης
3.Σταύρος Χριστοφορίδης3.Ιωάννης Νταντάμης
4.Γεώργιος Τσιαλός4.Αθανάσιος Αναγνώστου
5.Αθανάσιος Γκούνας5.Χρήστος Λεμονόπουλος
6.Λάζος Ντόντης6.Γεώργιος Ίτσιος
7.Δημήτριος Βαϊνάς7.Αθανάσιος Λιακόπουλος
8.Απόστολος Λιακόπουλος  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γενικό Γραμματέα
  3. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  4. Πρόεδρο ΔΣ
Back to top