Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23.3.2021 (δια περιφοράς)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς (ο τρόπος ψήφισης των θεμάτων θα γίνεται τηλεφωνικά και τα μέλη θα ενημερώνονται για τα θέματα μέσω της πλατφόρμας e-meeting) για λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας, ύστερα από την ΠΝΠ της 11.3.2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την αριθμ.πρωτ: 18318/18.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και την αριθμ.πρωτ: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο 426 του ΥΠΕΣ, την 23η Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 11:00 και λήξης 11:30, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 όπως αντικαταστάθηκε με το αρ.40 του ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α) και 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα αρ. 3 ν.4623/19 και 77 ν.4555/18, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων
 2Λήψη απόφασης συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ» του Πράσινου Ταμείου με βάση την πρόσκληση με αριθμό πρωτοκόλλου 9653/28/12/2020  και Κωδικό Πρόσκλησης: ΦΠ&ΚΔ/ΑΠ5/2020, σε συνεργασία με το φορέα ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ «Μαστόδοντας Νεοκαισάρειας»
 3Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από το Ταμείο Αλληλεγγύης για την προμήθεια μεταφορικού μέσου για άτομα με ειδικές ανάγκες πρόσφυγες και άλλους μαθητές στο ειδικό σχολείο Γανόχωρας του Δήμου Κατερίνης προϋπολογισμού 106.020,00 ευρώ
 4Έγκριση των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Γεώργιου Νταντάμη για υπηρεσιακούς λόγους στην Αθήνα στο Υπουργείο Τουρισμού και στην Επιτροπή 1821 στις 18 και 19 Μαρτίου 2021
 5Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη πρωτοβάθμιας υγείας με ενίσχυση των τοπικών σταθμών φροντίδας και περίθαλψης στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Κατερίνης» με κωδικό ΟΠΣ 5074657 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (Άξονας προτεραιότητας 9Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας-ΕΚΤ»)  
 6Εξώδικος (συμβιβαστικός) καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω προσκύρωσης, για την ιδιοκτησία  με κ.κ. 035920 στο Ο.Τ. 972 σύμφωνα με την 334ηΔ  Διορθωτική της με αριθμό 2/2002  πράξης εφαρμογής στην ενότητα Βατάν Δήμου Κατερίνης
 7Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθ. 53/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Έγκριση της υπ’ αρ. ΔΠΚ/10/2021 μελέτης με τίτλο : «Προμήθεια απορριμματοφόρου και προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων υπόγειας αποθήκευσης για τη δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης του Δήμου  Κατερίνης» και των όρων του σχεδίου διακήρυξης αυτής για την συμμετοχή στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
Αποδοχή των όρων και έγκριση συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ¨ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
10 Εισήγηση για την λήψη απόφασης: περί έγκρισης της μελέτης και των όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση του τεχνολογικού εξοπλισμού και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σκηνής θεάτρου» ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ. 28/2021
 11Διαγραφή οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο
 12Εξειδίκευση πιστώσεων, που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 00.6736.001 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία»
13 Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών  απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου
 14Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για  ανάγκες του Δήμου
 15Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

O Πρόεδρος

Δημήτριος Μορφακίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

  1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Ιωάννης Συμεωνίδης1.Μαρία Τερζίδου
2.Γεώργιος Νταντάμης2.Αστέριος Μπουσνάκης
3.Σταύρος Χριστοφορίδης3.Ιωάννης Νταντάμης
4.Γεώργιος Τσιαλός4.Αθανάσιος Αναγνώστου
5.Αθανάσιος Γκούνας5.Χρήστος Λεμονόπουλος
6.Λάζος Ντόντης6.Γεώργιος Ίτσιος
7.Δημήτριος Βαϊνάς7.Αθανάσιος Λιακόπουλος
8.Απόστολος Λιακόπουλος  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γενικό Γραμματέα
  3. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  4. Πρόεδρο ΔΣ
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο