Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 2.3.2021 (δια περιφοράς)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς (ο τρόπος ψήφισης των θεμάτων θα γίνεται τηλεφωνικά και τα μέλη θα ενημερώνονται για τα θέματα μέσω της πλατφόρμας e-meeting) για λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας, ύστερα από την ΠΝΠ της 11.3.2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την αριθμ.πρωτ: 18318/18.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και την αριθμ.πρωτ: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο 426 του ΥΠΕΣ, την 2η Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 11:00 και λήξης 11:30, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 όπως αντικαταστάθηκε με το αρ.40 του ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α) και 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα αρ. 3 ν.4623/19 και 77 ν.4555/18, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Αποδοχή των όρων της χρηματοδότησης ύψους 227.000,00 € από το Πράσινο Ταμείο σύμφωνα με την 201.1.1 /2020 απόφαση για την εκτέλεση του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΕΑ) ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΥΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ».
Αποδοχή δωρεάς 80 πακέτων δώρων στο Δήμο Κατερίνης από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κόρες Πιερίων οι Κατερινιώτισσες
 3Αποδοχή  ποσού ύψους 295.070,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων
 4Αποδοχή  ποσού ύψους 859.002,13 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Β΄ κατανομή έτους 2021
 5Αποδοχή  χρηματοδότησης ποσού ευρώ για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. που απασχολείται στις σχολικές μονάδες
 6Εξειδίκευση πιστώσεων, που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 00.6739.003 με τίτλο «Επιχορήγηση σε οργανώσεις με δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα του άρθρου 202 παρ.1Α εδ.ii Ν.3463/2006».
 7Εξειδίκευση πιστώσεων, που θα βαρύνουν τον Κ.Α.00.6731.02 με τίτλο «Προαιρετικές επιχορηγήσεις σε Ο.Π.Π.Α.Π. & λοιπά Ν.Π.Δ.Δ.»
 8Εξειδίκευση πιστώσεων, που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 15.6481.004 με τίτλο «Δαπάνες για είδη διαβίωσης και περίθαλψης οικονομικά αδύνατων κατοίκων» στο πλαίσιο αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19
 9Κατακύρωση του ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια πέντε (5) καινούριων απορριμματοφόρων», με εκτιμώμενη αξία 795.000,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ και ΔΠΚ/31/2020 μελέτη
 10Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και επιτροπής εξέτασης τυχόν ενστάσεων για το συνοπτικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ της υπηρεσίας με τίτλο ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 και εκτιμώμενη αξία 25.785 € (ΦΠΑ 0%)
11 Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για σύναψη σύμβασης της υπηρεσίας ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 με εκτιμώμενη αξία 25.785 € (ΦΠΑ 0%) & έγκριση της σχετικής διακήρυξης και της μελέτης
 12Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2021», εκτιμώμενης αξίας 404.680,46 € εκτός ΦΠΑ με μελέτη ΔΠΚ/5/2021
 13Α. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη της σύμβασης με τίτλο «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2021», εκτιμώμενης αξίας 404.680,46 € εκτός ΦΠΑ με ΔΠΚ/5/2021 μελέτη, Β. Έγκριση  σύντμησης της ελάχιστης προθεσμίας υποβολής των προσφορών (επίσπευση της διαδικασίας) & Γ. Έγκριση της σχετικής διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης
 14Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΠΑΠ με τίτλο «Έγκριση της αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου  Δράσης οικ.  2021»
 15Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για  ανάγκες του Δήμου
 16Σύσταση πάγιας προκαταβολής και ορισμός του Προέδρου της  Κοινότητας Μοσχοποτάμου ως υπολόγου διαχείρισης ποσού πάγιας προκαταβολής έτους 2021
17 Λήψη απόφασης δυνάμει του άρθρου 95 παρ. ζ΄ του ν.4674/2020 για την έγκριση της αρ. 16/2021 τεχνικής μελέτης της Δ/νσης Προγραμματισμού Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων που συντάχθηκε και θεωρήθηκε αρμόδια, σε εφαρμογή των υπ’ αριθ. 720/20 (ΑΔΑ: 6ΓΠ3ΩΕΤ-ΨΝ1) και 10/2021 (ΑΔΑ: 6ΒΞΗΩΕΤ-4Β3) αποφάσεων της ΟΕ Δήμου Κατερίνης, για τη γενική υπηρεσία με τίτλο «Παροχή γενικών υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Κατερίνης» με CPV: 79411000-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης, εκτιμώμενης αξίας 24.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (20.000,00 ευρώ + 4.800,00 ευρώ ΦΠΑ 24%), και περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: 1. Τεχνική Περιγραφή / Τεχνικές Προδιαγραφές και 2. Ενδεικτικό προϋπολογισμό, που συνιστούν έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περίπτωσης (14) της παρ.1 του ά.2 του ν.4412/2016, όπως ισχύει
 18Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

O Πρόεδρος

Δημήτριος Μορφακίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

  1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Ιωάννης Συμεωνίδης1.Μαρία Τερζίδου
2.Γεώργιος Νταντάμης2.Αστέριος Μπουσνάκης
3.Σταύρος Χριστοφορίδης3.Ιωάννης Νταντάμης
4.Γεώργιος Τσιαλός4.Αθανάσιος Αναγνώστου
5.Αθανάσιος Γκούνας5.Χρήστος Λεμονόπουλος
6.Λάζος Ντόντης6.Γεώργιος Ίτσιος
7.Δημήτριος Βαϊνάς7.Αθανάσιος Λιακόπουλος
8.Απόστολος Λιακόπουλος  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γενικό Γραμματέα
  3. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  4. Πρόεδρο ΔΣ
Back to top