Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 2.2.2021 (Δια περιφοράς)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς (ο τρόπος ψήφισης των θεμάτων θα γίνεται τηλεφωνικά και τα μέλη θα ενημερώνονται για τα θέματα μέσω της πλατφόρμας e-meeting) για λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας, ύστερα από την ΠΝΠ της 11.3.2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την αριθμ.πρωτ: 18318/18.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και την αριθμ.πρωτ: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο 426 του ΥΠΕΣ, την 2η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 11:00 και λήξης 11:30, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 όπως αντικαταστάθηκε με το αρ.40 του ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α) και 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα αρ. 3 ν.4623/19 και 77 ν.4555/18, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Λήψη απόφασης α) αποδοχής της χρηματοδότησης της Πράξης, β) αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, γ) ορισμού Διαχειριστή του έργου (υπολόγου), δ)  ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού, και ε) καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με ίδια μέσα, και στ) την πρόσληψη τριών στελεχών, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο διαχείρισης του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την εγκεκριμένη πράξη «Ανάπτυξη πρωτοβάθμιας υγείας με ενίσχυση των τοπικών σταθμών φροντίδας και περίθαλψης στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Κατερίνης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074657 & κωδικό ενάριθμου ΣΑ ΠΔΕ 2021ΕΠ00810005
 2Έγκριση συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»
 3Κατακύρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό στο Υποσύστημα 93784 για την εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ Δ.Κ. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΗΣ  Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ» εκτιμώμενης αξίας 278.684,24 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 110/2018)»
 4Ορισμός υπολόγου/υπεύθυνου λογαριασμού για την πράξη «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» Κ.Σ. Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ με Κωδικό ΟΠΣ 5029657 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ««Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020» με συνολικό προϋπολογισμό 3.083.993,33€
 5Έγκριση των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Γεώργιου Νταντάμη για υπηρεσιακούς λόγους, στην Αθήνα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στο Πράσινο Ταμείο, την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021
 6Έγκριση διενέργειας απευθείας ανάθεσης για την ΟΜΑΔΑ Β: ΚΡΑΝΗ αξίας 5.100 ευρώ εκτός ΦΠΑ της «Προμήθειας   Ειδών  Ατομικής  Προστασίας (ΜΑΠ) για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Κατερίνης για το έτος 2020» συνολικής αξίας 330.932,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ που διενεργείται με ανοιχτό διαγωνισμό άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ
 7Εξώδικος (συμβιβαστικός) καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, για την ιδιοκτησία με κ.κ. 038308 στο Ο.Τ. 873 σύμφωνα με την με αριθμό 296ηΔ Διορθωτική της με αριθ. 2/2002 πράξης εφαρμογής στην ενότητα Βατάν Δήμου Κατερίνης (ύστερα από αίτηση του Μιχαηλίδη Ιωάννη του Παναγιώτη)
 8Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
 9Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για  ανάγκες του Δήμου
 10Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

O Πρόεδρος

Δημήτριος Μορφακίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

  1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Ιωάννης Συμεωνίδης1.Μαρία Τερζίδου
2.Γεώργιος Νταντάμης2.Αστέριος Μπουσνάκης
3.Σταύρος Χριστοφορίδης3.Ιωάννης Νταντάμης
4.Γεώργιος Τσιαλός4.Αθανάσιος Αναγνώστου
5.Αθανάσιος Γκούνας5.Χρήστος Λεμονόπουλος
6.Λάζος Ντόντης6.Γεώργιος Ίτσιος
7.Δημήτριος Βαϊνάς7.Αθανάσιος Λιακόπουλος
8.Απόστολος Λιακόπουλος  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γενικό Γραμματέα
  3. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  4. Πρόεδρο ΔΣ

Back to top